Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความตกใจกลัวของชาติต่าง ๆด้านตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

5 1เมื่อกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน และบรรดากษัตริย์ของชาวคานาอันบริเวณแถบชายทะเลได้ยินว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้งลงต่อหน้าชาวอิสราเอล จนกระทั่งพวกเขาเดินข้ามไปจนหมดa ใจของพวกเขารู้สึกท้อแท้ และหมดความกล้าที่จะต่อต้านชาวอิสราเอล

พิธีเข้าสุหนัตของชาวฮีบรูที่กิลกาล

2ในช่วงดังกล่าว พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาว่า 'จงทำมีดจากหินเหล็กไฟ และทำพิธีเข้าสุหนัตชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่สอง)b 3โยชูวาได้ทำมีดจากหินเหล็กไฟ และประกอบพิธีเข้าสุหนัตชาวอิสราเอลบนเนินเขาปลายหุ้มองคชาติ

4สาเหตุที่โยชูวาได้ทำพิธีเข้าสุหนัตพวกเขาคือ ผู้ชายทุกคนที่ออกจากประเทศอียิปต์เมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหารได้ตายไปในทะเลทรายจนหมดระหว่างการเดินทางหลังจากออกจากประเทศอียิปต์ 5ทุกคนที่ออกจากอียิปต์ได้เข้าสุหนัตแล้ว   แต่ไม่มีใครที่เกิดในทะเลทรายระหว่างการเดินทางหลังจากที่ได้ออกจากอียิปต์แล้ว ได้เข้าสุหนัต 6เพราะชาวอิสราเอลได้เดินทางในทะเลทรายถึงสี่สิบปี ผู้คนทั้งประเทศจึงล้มตายจนหมด หมายถึงผู้ที่ออกจากอียิปต์เมื่ออายครบุตามเกณฑ์ของการจับอาวุธ พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังเสียงของพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ได้ทรงลั่นวาจากับพวกเขาว่า จะไม่ให้พวกเขาได้เห็นแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะทรงยกให้กับพวกเรา แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งอุดมสมบูรณ์ 7แต่เพื่อให้แทนที่คนเหล่านี้ พระองค์ได้ทรงตั้งลูกหลานของพวกเขาเข้ามาแทน และคนเหล่านี้คือผู้ที่โยชูวาได้ทำพิธีเข้าสุหนัตให้ พวกเขาไม่ได้เข้าสุหนัตมาก่อนเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าสุหนัตระหว่างการเดินทาง 8เมื่อการเข้าสุหนัตของคนทั้งชาติเสร็จสิ้น พวกเขาหยุดพักอยู่ในค่ายจนแข็งแรง   9แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 'วันนี้ เราจะยกเอาความอับอายขายหน้าของอียิปต์ไปจากพวกท่าน' เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่ากิลกาล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาc

การฉลองปัสกา

10ชาวอิสราเอลตั้งค่ายที่กิลกาล และทำพิธีปัสกาในตอนเย็นของวันที่สิบสี่ของเดือน ณ บริเวณที่ราบเยริโค 11วันถัดมาจากวันปัสกา พวกเขาได้รับประทานผลิตผลของแผ่นดิน ขนมปังไร้เชื้อและรวงข้าวย่าง   12มานาได้หมดลงทันทีที่พวกเขาได้รับประทานผลผลิตจากแผ่นดิน ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ชาวอิสราเอลได้รับประทานจากผลิตผลของคานาอัน และไม่รับประทานมานาอีกเลยd

ค. การยึดเมืองเยริโค

อรัมภบท การปรากฏมาของพระเจ้าe

13เมื่อโยชูวาอยู่ใกล้เมืองเยริโค เขามองขึ้นและเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าถือดาบที่ถอดจากฝัก โยชูวาเดินเข้าไปหาผู้นั้นและกล่าวว่า 'ท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู?' 14ชายผู้นั้นตอบว่า 'เราไม่อยู่ฝ่ายใด เรามาเวลานี้ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์' โยชูวาทิ้งตัวลงกราบชายผู้นั้นจนหน้าจรดพื้น และกล่าวว่า 'ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า มีสิ่งใดจะรับสั่งต่อข้ารับใช้ผู้นี้หรือ?' 15ผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์ตอบโยชูวาว่า 'จงถอดรองเท้า เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์' และโยชูวาได้ปฏิบัติตาม


5a'เขาทั้งหลาย' ตามต้นฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกเรา”

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “เป็นครั้งที่สอง”

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูเล่นคำระหว่าง “gilgal” กับ “galloti” (เราบันดาลให้พ้น) * 'ความอับอาย' ในที่นี้หมายถึงการไม่ได้เข้าสุหนัต ตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์

d การรับประทานขนมปังไร้เชื้อและข้าวคั่วเป็นเครื่องหมายแสดงว่าชาวอิสราเอลมาถึงแผ่นดินที่ทำการเพาะปลูกแล้ว และมีความหมายในด้านศาสนาจากพิธีปัสกา ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ชายทุกคนต้องเข้าสุหนัตเสียก่อน การที่มานนาหยุดแสดงว่าการเดินทางในถิ่นทุรกันดารสิ้นสุดลงแล้ว

e ข้อ 13-15 มาจากธรรมประเพณีโบราณที่สูญหายไป คนถือดาบนี้อาจเป็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาเปิดเผยพระบัญชาของพระยาห์เวห์แก่โยชูวา (ข้อ 14) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยริโค ซึ่งเป็นการกระทำของพระยาห์เวห์โดยตรง ข้อความนี้คล้ายกับข้อความใน วนฉ 2:1-5 และยังเป็นเรื่องคล่ยกับเหตุการณ์ในหนังสืออพยพ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟเพื่อมอบภารกิจแก่โมเสส

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย