: นางเดโบราห์และบาราคa

ชาวอิสราเอลถูกชาวคานาอันกดขี่

4 1หลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก 2พระยาห์เวห์จึงทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของยาบิน กษัตริย์ของชาวคานาอัน ซึ่งครองราชย์อยู่ที่เมืองฮาโซร์ แม่ทัพของพระองค์ชื่อสิเสรา อยู่ที่เมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิม

          3ชาวอิสราเอลร้องหาพระยาห์เวห์ เพราะกษัตริย์ยาบินทรงมีรถศึกเหล็กเก้าร้อยคัน และกดขี่ชาวอิสราเอลอย่างเหี้ยมโหดเป็นเวลายี่สิบปี

นางเดโบราห์

          4นางเดโบราห์ภรรยาของลัปปิโดท ประกาศกหญิงb เป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ในสมัยนั้น 5นางมักจะนั่งใต้ต้นปาล์ม ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองรามาห์กับเมืองเบธเอลในแถบภูเขาเอฟราอิม ต้นปาล์มนั้นจึงได้ชื่อว่า “ต้นปาล์มของนางเดโบราห์c ชาวอิสราเอลจะไปที่นั่นให้นางตัดสินคดี 6วันหนึ่ง นางส่งคนไปเรียกบาราค บุตรของอาบีโนอัมมาจากเมืองคาเดชในดินแดนนัฟทาลี บอกว่า 'พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาแก่ท่านดังนี้ “จงไปพาคนมาที่ภูเขาทาโบร์ เอาชนเผ่านัฟทาลีและเศบูลุนหนึ่งหมื่นคนไปด้วย 7เราจะนำสิเสรา แม่ทัพของกษัตริย์ยาบินพร้อมกับรถศึกและกำลังพลของเขามารบกับท่านที่ห้วยคีโชน เราจะมอบเขาให้ไว้ในอำนาจของท่าน" 8บาราคกล่าวแก่นางว่า 'ข้าพเจ้าจะไป ถ้าท่านจะไปกับข้าพเจ้า แต่ถ้าท่านไม่ไป ข้าพเจ้าก็จะไม่ไปด้วย'd 9นางตอบว่า 'ตกลง ข้าพเจ้าจะไปกับท่าน แต่ท่านจะไม่ได้รับเกียรติในชัยชนะครั้งนี้เพราะพระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในมือของผู้หญิงคนหนึ่ง' แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10บาราคเรียกชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมาชุมนุมที่เมืองเคเดช มีกำลังพลหนึ่งหมื่นคนตามเขาไป นางเดโบราห์ก็ไปกับเขาด้วย

เฮเบอร์ ชาวเคไนต์e

          11ขณะนั้นเฮเบอร์ ชาวเคไนต์ได้แยกทางกับชนเผ่าเคไนต์อื่นๆซึ่งเป็นเชื้อสายของโฮบับ บิดาภรรยาของโมเสส มาตั้งกระโจมอยู่ใกล้ต้นโอ๊กที่ศานันนิม ไม่ไกลจากเมืองคาเดช

    

ความปราชัยของสิเสรา

          12สิเสราทราบข่าวว่า บาราคบุตรของอาบีโนอัมขึ้นไปบนภูเขาทาโบร์ 13สิเสราจึงระดมรถศึกเหล็กทั้งเก้าร้อยคันของเขาพร้อมกับกำลังพพลทั้งหมดที่เขามี ออกจากเมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิมไปถึงห้วยคีโชน 14นางเดโบราห์กล่าวแก่บาราคว่า 'ไปเถิด! วันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในอำนาจของท่าน พระยาห์เวห์ทรงดำเนินนำหน้าท่านอยู่มิใช่หรือ?' บาราคก็ลงมาจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับกำลังพลหนึ่งหมื่นคนที่ตามมา 15เมื่อบาราคยกทัพมา พระยาห์เวห์ทรงทำให้สิเสราพร้อมกับรถศึกและกำลังพลทั้งหมดของเขาวุ่นวายf สิเสราลงจากรถศึกวิ่งหนีไป 16บาราคไล่ตามรถศึกและกองทัพไปจนถึงเมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิม กองทัพของสิเสราถูกฆ่าตายสิ้นด้วยคมดาบ ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่เลยแม่แต่คนเดียว

ความตายของสิเสรา

          17สิเสราวิ่งหนีไปยังกระโจมของนางยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์ ชาวเคไนต์ เนื่องจากยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์และครอบครัวของเฮเบอร์ ชาวเคไนต์มีไมตรีต่อกัน 18นางยาเอลออกมาต้อนรับสิเสรากล่าวว่า 'เชิญเจ้านายเข้ามาเถิด เข้ามาข้างในเถิด อย่ากลัวเลย!' สิเสราก็เข้าไปข้างในกระโจม นางยาเอลจึงเอาผ้าห่มมาคลุมเขาไว้ 19เขาพูดกับนางว่า 'ขอน้ำให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อยเถิด ข้าพเจ้ากระหายน้ำ' นางก็เปิดถุงหนังใส่นมออกรินให้เขาดื่มและเอาผ้าห่มคลุมเขาไว้อีก 20สิเสราบอกกับนางว่า 'จงไปยืนเฝ้าอยู่หน้ากระโจม ถ้ามีใครมาถามว่า "มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหม?" จงตอบว่า "ไม่มี"' 21นางยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฉวยหลักผูกกระโจม ถือตะลุมพุกย่องเข้ามา ขณะที่สิเสรานอนหลับสนิทเพราะเหนื่อยมาก นางเอาหลักผูกกระโจมติดทะลุขมับของเขาตรึงติดกับพื้นดิน สิเสราก็ได้สิ้นใจ 22เมื่อบาราคมาตามหาสิเสรา นางยาเอลก็ออกมาต้อนรับเขากล่าวว่า 'เชิญเข้ามาข้างในเถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูคนตามหา' บาราคก็เข้าไปกับนาง เขาเห็นสิเสรานอนสิ้นใจอยู่กับพื้น มีหลักผูกกระโจมตอกตรึงทะลุขมับ

ชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อย

         23วันนั้น พระเจ้าทรงปราบยาบิน กษัตริย์ของชาวคานาอันต่อหน้าชาวอิสราเอล 24ชาวอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งบีบคั้นยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอันหนักขึ้น จนกระทั่งทำลายล้างพระองค์เสีย


4a เรื่องนางเดโบราห์และบาราคมีเล่าสองครั้ง ครั้งแรกเป็นร้อยแก้ว (บทที่ 4) ครั้งที่สองเป็นคำประพันธ์ (บทที่ 5) ในเรื่องร้อยแก้วสำนวนเดิม ชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อสิเสราแห่งฮาโรเชท-ฮา-โกยิม ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบยิสเรเอล ชื่อยาบิน กษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์คงถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง เพราะโยชูวาเคยมีชัยชนะกษัตริย์ยาบินแล้ว (ยชว 11:10-15) และชื่อนี้ไม่ปรากฏในคำประพันธ์บทที่ 5 ชัยชนะของนางเดโบราห์และบาราคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำลายอำนาจของชาวคานาอันที่แยกเผ่าทางเหนือจากเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์ออกจากกัน เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นราวกลางศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล

b นางเดโบราห์เป็นประกาศกหญิงเช่นเดียวกับมีเรียม (อพย 15:20) และฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14) และยังพิจารณาคดีความในพระนามของพระยาห์เวห์ด้วย

c 'ต้นปาล์ม' คำภาษาฮีบรูอาจแปลว่า “ต้นเสา” ก็ได้

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า 'เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบวันที่พระยาห์เวห์จะทรงส่งทูตสวรรค์นำทางข้าพเจ้า' บาราคต้องการให้นางเดโบราห์คอยปรึกษาพระยาห์เวห์ (ดู อพย 33:7 เชิงอรรถ c) ว่าตนจะมีชัยชนะในการรบครั้งนี้หรือไม่

e ข้อ 11 นี้เข้ามาขัดจังหวะของเรื่องที่กำลังเล่าอยู่เพื่อแนะนำให้รู้จักครอบครัวของนางยาเอลที่จะเล่าถึงตั้งแต่ข้อ 17 เรื่องนี้แต่เดิมอาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนางเดโบราห์และบาราค

f “กระทำ…ให้วุ่นวาย” ในภาษาฮีบรูเพิ่มวลีว่า “ทรงใช้ดาบทำให้…” ซึ่งอาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเพิ่มจากข้อ 16