Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ประชาชนบันทึกคำสัญญาว่าจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติa

  1. 1เมื่ออธิษฐานภาวนาจบแล้ว พวกเราตกลงกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และบันทึกข้อตกลงนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บรรดาหัวหน้า ชนเลวี และสมณะของเรา จึงลงนามและประทับตราเอกสารนี้b

          2ผู้ลงนามเอกสารที่ประทับตรานี้คือ ผู้ว่าราชการเนหะมีย์ บุตรของฮาคาลิยาห์ และเศเดคียาห์c 3เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 4ปาชคูร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์ 5คัทธุช เชบานิยาห์ มัลลูค 6คาริม เมเรโมท โอบาดีห์ 7ดาเนียล กินเนโธน บารุค 8เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน 9มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้เป็นสมณะ

          10ชนเลวีคือ เยชูอา บุตรของอาซันยาห์ บินนุย บุตรคนหนึ่งของเคนาดัด ขัดมีเอล 11และพี่น้องของเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปเลยาห์ คานัน 12มีคา เรโคบ คาชาบิยาห์ 13ศักกูร์ เชเรบิยาห์ เชบานิยาห์ 14โฮดียาห์ บานี เบนินู

15บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาคัทโมอับ เอลาม ศัทธู บานี 16บุนนี อัสกาด เบบัย 17อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน 18อาเทร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์ 19โฮดียาห์ คาชูม เบไซ 20คาริฟ อานาโธท เนบัย 21มักปีอาช เมชุลลาม เคซีร์ 22เมเชซาเบล ศาโดก ยัดดูวา 23เปลัทยาห์ คานัน อานายาห์  24โฮเชยา คานันยาห์ คัสชูบ 25ฮัลโลเคช ปิลคา โชเบก 26เรคูม คาชับนาห์ มาอาเสยาห์  27อาคียาห์ คานัน อานัน 28มัลลูค คาริม บาอานาห์

29ส่วนประชาชนอื่นๆ บรรดาสมณะ ชนเลวี ผู้เฝ้าประตูพระวิหาร นักขับร้อง ผู้รับใช้ประจำพระวิหาร และทุกคนที่ได้แยกตนจากชนต่างชาติของแผ่นดินมาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า รวมทั้งภรรยา บุตรชายหญิง และเด็กที่มีวัยพอจะเข้าใจได้ 30ก็มาร่วมกับบรรดาพี่น้องคนสำคัญ สาบานโดยยอมรับคำสาปแช่งถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาว่า พวกเราจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้เราทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ พวกเราจะรักษาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ตามพระวินิจฉัยและข้อกำหนดของพระองค์

31พวกเราจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แต่งงานกับประชาชนชาติต่างๆของแผ่นดินนั้น และไม่รับบุตรหญิงของเขามาแต่งงานกับบุตรชายของเราd

32ในวันสะบาโตหรือวันฉลองอื่นๆ พวกเราจะไม่ซื้อสิ่งของหรืออาหารใดๆที่ชนต่างชาตินำมาขายในวันนั้น

ทุกเจ็ดปี พวกเราจะปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าไม่เพาะปลูกe และจะยกหนี้สินทุกอย่างแก่ลูกหนี้

33เราวางกฎผูกมัดตนเองว่า

ทุกปีพวกเราแต่ละคนจะบริจาคเงินหนักหนึ่งในสามบาทเป็นภาษีเพื่อบำรุงพระวิหารของพระเจ้าของเรา 34เงินบริจาคนี้จะใช้เพื่อจัดหาขนมปังตั้งถวาย เพื่อถวายธัญบูชาและเครื่องเผาบูชาประจำวัน เพื่อถวายเครื่องบูชาในวันสะบาโต ในวันต้นเดือนและวันฉลองอื่นๆ เพื่อจัดหาของถวายอื่นๆแด่พระเจ้า เพื่อถวายบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอล และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในพระวิหารของพระเจ้าของเราf

35พวกเราสมณะ ชนเลวี และประชากรทั้งหลายจับสลากเพื่อกำหนดเวลา ที่ทุกปีแต่ละครอบครัวตามตระกูลจะต้องนำฟืนมาที่พระวิหาร เพื่อใช้เผาเครื่องบูชาบนพระแท่นของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา ตามที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติg

36เราตกลงว่า ทุกปีเราจะนำผลิตผลแรกจากที่ดินของเรา และผลแรกของต้นไม้ทุกต้น มาที่พระวิหารของพระเจ้า 37เราจะนำบุตรชายคนแรกของเรา และลูกตัวแรกที่เกิดจากโคและแพะแกะของเรามาที่พระวิหารของพระเจ้าของเรา มอบให้แก่บรรดาสมณะผู้รับใช้อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติ 38เรายังตกลงจะนำแป้งดีที่สุดที่นวดแล้วของเราh และส่วนหนึ่งของผลไม้จากต้นไม้ทุกต้น เหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันมะกอกเทศ มาให้บรรดาสมณะเก็บไว้ในห้องเก็บของของพระวิหารของพระเจ้าของเรา และให้หนึ่งในสิบของผลผลิตจากแผ่นดินของเราแก่ชนเลวี ชนเลวีจะมารับหนึ่งในสิบจากชนบททุกแห่งที่เราทำการเพาะปลูก 39สมณะที่เป็นลูกหลานคนหนึ่งของอาโรนจะพาชนเลวีไปรับหนึ่งในสิบ แล้วชนเลวีจะนำหนึ่งในสิบของหนึ่งในสิบที่เก็บได้นี้มายังพระวิหารของพระเจ้าของเรา เก็บไว้ในห้องเก็บของที่อยู่ในห้องคลัง 40เพราะห้องเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ประชากรอิสราเอลและชนเลวีจะต้องนำส่วนบริจาคที่เป็นข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมันมะกอกเทศมาเก็บไว้ เป็นสถานที่เก็บภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร และเป็นที่อยู่ของบรรดาสมณะผู้รับใช้ ยามเฝ้าประตูพระวิหารและนักขับร้อง

พวกเราจะไม่ละเลยเอาใจใส่ดูแลพระวิหารของพระเจ้าของเรา

10 a หลังจากบทที่ 8-9 เล่าเรื่องการอ่านหนังสือธรรมบัญญัติและพิธีกรรมขออภัยบาปแล้ว ผู้เขียนให้เราอ่านเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งไม่ได้คัดมาทั้งจากรายงานของเอสรา หรือจาก “บันทึกความจำ” ของเนหะมีย์ แต่คงคัดมาจากเอกสารในหอจดหมายเหตุของพระวิหาร และดัดแปลงแก้ไขบ้างเล็กน้อย – ข้อ 31-39 อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ 13:10-31 – ส่วนรายชื่อบุคคลในข้อ 2-28 เป็นการเสริมเข้ามาในภายหลัง – ดู เชิงอรรถ c.

b ข้อความของเอกสารนี้จะดำเนินต่อไปในข้อ 29.

c รายชื่อผู้ลงนามในข้อ 2-28 เป็นการเรียบเรียงขึ้นเอง – รายชื่อใน 12:1-6,12-18 ถูกนำมาใช้ในข้อ 3-9 และรายชื่อครอบครัวที่ให้ไว้ที่นี่น่าจะเป็นชื่อของปัจเจกบุคคลมากกว่า – ข้อ 10-14 รายชื่อของเกือบทุกคนเป็นรายชื่อชนเลวีที่เลือกมาจากบัญชีรายชื่อที่พบได้ที่อื่น – ส่วนรายชื่อของฆราวาสในข้อ 15-21 มาจากรายชื่อใน อสร 2 = นหม 7 – ชื่อใหม่ในข้อ 12-14 และ 22-28 ที่ไม่ปรากฏใน อสร 2 = นหม 7 คงเป็นรายชื่อของบุคคลร่วมสมัยกับผู้เรียบเรียงรายชื่อนี้ ซึ่งมีชีวิตอยู่ภายหลังเนหะมีย์ - ชื่อบางชื่อได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสำนวนแปลโบราณต่างๆ

d ข้อตกลงนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับอนาคต ไม่ใช่เรื่องการหย่าร้างยกเลิกการแต่งงานกับหญิงต่างชาติที่เล่าไว้แล้วใน อสร บทที่ 9-10 – ไม่แน่ว่าเรื่องการหย่าร้างเช่นนี้จะตกลงกันเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่า – ดู อสร 10:44.

e “ทุกเจ็ดปีพวกเราจะปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่า ไม่เพาะปลูก” – แปลโดยคาดคะเนจาก อพย 23:10 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกเราจะปล่อยปีที่เจ็ด”

f ข้อ 35 น่าจะอยู่หลังข้อ 40กข.

g ข้อ 36-40 ได้รับการแก้ไขบ้างในข้อ 37 และโดยเฉพาะในข้อ 38-39 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการที่ชนเลวีไปเก็บหนึ่งในสิบของผลิตผล ตามที่กล่าวไว้ในข้อความที่เพิ่งเขียนขึ้นใหม่ใน กดว 18:21,24ฯ - การแก้ไขเช่นนี้มักทำกับข้อความที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

h “แป้งดีที่สุดที่นวดแล้วของเรา” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “และของบริจาค”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย