Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ฉลองปัสกา และเทศกาลขนมปังไร้เชื้อa

16  1ในเดือนอาบิบจงเอาใจใส่ฉลองปัสกาถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เพราะในเดือนอาบิบนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงนำท่านออกจากประเทศ อียิปต์ในเวลากลางคืน  2ท่านจะต้องถวายสัตว์จากฝูงแพะแกะ หรือฝูงโคของท่านเป็นเครื่องบูชาปัสกาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเป็นที่พำนักสำหรับพระนามของพระองค์  3ท่านจะต้องไม่กินขนมปังใส่เชื้อในพิธีนี้ แต่จะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน ขนมปังนี้ทำให้ระลึกถึงความทุกข์ยากเมื่อท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์อย่างรีบเร่ง ดังนี้ตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านจะต้องระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์  4อย่าให้มีเชื้อแป้งภายในเขตแดนของท่านเลยเป็นเวลาเจ็ดวัน และเนื้อสัตว์ที่ท่านถวายเป็นเครื่องบูชาตอนเย็นวันแรกจะต้องไม่เก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น  5ท่านจะต้องไม่ถวายบูชาปัสกาในเมืองใด ๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงมอบให้ท่าน  6แต่จะต้องถวายบูชาปัสกาเฉพาะในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงเลือกไว้เป็นที่พำนักสำหรับพระนามของพระองค์ ที่นั่นท่านจะถวายบูชาปัสกาตอนเย็น เมื่อดวงอาทิตย์ตก อันเป็นเวลาที่ท่านออกจากประเทศอียิปต์  7ท่านจะย่างและกินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นบูชานั้นในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือก แล้วเช้าวันรุ่งขึ้น ท่านจะกลับไปยังกระโจมของท่าน  8ท่านจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาหกวัน แล้วในวันที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และงดทำงานทุกอย่าง


16 a ข้อความตอนนี้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับวันฉลองสองวันเข้าด้วยกัน (1) ข้อ 1,2,4ข-7 พูดถึงฉลองปัสกา เมื่อเทียบกับพิธีดั้งเดิมจะเห็นว่าที่นี่จะใช้โคด้วยก็ได้ (ดู ข้อ 2) และอาจจะ "ต้ม" เนื้อได้ด้วย ไม่จำเป็นต้องย่างเท่านั้น (ดู ข้อ 7) (2) ข้อ 3,4ก และ 8 พูดถึงวันฉลองขนมปังไร้เชื้อ (ที่นี่แห่งเดียวเรียกขนมปังไร้เชื้อนี้ว่า "ขนมปังแห่งความทุกข์") การนำวันฉลองสองวันนี้มาไว้ด้วยกันในที่นี้เป็นความคิดของผู้เขียนเท่านั้น วันฉลองทั้งสองนี้อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จึงมารวมเป็นฉลองเดียวกันหลังจากสมัยกษัตริย์โยสิยาห์เท่านั้น ฉธบ มีความคิดริเริ่มทำให้ปัสกาซึ่งเคยเป็นวันฉลองภายในครอบครัวเท่านั้น กลายเป็นวันฉลองที่ชาวอิสราเอลต้องไปร่วมพิธีที่กรุงเยรูซาเล็ม พิธีที่บันทึกอยู่ใน ฉธบ นี้ ซึ่งพูดถึงการใช้ลูกโคเป็นเครื่องบูชาด้วย เป็นพิธีที่กษัตริย์โยสิยาห์นำมาใช้ฉลองปัสกา (2 พกษ 23:21-23; ดู 2 พศด 35:7ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย