Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IV. ภาคผนวกa

: สักการสถานของมีคาห์และสักการสถานที่เมืองดานb

สักการสถานประจำบ้านของมีคาห์

17 1 มีชายคนหนึ่งชื่อมีคาห์cอาศัยอยู่ในแถบภูเขาเอฟราอิม 2เขาบอกมารดาว่า 'เมื่อมีคนขโมยเงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทของคุณแม่ไป คุณแม่ได้สาปแช่งขโมยเอาไว้ ลูกได้ยินคุณแม่กำลังกล่าวเช่นนี้กับหู คุณแม่ครับลูกมีเงินนั้น ลูกเป็นคนลักเอาไปเอง บัดนี้ ลูกจะเอาเงินนี้คืนให้คุณแม่'d มารดาของเขาจึงกล่าวว่า 'ลูกเอ๋ย ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรลูกเถิด!' 3เขาคืนเงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทให้มารดา มารดาก็ว่า 'แม่ตั้งใจจะถวายเงินนี้แด่พระยาห์เวห์สำหรับลูก เพื่อทำเทวรูปแกะสลักหุ้มเงินe 4เมื่อมีคาห์คืนเงินให้แก่มารดาแล้ว นางก็เอาเงินหนักสองร้อยบาทจ้างช่างโลหะ ให้สลักเทวรูปแล้วเอาเงินหุ้มตั้งไว้ในบ้านของมีคาห์ 5มีคาห์ผู้นี้มีสักการสถานของตน เขาทำรูปเสื้อกั๊กและเทวรูปประจำบ้าน และแต่งตั้งบุตรชายคนหนึ่งของตนเป็นสมณะf 6ในสมัยนั้น ชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง แต่ละคนจึงทำตามใจของตน

7มีชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ เป็นชนเลวีซึ่งอาศัยอยู่ในเผ่ายูดาห์gในฐานะคนต่างถิ่น 8ชายคนนี้ออกจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ไปหาที่อยู่ใหม่ เขาเดินทางมาถึงบ้านของมีคาห์ในอถบภูเขาเอฟราอิม 9มีคาห์ถามเขาว่า 'ท่านมาจากไหน?' ชายนั้นตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นชนเลวีจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่' 10มีคาห์จึงกล่าวแก่เขาว่า 'จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด จงเป็นที่ปรึกษาและสมณะของข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะให้เงินท่านปีละหนักสิบบาท พร้อมทั้งเสื้อผ้าและอาหาร'h 11ชนเลวีผู้นั้นก็ตกลงที่จะอยู่กับมีคาห์ ซึ่งรับชายหนุ่มเป็นเหมือนบุตรคนหนึ่ง 12มีคาห์แต่งตั้งชนเลวี 13ให้เป็นสมณะชายหนุ่มก็ปฏิบัติหน้าที่นี้และพักอยู่ในบ้านของเขา 14มีคาห์กล่าวว่า 'บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่า พระยาห์เวห์จะโปรดให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง เพราะข้าพเจ้ามีชนเลวีผู้นี้เป็นสมณะ'


17a เรื่องเล่าทั้งสองเรื่อง (บทที่ 17-18 และ บทที่ 19-21) มีต้นกำเนิดจากแหล่งต่างกันถูกนำมาไว้ที่นี่เพราะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีกษัตริย์ปกครองในอิสราเอล เรื่องทั้งสองคงได้เขียนขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์แต่คงถูกนำมาอยู่ใน วนฉ นี้ เมื่อมีการเรียบเรียง หนังสือ วนฉ ในสมัยกลับจากเนรเทศแล้ว

b เนื้อหาสำคัญของบทที่ 17-18 คือการสร้างสักการสถานที่เมืองดานและที่มาของบรรดาสมณะซึ่งประจำอยู่ในสักการสถานแห่งนี้ ธรรมประเพณีนี้มีต้นกำเนิดในเผ่าดานอย่างแน่นอน แม้ว่าข้อเขียนจะมีท่าทีตำหนิการกระทำของชนเผ่าดานก็ตาม เทวรูปที่ชนเผ่าดานเคารพในวิหารนี้ได้มาจากการลักขโมยถึงสองครั้ง สมณะคนแรกที่ปฏิบัติศาสนกิจในสักการสถานก็เป็นชนเลวีเร่ร่อนคนหนึ่งที่ละทิ้งนายจ้างคนแรกเพื่อหวังจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น บางทีการเล่าเรื่องตำหนิชนเผ่าดานเช่นนี้เป็นผลงานของผู้นิยมกษัตริย์เยโรโบอัมซึ่งรับใช้อยู่ในวิหารกษัตริย์ที่ทรงสถาปนาสมณะขึ้นอีกสายหนึ่งให้ปฏิบัติศาสนกิจในสักการสถานที่เมืองดาน (1 พกษ 12:28-31) วนฉ 17:6 และ 18:1 จะกล่าวว่ากษัตริย์จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องศาสนพิธีด้วย -แต่ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติเลย เรื่องการก่อตั้งสักการสถานนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการอพยพของชนเผ่าดาน (ดู 18:1 เชิงอรรถ a)

c “มีคาห์” ต้นฉบับภาษาฮีบรู 'มีคาเยฮู' ซึ่งแปลว่า 'ใครเป็นเหมือนพระยาห์เวห์?' ในบทนี้ชื่อแบบยาวนี้พบได้อีกในข้อ 4 เท่านั้น ในข้ออื่นใช้ชื่อแบบย่อ “มีคาห์”  

d “บัดนี้ ลูกจะเอาเงินนี้คืนให้คุณแม่” ข้อความนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ตอนปลายข้อ 3 แต่น่าจะอยู่ที่นี่มากกว่า มารดาของมีคาห์จะอวยพรบุตรของตนเพื่อลบล้างคำสาปแช่งที่เคยกล่าวไว้โดยไม่ทราบว่าบุตรเป็นผู้ขโมยเงินไป

e “เทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทำรูปแกะสลักและรูปโลหะ” ดูเหมือนว่าในเรื่องนี้มีเทวรูปเพียงรูปเดียว (ดู 18:20,30,31) ที่แกะสลักจากไม้หุ้มด้วยเงิน ใน 18:17, 18 จะแยกรูปแกะสลักจากรูปโลหะซึ่งคงเป็นวิธีเขียนตามข้อความใน ฉธบ 27:15 เรื่องนี้เป็นกรณีเดียวที่กล่าวถึงการนับถือเทวรูปของพระยาห์เวห์ ทั้งๆที่บทบัญญัติสิบประการห้ามไว้แล้ว (ดู อพย 20:4) ข้อความนี้ไม่ประณามการนับถือเทวรูปของพระยาห์เวห์ รวมทั้งการนับถือรูปเสื้อกั๊ก (ephod) และเทวรูปประจำครอบครัว (teraphim) (ข้อ 5) แต่ในภายหลังลัทธินับถือพระยาห์เวห์ทางการจะไม่ยอมรับการปฏิบัติเช่นนี้

f ตามประเพณีปฏิบัติโบราณหัวหน้าเผ่าและตระกูลต่างๆทำหน้าที่สมณะด้วยตนเองหรือสามารถแต่งตั้งผู้อื่นในครอบครัวให้ทำหน้าที่นี้แทน แต่เรื่องนี้จะแสดงว่าชนเลวีมีสิทธิเป็นสมณะเหนือกว่าคนอื่น

g แปลตามตัวอักษรว่า “เป็นชนเผ่ายูดาห์” ซึ่งขัดแย้งกับความหมายของ “ชนเลวี” ชนเลวีผู้นี้คงพักอาศัยอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์อย่างคนต่างถิ่น (เทียบ อพย 12:48 เชิงอรรถ o)

h ต้นฉบับฮีบรูเสริมว่า 'ชนเลวีเข้าไป' ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับตอนต้นของข้อ 11

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย