Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือเนหะมีย์

พระเจ้าทรงเรียกเนหะมีย์ไปปฏิบัติภารกิจในแคว้นยูดาห์

  1. 1กิจการของเนหะมีย์ บุตรของคาคาลิยาห์a

          เดือนคิสเลฟ ปีที่ยี่สิบb ข้าพเจ้าอยู่ในป้อมของนครสุสา 2คานานีพี่น้องคนหนึ่งของข้าพเจ้ากับบางคนมาจากแคว้นยูดาห์ ข้าพเจ้าถามเขาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และถามถึงชาวยิวที่รอดชีวิตไม่ถูกเนรเทศ และผู้ที่กลับจากถิ่นเนรเทศc 3เขาบอกข้าพเจ้าว่า “หลังการกลับจากถิ่นเนรเทศ ผู้รอดชีวิตที่พำนักอยู่ในแคว้นยูดาห์ กำลังประสบความลำบากและท้อแท้อย่างสาหัส กำแพงกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในสภาพปรักหักพัง ประตูเมืองก็ถูกไฟเผา”d 4เมื่อข้าพเจ้าได้ยินข่าวนี้ ก็นั่งลงร้องไห้เป็นทุกข์อยู่หลายวัน จำศีลอดอาหาร และอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งสวรรค์

          5ข้าพเจ้าทูลว่าe “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์  6โปรดทอดพระเนตรข้าพเจ้าและทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานภาวนาของผู้รับใช้ของพระองค์ บัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาทูลพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับชาวอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าสารภาพบาปของประชากรอิสราเอล ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำผิดต่อพระองค์ ข้าพเจ้าและครอบครัวก็ได้ทำบาปด้วย 7ข้าพเจ้าทั้งหลายประพฤติเลวทรามอย่างมากต่อพระองค์ มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนด และพระวินิจฉัยที่พระองค์ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ 8โปรดทรงระลึกถึงพระวาจาที่พระองค์ทรงบัญชาแก่โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา เราจะทำให้ท่านต้องกระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่ชนชาติอื่นๆ 9แต่ถ้าท่านกลับมาหาเรา รักษาบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตาม แม้บรรดาผู้ถูกเนรเทศของท่านจะไปอยู่สุดฟากฟ้า เราจะรวบรวมเขากลับจากที่นั่น นำเขามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ให้นามของเราพำนักอยู่” 10เขาเหล่านี้เป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงกอบกู้เขาไว้ด้วยพระอานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพลังเข้มแข็งของพระองค์ 11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งยินดียำเกรงพระนามของพระองค์ โปรดประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้ และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระราชาด้วยเถิด”

          ขณะนั้น ข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา

1 a “กิจการของเนหะมีย์” เป็น “บันทึกส่วนตัวของเนหะมีย์” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ (ดู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพงศาวดาร เอสรา และเนหะมีย์– ข้อ 3)

b “ปีที่ยี่สิบ” หมายถึงปีที่ยี่สิบในรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสที่ 1 (464-423 ก.ค.ศ.) – ดู 2:1 – ตรงกับเดือนธันวาคม ปี 446 ก.ค.ศ.

c ชาวยิวที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศมาพำนักอยู่รอบๆกรุงเยรูซาเล็ม (ดู อสร 1:4 เชิงอรรถ e; 6:16; อสย 4:3 เชิงอรรถ c)

d ชาวยิวในถิ่นเนรเทศมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ (อสย 54:11-12) ต่อมาความปรารถนานี้ยิ่งทวีขึ้น (อสย 60:10-17; ศคย 2:5ฯ) ความพยายามครั้งแรกที่จะสร้างกำแพงคงเริ่มขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์เซอร์ซิส (อสร 4:6) แต่เรามีหลักฐานแน่นอนที่จะสร้างกำแพงเพียงในรัชสมัยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสเท่านั้น (อสร 4:12-13,16) ชนต่างชาติคิดว่าชาวยิวต้องการสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มนี้เพื่อมีอิสรภาพไม่ต้องอยู่ใต้ปกครองของผู้ว่าราชการแคว้นสะมาเรีย ซึ่งเพิ่งได้รับอภิสิทธิ์จากราชสำนักเปอร์เซีย – ชาวสะมาเรียจึงต่อต้านแผนการนี้ และใช้กลอุบายให้กษัตริย์ทรงออกพระราชกฤษฎีกาสั่งให้ชาวยิวหยุดงานก่อสร้างกำแพง (อสร 4:23) – คานานีซึ่งมาพบเนหะมีย์คงจะอ้างถึงเหตุการณ์ที่กล่าวนี้

e คำอธิษฐานภาวนาของเนหะมีย์คัดลอกความคิดส่วนใหญ่มาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย