Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เนหะมีย์จัดการปัญหาเรื่องความอยุติธรรมในสังคม

  1. 1ประชากรทั้งชายและหญิงจำนวนมากเริ่มบ่นว่าพี่น้องชาวยิวของตน 2บางคนพูดว่า “พวกเรามีบุตรชายหญิงจำนวนมากa จึงต้องการข้าวกินเพื่อเลี้ยงชีวิต” 3บางคนพูดว่า “เราต้องจำนองไร่นา สวนองุ่น และบ้านเรือนของเรา เพื่อจะได้มีข้าวกินเพราะขาดอาหาร” 4อีกบางคนพูดว่า “เราต้องไปยืมเงินมาเสียภาษีแด่กษัตริย์ โดยจำนองไร่นาและสวนองุ่นของเรา 5พวกเราก็เป็นชาวยิวเหมือนกับพี่น้องของเรา บุตรหลานของเราก็มีค่าเท่ากับบุตรหลานของเขา แต่เราจะต้องขายบุตรชายหญิงของเราเป็นทาส บุตรหญิงของเราบางคนก็ถูกขายเป็นทาสอยู่แล้ว และเราทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไร่นาและสวนองุ่นของเรากลายเป็นของผู้อื่นไปแล้ว”b

          6เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องและถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าโกรธมาก 7ข้าพเจ้าจึงไตร่ตรองเรื่องนี้แล้วตำหนิบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองว่า “ท่านแต่ละคนเรียกดอกเบี้ยข่มเหงcพี่น้องของท่าน” ข้าพเจ้าเรียกประชุมประชากรทั้งหลาย 8พูดว่า “เราได้ไถ่พี่น้องชาวยิวของเราที่ถูกขายแก่ชนต่างชาติคืนมาเท่าที่เราทำได้ แต่บัดนี้ท่านบังคับพี่น้องของท่านให้ขายตนเป็นทาส เพื่อเราจะได้ไปไถ่เขาคืนมา”d เขาก็นิ่ง ตอบไม่ได้ 9ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง ท่านควรจะดำเนินชีวิตโดยยำเกรงพระเจ้าของเรา เพื่อไม่ต้องเป็นที่เยาะเย้ยของชนต่างชาติที่เป็นศัตรูของเราไม่ใช่หรือ 10ข้าพเจ้ากับพี่น้องและผู้รับใช้ของข้าพเจ้าให้ผู้คนยืมเงินและข้าวด้วย บัดนี้ ให้เรายกเลิกหนี้สินทั้งหมดของเขาเถิด 11วันนี้ จงคืนไร่นา สวนองุ่น สวนมะกอกเทศ และบ้านเรือนแก่เจ้าของเดิม และยกเลิกดอกเบี้ยeจากเงิน ข้าว เหล้าองุ่น และน้ำมันมะกอกเทศที่ท่านให้เขายืมนั้นเสีย”  12ทุกคนตอบว่า “เราจะคืนทุกอย่างและจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากเขา เราจะทำตามที่ท่านพูด” ข้าพเจ้าจึงเรียกบรรดาสมณะมา และให้บรรดาหัวหน้าสาบานต่อหน้าคนทั้งหลายว่าเขาจะทำตามที่ตนสัญญา 13ข้าพเจ้าสะบัดชายเสื้อคลุมที่ใช้เป็นที่เก็บเงินของข้าพเจ้า พูดว่า “ขอพระเจ้าทรงสะบัดทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสัญญานี้ออกจากบ้านเรือนของเขาและจากทรัพย์สมบัติของเขาเช่นนี้ ให้เขาถูกสะบัดออกไปดังนี้และไม่เหลืออะไรเลย” ทุกคนที่ชุมนุมกันพูดว่า “อาเมน” แล้วสรรเสริญพระยาห์เวห์ ประชากรก็ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาของตน

          14ข้าพเจ้ายังได้ทำมากกว่านั้นf ตั้งแต่วันที่กษัตริย์gทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินยูดาห์ ในช่วงเวลาปีที่ยี่สิบจนถึงปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส รวมเป็นเวลาสิบสองปี ข้าพเจ้าและบรรดาพี่น้องของข้าพเจ้ามิได้เก็บภาษีค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองตามที่มีกำหนดไว้h 15บรรดาผู้ปกครองก่อนหน้าข้าพเจ้าiได้ทำตนเป็นภาระแก่ประชาชน เรียกร้องเงินหนักสี่สิบบาททุกวันjเป็นค่าอาหารและเหล้าองุ่น แม้แต่ผู้รับใช้ของเขาก็ข่มเหงประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้ทำเช่นนั้น เพราะข้าพเจ้ายำเกรงพระเจ้า 16ข้าพเจ้าทุ่มเทกำลังทั้งหมดก่อสร้างกำแพงนี้ พวกเรามิได้ซื้อหาที่ดินเลย ชายหนุ่มทุกคนของข้าพเจ้ามาร่วมทำงานพร้อมกันที่นั่นด้วย 17ข้าพเจ้าต้องจัดโต๊ะเลี้ยงชาวยิวkและเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบคน นอกเหนือจากบรรดาชนต่างชาติโดยรอบที่มาหาเรา 18ทุกวันข้าพเจ้าใช้โคหนึ่งตัว แกะเนื้อดีหกตัว และเป็ดไก่อีกจำนวนหนึ่งประกอบอาหาร ทุกสิบวันข้าพเจ้าจัดหาเหล้าองุ่นlจำนวนมาก แต่ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองจากเงินภาษีที่กำหนดไว้ เพราะประชาชนต้องแบกภาระหนักนี้อยู่แล้ว

19ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงระลึกถึงทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำเพื่อประชากรนี้ขอให้เกิดผลดีแก่ข้าพเจ้าเถิด

5 a “พวกเรามีบุตรชายหญิงจำนวนมาก” – บางคนอ่านตัวบทภาษาฮีบรูว่า “เราต้องให้บุตรชายหญิงของเราเป็นตัวประกัน”

b ปัญหาสังคมนี้คงไม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประชาชนถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพง แต่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วที่คนร่ำรวยเอาเปรียบคนยากจน (ดู 2 พกษ 4:1; อสย 50:1; อมส 2:6; 8:6)

c “เรียกดอกเบี้ยข่มเหงพี่น้องของท่าน” - แปลโดยคาดคะเน

d “เราจะได้ไปไถ่เขาคืนมา” – แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพื่อเขาจะขายตนเป็นทาสแก่เรา”

e “ยกเลิกดอกเบี้ย” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “หนึ่งในร้อย”  -- เนหะมีย์ เช่นเดียวกับ ยรม 34:8-22 มีความคิดเช่นเดียวกับ ฉธบ 15 เรียกร้องให้คืนที่ดินที่ได้รับจำนองมาแก่เจ้าของเดิมเพราะความเมตตาสงสาร และเพราะความยุติธรรมในสังคม ไม่ใช่เพราะเป็นปีปีติมหาการุญ (Jubilee) ตาม ลนต 25:1 เชิงอรรถ a.

f ข้อความนี้ต่อเนื่องมาจากข้อ 10 เป็นหลักฐานแสดงความใจดีของเนหะมีย์

g “กษัตริย์” – แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vulgata) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขา”

h “ภาษีค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองตามที่มีกำหนดไว้” เป็นภาษีที่ประชาชนต้องจ่าย

i “ผู้ปกครองก่อนหน้าข้าพเจ้า”  คงหมายถึงผู้ปกครองแคว้นสะมาเรียที่รวมแคว้นยูดาห์ไว้ด้วย - ผู้ปกครองแคว้นยูดาห์ไม่น่าจะเป็นชาวยิว เช่น เชชบัสซาร์ (อสร 5:14) หรือเศรุบบาเบล (ฮก 1;1)

j “ทุกวัน” - แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน

k “ชาวยิว” – สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “ข้าราชการ”

l “เหล้าองุ่น” – สำเนาโบราณ 2 ฉบับว่า “ถุง(หนังเก็บเหล้าองุ่น)”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย