: แซมสันa

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวว่าแซมสันจะเกิดมา

13 1ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก และพระยาห์เวห์ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของชาวฟีลิสเตียเป็นเวลาสี่สิบปี

2มีชายคนหนึ่งชื่อมาโนอาห์ เป็นชาวเมืองโศราห์เป็นคนเผ่าดานb ภรรยาของเขาเป็นหมัน ไม่มีบุตร 3ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์c ปรากฏแก่หญิงผู้นี้กล่าวว่า 'ท่านเป็นหมันไม่มีบุตร แต่บัดนี้ท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายd 4จงระวังอย่าดื่มสุราเมรัยใดๆ อย่ารับประทานอาหารที่มีมลทิน 5เพราะท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อย่าให้ใบมีดมาโกนศีรษะของเขา เพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา เขาจะเริ่มช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย'e 6หญิงคนนั้นก็ไปบอกสามีว่า 'คนของพระเจ้ามาหาดิฉัน เขามีใบหน้าเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่าเกรงขามมาก ดิฉันไม่ได้ถามเขาว่ามาจากไหน ทั้งเขาก็ไม่ได้บอกนามของเขาให้ดิฉันทราบ 7แต่เขาบอกดิฉันว่า "ท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อย่าดื่มสุราเมรัยใดๆ และอย่ารับประทานอาหารที่มีมลทิน เพราะเด็กจะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันตาย"'

ทูตสวรรค์ปรากฏมาอีกครั้งหนึ่ง

8มาโนอาห์จึงอ้อนวอนพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้คนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งมาแล้วกลับมาหาข้าพเจ้าทั้งสองอีก เพื่อบอกให้ข้าพเจ้าทั้งสองทราบว่าจะต้องทำอย่างไรกับเด็กที่จะเกิดมา' 9พระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของมาโนอาห์ ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากลับมาหาหญิงนั้นอีกขณะที่นางกำลังนั่งอยู่ในทุ่งนา มาโนอาห์ผู้เป็นสามีไม่อยู่กับนาง 10หญิงนั้นรีบวิ่งไปบอกสามีว่า 'นี่คุณ ชายคนที่มาหาดิฉันเมื่อวันก่อนมาหาดิฉันอีกแล้ว' 11มาโนอาห์ก็ลุกขึ้น เดินตามภรรยาไปหาชายคนนั้น ถามว่า 'ท่านเป็นผู้ที่มาพูดกับภรรยาของข้าพเจ้าหรือ?' ทูตสวรรค์ตอบว่า 'ใช่' 12มาโนอาห์จึงถามว่า 'เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านพูด เด็กคนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร เขาจะต้องทำอะไรบ้าง?' 13ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบมาโนอาห์ว่า 'ภรรยาของท่านจะต้องปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าบอกเธอทุกประการ 14เธอจะต้องไม่กินสิ่งใดที่เป็นผลิตผลของเถาองุ่น ทั้งต้องไม่ดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีมลทิน เธอจะต้องปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าสั่งไว้ทุกประการ'f 15มาโนอาห์จึงกล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ว่า 'ขอท่านอย่าเพิ่งไปเลย จงคอยอยู่ให้ข้าพเจ้าทั้งสองไปเตรียมลูกแพะมาเลี้ยงท่านเสียก่อน' 16ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบมาโนอาห์ว่า 'แม้ข้าพเจ้าจะรออยู่ ข้าพเจ้าก็จะไม่รับประทานอาหารของท่าน แต่ถ้าท่านอยากเตรียมเครื่องเผาบูชา ก็จงถวายแด่พระยาห์เวห์เถิด' มาโนอาห์ไม่ทราบว่าชายผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ 17มาโนอาห์จึงถามทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ว่า 'ท่านชื่ออะไรเพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งสองจะได้ถวายเกียรติแด่ท่านเมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านพูด' 18ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบว่า 'ทำไมท่านจึงอยากทราบชื่อของข้าพเจ้า? ชื่อนั้นลึกล้ำเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้'g 19มาโนอาห์จึงเอาลูกแพะพร้อมกับธัญบูชามาเผาถวายบนก้อนหินแด่พระยาห์เวห์ พระผู้ทรงกระทำอย่างลึกลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ ส่วนมาโนอาห์และภรรยาจับตามองอยู่ 20ขณะที่เปลวไฟลุกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าจากแท่นบูชา ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ก็ขึ้นไปพร้อมกับเปลวไฟของแท่นบูชานี้ด้วยh เมื่อมาโนอาห์และภรรยาเห็นดังนี้ เขาทั้งสองก็กราบลงหน้าจรดพื้น 21ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ไม่ปรากฏมาหามาโนอาห์และภรรยาของเขาอีก มาโนอาห์จึงเข้าใจว่าชายผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์i 22มาโนอาห์จึงกล่าวแก่ภรรยาว่า 'เราทั้งสองเห็นพระเจ้าแล้วจะต้องตายแน่ๆ' 23แต่ภรรยาของเขาแย้งว่า 'ถ้าพระยาห์เวห์ทรงประสงค์จะฆ่าเรา พระองค์คงไม่ทรงรับเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาที่เราถวายเป็นแน่ พระองค์คงไม่ทรงอนุญาตให้เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ หรือทรงบอกให้เราทราบเรื่องที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ด้วย' 24หญิงคนนั้นคลอดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าแซมสัน เด็กน้อยเจริญวัยขึ้นพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเขา 25พระจิตของพระยาห์เวห์ทรงเริ่มดลใจเขาที่มาหะเบ-ดานซึ่งอยู่ระหว่างเมืองโศราห์กับเมืองเอชทาโอล


13a เรื่องแซมสันมีลักษณะแตกต่างจากเรื่องผู้วินิจฉัยอื่นๆ เพราะเล่าชีวิตของวีรบุรุษท้องถิ่นคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตาย แซมสันมีกำลังกายแข็งแรงเหมือนยักษ์แต่มีจิตใจอ่อนแอเหมือนเด็ก เขามีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลงรักแต่ก็ถูกผู้หญิงหลอกลวง เขาใช้อุบายเอาชนะชาวฟีลิสเตียหลายครั้งแต่ไม่สามารถช่วยชนเผ่าทางใต้ให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย เรื่องนี้เป็นเรื่องชวนหัวแบบชาวบ้านของผู้ถูกข่มเหงที่สามารถหัวเราะเยาะผู้ข่มเหงตนได้ แต่ยังต้องทนถูกข่มเหงอยู่ต่อไป ผู้เขียนพระคัมภีร์นำเรื่องชวนหัวแบบชาวบ้านนี้มาเล่าโดยเสริมความหมายทางศาสนาเข้าไปด้วย แซมสันได้รับเจิมถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และการเป็น 'นาศีร์' ของเขาเป็นบ่อเกิดแห่งพละกำลังที่เขามี ลักษณะพิเศษที่มาจากพระเจ้าประการนี้ทำให้เขาได้รับจัดไว้ในกลุ่มผู้วินิจฉัย เรื่องแซมสันประกอบขึ้นจากเรื่องสั้น ๆ เป็นตอนๆ คือ เรื่องกำเนิดของแซมสัน (13:2-25) เรื่องการแต่งงานและปริศนา (14:1-20) เรื่องแซมสันกับชาวฟีลิสเตีย (15:1-8,9-19) และข้อสรุปครั้งแรก (ข้อ 20) เรื่องแซมสันที่เมืองกาซา (16:1-3) เรื่องแซมสันกับนางเดลีลาห์ (16:4-11) เรื่องแซมสันถูกจองจำและถึงแก่กรรม (16:22-30) และข้อสรุปครั้งที่สอง (ข้อ 31)

b แต่เดิมชนเผ่าดานได้รับดินแดนซึ่งมีเมืองต่างๆที่ปรากฏในเรื่องแซมสัน คือโศราห์ เอชทาโอล ทิมนาห์ (ดู ยชว 19:40 เชิงอรรถ k) ต่อมาเผ่านี้ได้อพยพขึ้นไปทางเหนือ (วนฉ 17-18) เรื่องของแซมสันดูเหมือนจะเกิดขึ้นก่อนการอพยพดังกล่าว ซึ่งพระคัมภีร์มิได้กล่าวถึงสาเหตุของการอพยพครั้งนี้ว่ามาจากชาวฟีลิสเตียเลย ยังเป็นไปได้ว่ามีชนเผ่าดานบางตระกูลไม่ได้อพยพขึ้นไป แต่อยู่กับชาวคานาอันต่อไปใต้การปกครองของชาวฟีลิสเตีย

c ดู 2:1; 6:11 และ ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c ใน 13:22 ทูตสวรรค์เป็นบุคคลเดียวกันกับพระยาห์เวห์ เช่นเดียวกับใน 6:22-23

d 'ท่านจะตั้งครรภ์...คลอดบุตรชาย' อาจจะเขียนซ้ำกับข้อ 5 ก

e คำทำนายนี้ให้เหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงนับแซมสันเป็นผู้วินิจฉัยคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าแซมสันไม่ได้ชนะชาวฟีลิสเตียอย่างเด็ดขาด ต้องรอจนถึงสมัยกษัตริย์ซาอูลและดาวิด

f แซมสันเป็นผู้ที่รับเจิมถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่นเดียวกับเยเรมีห์ (ยรม 1:5) และผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ (อสย 49:1) ผู้เป็นมารดาจึงต้องปฏิบัติตามกฎของผู้เป็นนาศีร์ด้วย

g ทูตสวรรค์ หลีกเลี่ยงไม่ยอมบอกชื่อของตนเช่นเดียวกับบุคคลลึกลับที่แม่น้ำยับบอก (ปฐก 32:30)

h ต้นฉบับภาษากรีกละ “ของแท่นบูชา”

i มาโนอาห์ตั้งใจเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม เช่นเดียวกับที่อับราฮัมเลี้ยงต้อนรับแขกสามคน (ปฐก 18) ทูตสวรรค์สั่งให้มาโนอาห์เอาอาหารเลี้ยงแขกเผาถวายแด่พระยาห์เวห์ซึ่งทรงสำแดงพระองค์ในขณะที่เครื่องบูชาถูกเผาถวาย เทียบการถวายบูชาของกิเดโอน (6:19-22)