Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือโยชูวา (ยชว 24:14-29)
       
ในครั้งนั้น โยชูวากล่าวแก่ประชากรชาวอิสราเอลว่า “ดังนั้น บัดนี้ จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มเปี่ยม จงกำจัดเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยรับใช้ทางฟากโน้นของแม่น้ำยูเฟรติสและในอียิปต์ จงมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด แต่ถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า วันนี้ จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใด จะรับใช้เทพเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยรับใช้ทางฟากโน้นของแม่น้ำยูเฟรติส หรือเทพเจ้าทั้งหลายของชาวอาโมไรต์ที่ท่านเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขา ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า”


        ประชากรตอบว่า “ไม่มีวันที่เราจะละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อไปรับใช้เทพเจ้าอื่น เพราะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราที่ทรงนำเราและบรรพบุรุษที่นี่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส และทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเรา และทรงพิทักษ์รักษาเราตลอดทางที่เราเดินและในหมู่ประชาชาติทั้งหลายที่เราผ่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ทั้งหลาย รวมทั้งชาวอาโมไรต์ซึ่งเคยอยู่ในแผ่นดินออกไปต่อหน้าเรา เราด้วยจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา”

        โยชูวาบอกประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงยอมให้มีคู่แข่ง พระองค์จะไม่ทรงอภัยความผิดและบาปของท่าน ถ้าท่านทอดทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไปรับใช้เทพเจ้าของชนต่างชาติ พระองค์จะทรงหันมาลงโทษท่าน และแม้เคยทรงกระทำดีต่อท่านมามากแล้วในอดีต พระองค์ก็จะทรงทำร้ายท่านและจะทรงทำลายล้างท่าน” ประชากรตอบโยชูวาว่า “ไม่ใช่เช่นนั้น เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า” โยชูวาจึงตอบว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานคาดโทษตนเองว่าท่านได้เลือกองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อรับใช้พระองค์” เขาทั้งหลายตอบว่า “เราเป็นพยาน ดังนั้น จงกำจัดเทพเจ้าของชนต่างชาติซึ่งอยู่ในหมู่ท่าน และน้อมจิตใจของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอลเถิด” ประชากรตอบโยชูวาว่า “เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา และจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียว”

          วันนั้นที่เมืองเชเคม โยชูวาทำพันธสัญญาสำหรับประชากร วางข้อกำหนดและคำสั่งไว้สำหรับเขา โยชูวาเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า เขานำหินใหญ่ก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ที่นั่น ใต้ต้นโอ๊กซึ่งอยู่ในสักการสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วโยชูวาบอกประชากรทั้งหมดว่า “ดูเถิด หินก้อนนี้จะเป็นสักขีพยานสำหรับเรา เพราะมันได้ยินทุกถ้อยคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเรา มันจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน ถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าของท่าน” แล้วโยชูวาจึงปล่อยประชากรกลับบ้าน ทุกคนต่างกลับไปยังแผ่นดินที่เป็นมรดกของตน
หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ โยชูวา บุตรของนูน ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิบปี

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 19:13-15)
      ขณะนั้น มีผู้นำเด็กเล็กๆ มาให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้” พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย