Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ”

74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21)
      
1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา คนทรยศกำลังกินอาหารกับเรา” 19บรรดาอัครสาวกรู้สึกเศร้าใจ ทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “ใช่ข้าพเจ้าหรือไม่” 20พระองค์ตรัสว่า “เป็นคนหนึ่งในสิบสองคนนี้ คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา21เพราะบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะจากไปตามที่เขียนเกี่ยวกับพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาจะดีกว่า”


a) อธิบายความหมาย
             เรื่องคำทำนายของพระเยซูเจ้าถึงการทรยศของยูดาสและเรื่องคำปฏิเสธของนักบุญเปโตร (เทียบ 14:26-31) เป็นกรอบของเรื่องการตั้งศีลมหาสนิท (เทียบ 14:22-25) ในที่นี้ นักบุญมาระโกใช้เทคนิคพิเศษทางวรรณกรรมที่มีชื่อว่า “sandwich” หรือ “inclusion” หมายถึงข้อความที่เริ่มต้นและจบลงโดยมีคำหรือเรื่องคล้ายคลึงกันเป็นกรอบ เป็นเทคนิคที่นักบุญมาระโกใช้บ่อย ๆ เช่น 3:20-35; 5:21-43; 6:7-32; 11:12-23; 14:54-72

- ครั้นถึงเวลาค่ำ หรือเวลาเย็น เป็นสำนวนที่เราพบในเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เป็นขั้นตอนหลักของศาสนบริการของพระเยซูเจ้า เช่น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก (เทียบ 1:32) ทรงทำให้พายุสงบ (เทียบ 4:35) ทรงพระดำเนินบนน้ำ (เทียบ 6:47) ทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร (เทียบ 11:11-19) ทรงตักเตือนครั้งสุดท้ายในคำปราศรัยเรื่องอวสานกาล (เทียบ 13:35) ทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (เทียบ 14:17) และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ (เทียบ 15:42) เวลาค่ำที่อ้างถึงตรงนี้คือเย็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับชาวยิวเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นวันศุกร์แล้ว

- พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสืออพยพที่บันทึกว่า ต้องกินอาหารค่ำปัสกาหลังพระอาทิตย์ตกดิน (เทียบ อพย 12:8) จึงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับบรรดาอัครสาวกในเวลาที่เหมาะสม และทรงเริ่มรับประทานอาหารตามลำดับพิธีที่กำหนดไว้ คือกินผักรสขมและสมุนไพรซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่เสิร์ฟก่อนอาหารจานหลัก ต่อจากนั้น ผู้ใหญ่จะอธิบายความหมายของพิธีและมีการขับร้องหรืออ่านเพลงสดุดีชุดหนึ่งที่มีชื่อว่าเพลงฮัลเลล (เทียบ สดด 113 – 118) แล้วจึงกินอาหารจากหลักคือลูกแกะย่างกับขนมปังไร้เชื้อ จบด้วยการภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า

- ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา คนทรยศกำลังกินอาหารกับเรา” “นั่งที่โต๊ะ” ถ้าแปลตามตัวอักษรจากต้นฉบับภาษากรีกได้ว่า “นั่งในท่าที่สะดวกสบายใช้มือยันคาง” ซึ่งเป็นท่าทีของผู้มาร่วมงานฉลอง ต่างจากอากัปกริยาของประชากรยิวโบราณซึ่งเฉลิมฉลองการกินอาหารค่ำปัสกา โดยยืนอยู่เพื่อระลึกถึงการเดินทาง พระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนนี้ชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเพลงสดุดี 41 ที่ว่า “แม้กระทั่งเพื่อนสนิทของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจและเคยร่วมกินอาหารกับข้าพเจ้า ก็ยังยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้า” (สดด 41:9) “คนหนึ่งในที่นี้” ถ้าแปลตามตัวอักษรจากต้นฉบับภาษากรีกได้ว่า “คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน” ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูเจ้าจะทรงใช้วลีนี้ แต่นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่า ผู้ที่ทรยศต่อพระองค์เป็นอัครสาวกคนหนึ่ง แม้ผู้อ่านรู้แล้วว่ายูดาสเป็นผู้ทรยศ (เทียบ 3:19) แต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าผู้ทรยศเป็นใคร ประโยคนี้ต้องการเน้นเพียงการทรยศที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า คำว่า “ทรยศ” ถ้าแปลตามตัวอักษรจากต้นฉบับภาษากรีกได้ว่า “มอบ” ซึ่งเป็นคำสำคัญในพระวรสารฉบับนี้ เช่น ยูดาส “มอบ” พระเยซูเจ้าแก่บรรดาหัวหน้าสมณะ (เทียบ 14:41-46) บรรดาสมณะ “มอบ” พระองค์แก่ปีลาต (เทียบ 15:1. 10) ปีลาต “มอบ” พระองค์แก่บรรดาทหาร (เทียบ 15:15) ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าทรงมอบบุตรแห่งมนุษย์แก่มวลมนุษย์ หมายความว่าพระทรมานอยู่ในแผนการของพระบิดา ดังที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายในครั้งแรกว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานอย่างมาก” (8:31)

- บรรดาอัครสาวกรู้สึกเศร้าใจ ทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “ใช่ข้าพเจ้าหรือไม่” ปฏิกิริยาของบรรดาอัครสาวกสะท้อนความวุ่นวายใจที่พระวาจาของพระเยซูเจ้าก่อให้เกิดในตัวเขา เพราะความอ่อนแอของตน ไม่มีผู้ใดมั่นใจได้ว่าในอนาคตเขาจะไม่เป็นผู้ทรยศพระองค์

- พระองค์ตรัสว่า “เป็นคนหนึ่งในสิบสองคนนี้ คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา นี่ไม่ใช่คำตอบของพระเยซูเจ้าต่อคำถามของอัครสาวกแต่ละคน โดยชี้ให้เขารู้ว่าใครเป็นผู้ทรยศ เพราะทุกคนนำขนมชิ้นหนึ่งมาจิ้มในชามเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของโต๊ะอาหาร

- เพราะบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะจากไป คำว่า “จากไป” หรือ “เสด็จไป” เช่นเดียวกับคำว่า “เสด็จมา” มีความหมายในด้านเทววิทยากล่าวถึงภารกิจของพระบุตรที่พระบิดาทางมอบหมายแก่พระบุตร (เทียบ 2:17; 10:45; ฯลฯ) ดังนั้น พระองค์จึงหมายถึงว่าเมื่อทรงปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว ก็จะเสด็จกลับไปหาพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มา

- ตามที่เขียนเกี่ยวกับพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูเจ้าไม่ทรงอ้างถึงข้อใดข้อหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง แต่เป็นอ้างอย่างกว้าง ๆ ถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์ เช่น อิสยาห์ 53:6-52 (เทียบ ลก 24:25-26) พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้รู้ว่า การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนซึ่งเป็นผลจากการทรยศต่อพระองค์ สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้า และพระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะยอมรับการทรมานนี้

- วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาจะดีกว่า” พระเยซูเจ้าไม่ทรงตัดสินลงโทษผู้ทรยศพระองค์ แต่เมื่อทรงรับรู้การกระทำของยูดาสก็ทรงสงสารเขา เพราะเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน พระวาจานี้ละม้ายคล้ายกับคำคร่ำครวญของบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม ผู้เตือนประชากรที่ประพฤติชั่วร้าย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย