Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คารวกิจที่ต้องห้าม

21เมื่อท่านสร้างพระแท่นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ท่านจะต้องไม่ตั้งเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดใด ๆ ที่ข้างพระแท่นนั้น  22ท่านจะต้องไม่ตั้งเสาหินศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเกลียดชัง

17 1ท่านจะต้องไม่ถวายโคหรือแพะแกะที่พิการ หรือไม่สมประกอบ เป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงเกลียดชังการกระทำเช่นนี้

2ถ้าชายหรือหญิงในเมืองใดเมืองหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านกำลังจะทรงมอบให้ ทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์  3ไปรับใช้และกราบไหว้เทพเจ้าอื่น หรือกราบไหว้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือดวงดาวในท้องฟ้า ผิดจากที่ข้าพเจ้าได้ห้ามไว้  4ถ้ามีผู้รายงานให้ท่านรู้ หรือท่านได้ยินเรื่องนี้ ท่านจะต้องสอบสวนอย่างถี่ถ้วน ถ้าพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริง และพิสูจน์ได้ว่าเรื่องน่า  รังเกียจนี้ได้เกิดขึ้นจริงในอิสราเอล  5ท่านจะต้องนำชายหรือหญิงที่กระทำกิจการชั่วร้ายนั้นออกไปที่ประตูเมืองของท่าน และใช้หินทุ่มชายหรือหญิงคนนั้นให้ตาย  6ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกประหารชีวิตได้เมื่อมีพยานสองหรือสามคน เขาจะถูกประหารไม่ได้ ถ้ามีพยานรู้เห็นเพียงคนเดียว  7พยานจะเป็นคนแรกที่เริ่มใช้หินทุ่มผู้ทำผิด แล้วคนอื่นใช้หินทุ่มคนนั้นเป็นลำดับต่อไป ท่านจะต้องขจัดความชั่วร้ายนี้ให้หมดไปจากท่าน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย