Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันฉลองอื่น ๆ

9ท่านจะต้องนับเจ็ดสัปดาห์ หลังจากที่ท่านเริ่มต้นเกี่ยวข้าว  10ท่านจะฉลองเทศกาลสัปดาห์เป็นพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จงนำของถวายด้วยใจสมัครตาม  สัดส่วนที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่าน  11ในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงเลือกให้เป็นที่พำนักสำหรับพระนามของพระองค์ ท่านจะต้องชื่นชมเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลาย พร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง และชนเลวีที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และหญิงม่ายที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่าน  12ท่านจะต้องจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ ท่านจึงต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

13เมื่อนวดข้าวและย่ำองุ่นเสร็จแล้ว ท่านจะต้องฉลองเทศกาลอยู่เพิงเป็นเวลาเจ็ดวัน  14ท่านจะต้องชื่นชมในวันฉลองนี้ ท่านทั้งหลาย พร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง ชนเลวี คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน  15ท่านจะต้องฉลองเทศกาลนี้เป็นเวลาเจ็ดวัน ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก ท่านจะชื่นชม เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านให้เก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง

16ปีละสามครั้ง ทุกท่านที่เป็นชายจะต้องมานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือก คือในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพิง อย่าให้ใครมานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่มีของถวาย  17แต่ละคนจะต้องนำของถวายมาด้วยตามความสามารถ ตามสัดส่วนของพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย