Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี
บทอ่านจากหนังสือโยชูวา (ยชว 24:1-13)
    
ในครั้งนั้น โยชูวารวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลที่เมืองเชเคม และเรียกประชุมบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลพร้อมกับบรรดาผู้นำ ผู้วินิจฉัยและนายทหาร ทุกคนมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า โยชูวาบอกประชากรทั้งหมดว่า


     องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ “นานมาแล้ว บรรพบุรุษของท่าน คือเทราห์ บิดาของอับราฮัมและบิดาของนาโฮร์ อาศัยอยู่ฟากโน้นของแม่น้ำยูเฟรติส และรับใช้เทพเจ้าอื่น เรานำอับราฮัม บรรพบุรุษของท่านมาจากฟากโน้นของแม่น้ำยูเฟรติส และนำเขาเดินผ่านแผ่นดินคานาอันทั้งหมด เราทวีจำนวนลูกหลานของเขา ให้เขามีบุตรชื่ออิสอัค เราให้อิสอัคมีบุตรสองคนชื่อยาโคบและเอซาว เราให้เอซาวครอบครองแผ่นดินแถบภูเขาเสอีร์ ส่วนยาโคบและบรรดาบุตรอพยพไปอยู่ในอียิปต์ ต่อมา เราส่งโมเสสและอาโรน เราให้อียิปต์ต้องประสบภัยพิบัติเพราะปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่เราได้ทำที่นั่น แล้วเราได้นำท่านทั้งหลายออกมา เรานำบรรพบุรุษของท่านออกจากอียิปต์ และท่านก็มาถึงทะเล ชาวอียิปต์ใช้รถศึกและทหารม้าไล่ตามบรรพบุรุษของท่านมาจนถึงทะเลต้นกก บรรพบุรุษของท่านร้องหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงบันดาลให้ความมืดมิดคั่นอยู่ระหว่างท่านกับชาวอียิปต์ และได้ทำให้ทะเลไหลกลับท่วมพวกเขา ท่านทั้งหลายได้เห็นด้วยตาแล้วว่าเราได้ทำอะไรกับชาวอียิปต์ แล้วท่านได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานาน เรานำท่านเข้าในแผ่นดินของชาวอาโมไรต์ ซึ่งอาศัยอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เขาทั้งหลายทำสงครามกับท่าน แต่เรามอบเขาไว้ในมือของท่าน ท่านจึงยึดครองแผ่นดินของเขา และเราทำลายเขาต่อหน้าท่าน เมื่อบาลาค บุตรของศิปโปร์ กษัตริย์ของชาวโมอับ ทรงเตรียมทำสงครามกับอิสราเอล และทรงส่งคนไปเรียกบาลาอัม บุตรของเบโอร์ให้มาสาปแช่งท่าน เราไม่ฟังบาลาอัม แต่เขาต้องอวยพรท่าน เราจึงช่วยท่านให้รอดพ้นจากมือของเขา

      ต่อมา ท่านทั้งหลายได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาถึงเมืองเยรีโค ชาวเมืองเยรีโค ชาวอาโมไรต์ ชาวเปริสซี ชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวเกอร์กาซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุสทำสงครามกับท่าน แต่เรามอบเขาเหล่านั้นไว้ในมือของท่าน เราส่งตัวต่อนำหน้าท่านเพื่อขับไล่กษัตริย์ชาวอาโมไรต์สองพระองค์ต่อหน้าท่าน ชัยชนะนี้ไม่ได้เป็นผลงานจากดาบหรือธนูของท่านเลย เรามอบแผ่นดินแก่ท่าน ซึ่งท่านไม่ต้องออกแรงทำงาน มอบเมืองที่ท่านไม่ได้สร้าง แต่ท่านเข้ามาอาศัยอยู่ ท่านกินผลผลิตจากสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศที่ท่านไม่ได้ปลูก”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 19:3-12)
            เวลานั้น ชาวฟาริสีบางคนเข้ามาเพื่อจับผิดพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ ที่ชายจะหย่าร้างกับภรรยาเนื่องด้วยเหตุใดก็ตาม”
พระองค์ทรงตอบว่า “ท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่าเมื่อแรกนั้นพระผู้สร้างทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และตรัสว่า ดังนี้ ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตนและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน
เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าได้แยกเลย”
ชาวฟาริสีจึงทูลถามว่า “แล้วทำไมโมเสสจึงสั่งให้ชายทำหนังสือหย่าร้าง แล้วหย่าร้างได้” พระองค์ตรัสว่า “เพราะใจดื้อแข็งกระด้างของท่าน โมเสสจึงยอมอนุญาตให้หย่าร้างได้ แต่เมื่อแรกเริ่มนั้น หาเป็นเช่นนี้ไม่
เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณี เว้นแต่ในกรณีแต่งงานไม่ถูกต้อง”
บรรดาศิษย์ทูลพระองค์ว่า “ถ้าสภาพของสามีกับภรรยาเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ควรจะแต่งงานเลย” พระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคำสอนนี้ คนที่เข้าใจคือคนที่พระเจ้าประทานให้ เพราะว่า บางคนเป็นขันทีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา บางคนถูกมนุษย์ทำให้เป็นขันที และบางคนทำตนเป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ ผู้ที่เข้าใจได้ ก็จงเข้าใจเถิด”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย