Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อนุสรณ์ศิลาสิบสองก้อน

4 1เมื่อประชาชนทั้งประเทศได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนจนหมดแล้ว พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาว่า 2'จงเลือกชายสิบสองคนจากประชาชนมาเผ่าละหนึ่งคน และให้คำสั่งพวกเขาดังนี้ 3"ที่นี่ จากกลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ซึ่งพวกสมณะได้ยืนอยู่ จงเก็บหินไปสิบสองก้อน จงนำหินไปและนำไปตั้งไว้ในค่ายที่พวกท่านจะพักแรมในคืนนี้"'   4โยชูวาได้เรียกชายสิบสองคนซึ่งเขาคัดเลือกจากชาวอิสราเอลเผ่าละหนึ่งคน 5และโยชูวาได้กล่าวกับพวกเขาว่า "จงเดินนำหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านไปจนถึงกลางแม่น้ำจอร์แดน และให้แต่ละคนยกหินคนละก้อนขึ้นแบกไว้บนบ่า เท่ากับจำนวนเผ่าของอิสราเอล 6เพื่อให้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายที่อยู่กับพวกท่าน เมื่อในอนาคตลูกหลานของพวกท่านจะถามว่า 'หินเหล่านี้มีความหมายอะไร?'   7พวกท่านจะเล่าให้พวกเขาฟังว่า 'น้ำในแม่น้ำจอร์แดนได้แยกออกต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เมื่อหีบพันธสัญญาข้ามแม่น้ำจอร์แดน น้ำในแม่น้ำได้แยกออกจากกัน ก้อนหินเหล่านี้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้อิสราเอลจดจำเรื่องนี้ตลอดไป 8ชาวอิสราเอลได้ลงมือกระทำ

ตามที่โยชูวาสั่ง พวกเขาเก็บหินสิบสองก้อนจากกลางแม่น้ำจอร์แดน เท่ากับจำนวนเผ่าของอิสราเอล ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโยชูวา พวกเขาแบกหินเหล่านั้นไปยังค่าย และตั้งไว้ที่นั่น   9แล้วโยชูวาได้ตั้งอนุสรณ์จากหินสิบสองก้อนซึ่งนำมาจากกลางแม่น้ำจอร์แดน ตรงจุดที่พวกสมณะซึ่งแบกหีบพันธสัญญาได้หยุดยืนอยู่ หินเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้a

การข้ามแม่น้ำสิ้นสุดลง

10พวกสมณะที่แบกหีบได้ยืนนิ่งอยู่กลางแม่น้ำจอร์แดน จนกระทั่งทุกสิ่งได้สำเร็จจริงตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโยชูวาให้บอกกับประชาชน (ตรงตามที่โมเสสได้บอกกับโยชูวาทุกประการ) และประชาชนได้รีบข้ามแม่น้ำไป 11เมื่อประชาชนข้ามแม่น้ำเรียบร้อยแล้ว หีบพันธสัญญาจึงข้ามแม่น้ำโดยมีพวกสมณะขึ้นนำหน้าประชาชน 12ลูกหลานของรูเบน ลูกหลานของกาด และชนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้ข้ามแม่น้ำเป็นขบวนกองทัพนำหน้าชาวอิสราเอล ตามที่โมเสสได้บอกพวกเขา   13นักรบพร้อมอาวุธสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามแม่น้ำหน้าพระพักตร์พระยาห์เวห์ตรงไปยังที่ราบเยริโค 14วันนั้น พระยาห์เวห์ได้กระทำให้โยชูวายิ่งใหญ่ในสายตาของชาวอิสราเอลทุกคน ซึ่งให้ความเคารพเขาเหมือนกับที่พวกเขาเคยเคารพเชื่อฟังโมเสสขณะยังมีชีวิตอยู่ 15พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 16'จงสั่งพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาให้ขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน' 17และโยชูวาได้ให้คำสั่งนี้แก่พวกสมณะ 'จงขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน' 18เมื่อพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์เดินขึ้นมาจากกลางแม่น้ำจอร์แดน ทันทีที่เท้าของพวกสมณะแตะแผ่นดิน น้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็ไหลเต็มฝั่งดังเดิม

การเดินทางถึงกิลกาลb

19วันที่สิบ เดือนหนึ่ง เป็นวันที่ประชาชนเดินทางขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน และตั้งค่ายที่กิลกาล ตรงบริเวณพรมแดนด้านทิศตะวันออกของเยริโค 20ส่วนหินสิบสองก้อนเหล่านั้นที่พวกเขานำขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน โยชูวาได้นำมาตั้งไว้ที่กิลกาล แล้วเขากล่าวกับประชาชนชาวอิสราเอลว่า 21'ในอนาคต เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามบิดาของพวกเขาว่า "ก้อนหินเหล่านี้เป็นอะไร?" 22พวกท่านจะอธิบายให้ลูกหลานฟังว่า "อิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนบนพื้นดินแห้ง 23เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ได้ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้งต่อหน้าพวกท่าน จนพวกท่านข้ามมาจดหมด เหมือนกับที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้กระทำที่ทะเลไม้อ้อ ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้น้ำแห้งจนพวกเราข้ามไป 24ทั้งนี้เพื่อว่าประชาชาติจะรู้ว่า พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสักเพียงใด และพวกเขาจะยืนขึ้นด้วยความยำเกรงพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเสมอไป"'


4a เรื่องเล่าตอนนี้รวบธรรมประเพณีสองสาย คือ 1. ธรรมประเพณีซึ่งอธิบายที่มาของศิลาอนุสรณ์สิบสองก้อนที่เรียงเป็นวงกลมใกล้เมืองกิลกาล (4:19) ให้เกี่ยวข้องกับการข้ามแม่น้ำจอร์แดนของชาวอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า และ 2. ธรรมประเพณีซึ่งอธิบายที่มาของหินที่โผล่อยู่กลางแม่น้ำจอร์แดนให้เกี่ยวข้องกับการที่หีบพันธสัญญาข้ามแม่น้ำ (4:9)

b คำว่า “กิลกาล” gilgal แปลว่า 'วงกลม' (ก้อนหินเรียงเป็นวงกลม) ชื่อนี้ใช้เรียกสถานที่หลายแห่ง (ดู ฉธบ 11:30; 2 พกษ 2:1) กิลกาลที่หนังสือโยชูวากล่าวถึงตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำจอร์แดนกับเมืองเยริโค 'ทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโค' แต่เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแน่ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาในสมัยโบราณเป็นสักการสถานสำคัญที่สุดของชนเผ่าเบนยามิน ชาวอิสราเอลทำพิธีเข้าสุหนัตและฉลองปัสกาในแผ่นดินคานาอันเป็นครั้งแรกที่เมืองนี้ (5:9-10) และยังทำสัญญากับชาวกิเบโอนที่เมืองนี้ด้วย (9:15) ชาวอิสราเอลตั้งค่ายเป็นครั้งแรกทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนที่นี่ ซึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการสงคราม เข่ยึดครองแผ่นดินคานาอัน (10:6; 14:6) เมืองกิลกาลยังเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการเมืองและทางศาสนาในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล (ดู 1 ซมอ 11:15) บรรดาประกาศกจะเทศน์ประณามชาวอิสราเอลที่ประกอบคารวกิจที่นั่น (ฮชย 4:15; 9:15; 12:12; อมส 4:4; 5:5)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย