Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. การข้ามแม่น้ำจอร์แดนa

ก่อนการข้าม

3 1แต่เช้าตรู่ โยชูวาได้รื้อค่ายและออกเดินทางจากชิทธิมพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งหมด พวกเขาเดินทางไปจนถึงแม่น้ำจอร์แดน และตั้งค่ายที่นั่นก่อนข้ามแม่น้ำ   2สามวันต่อมา พวกนายทหารได้ตระเวณไปทั่วค่าย   3และประกาศคำสั่งเหล่านี้แก่ประชาชน 'เมื่อพวกท่านเห็นสมณะเลวีแบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านออกไป   พวกท่านจะต้องออกจากที่ตั้งและติดตาม 4ขเพื่อพวกท่านจะรู้ว่าต้องไปทางใดเนื่องจากพวกท่านไม่เคยเดินตามเส้นทางนี้มาก่อน   4กแต่ระหว่างพวกท่านกับหีบ จงทิ้งช่วงห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรb จงอย่าเข้าใกล้หีบเป็นอันขาด' 5โยชูวากล่าวกับประชาชนว่า 'จงชำระตัวให้สะอาด เพราะพรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ในท่ามกลางพวกท่าน'   6แล้วโยชูวากล่าวกับบรรดาสมณะว่า 'จงแบกหีบพันธสัญญา และเดินข้ามแม่น้ำนำหน้าประชาชน' พวกเขาได้แบกหีบพันธสัญญาขึ้น และเดินนำหน้าประชาชนไป

คำชี้แจงสุดท้ายก่อนปฏิบัติการ

7พระยาห์เวห์ตรัสแก่โยชูวาว่า 'วันนี้เอง เราจะทำให้ท่านยิ่งใหญ่ในสายตาของอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะรู้ว่า เหมือนกับที่เราได้อยู่กับโมเสส เราจะอยู่กับท่าน 8เวลานี้ จงสั่งพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาว่า "เมื่อพวกท่านถึงริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน พวกท่านจะต้องหยุดอยู่ในแม่น้ำ"' 9แล้วโยชูวากล่าวกับชาวอิสราเอลว่า 'จงเข้ามาใกล้ และฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน' 10โยชูวากล่าวว่า 'ด้วยสิ่งนี้ พวกท่านจะรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงชีวิตสถิตอยู่กับพวกท่าน และโดยไม่มีข้อสงสัย พระองค์จะทรงขับไล่ชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวฮีไวต์ ชาวเปริสซี ชาวเกอร์กาซี ชาวอาโมไรต์และคนเยบุสออกไปต่อหน้าพวกท่าน 11ดูเถิด หีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งสากลพิภพกำลังจะเคลื่อนนำหน้าพวกท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดน 12จงเลือกชายสิบสองคนจากเผ่าของอิสราเอล เผ่าละหนึ่งคน   13ทันทีที่พวกสมณะผู้แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพ ก้าวเหยียบลงในแม่น้ำจอร์แดน น้ำในแม่น้ำจอร์แดนจะแยกออก น้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนจะหยุดไหลเหมือนกับเป็นมวลใหญ่เดียวกัน'

การข้ามแม่น้ำจอร์แดน

14เหตุการณ์ได้เป็นไปตามนั้น เมื่อประชาชนออกจากค่ายเพื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดน พวกสมณะได้แบกหีบพันธสัญญาขึ้นนำหน้าประชาชน ทันทีที่ผู้แบกหีบพันธสัญญาถึงแม่น้ำจอร์แดน และเท้าของพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาแตะน้ำ -แม่น้ำจอร์แดนจะเต็มฝั่งตลอดฤดูเก็บเกี่ยวc - 16น้ำตอนบนก็หยุดนิ่ง และรวมตัวขึ้นเป็นมวลเดียวเป็นระยะทางไกลตรงที่เรียกว่าอาดัม ใกล้เมืองศาเรธาน ในขณะที่น้ำส่วนที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาห์ ทะเลเกลือได้ถูกแยกออกอย่างสิ้นเชิงd ประชาชนได้ข้ามแม่น้ำที่บริเวณตรงข้ามกับเยริโค   17พวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ได้หยุดยืนบนพื้นดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดน ขณะที่ชาวอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำบนแผ่นดินแห้งจนกระทั่งชนทั้งชาติได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนจนครบทุกคน


3aผู้เรียบเรียงจงใจเล่าเรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน (3:1-5:12) ให้คู่กับเรื่องการอพยพออกจากประเทศอียิปต์ โดยเตือนผู้อ่านให้คิดถึงเหตุการณ์ในสมัยโมเสส (3:7; 4:14,23) พระยาห์เวห์ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลเหมือนกับที่ทรงทำให้ทะเลต้นกกแห้งลง (3:7-4:18; อพย 14:5-31) หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์นำหน้าชาวอิสราเอลเช่นเดียวที่เสาเมฆหรือเสาเพลิงได้ทำ(3:6-17; 4:10-11; อพย 13:21-22; 14:19-20) โยชูวามีบทบาทเดียวกันกับที่โมเสสมีในการอพยพ (ยชว 3:7; 4:14) ชายชาวอิสราเอลเข้าสุหนัตในสมัยอพยพฉันใด เด็กที่เกิดระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารก็เข้าสุหนัตฉันนั้นด้วย (ยชว 5:2-9) มานนาที่ชาวอิสราเอลรับประทานในถิ่นทุรกันดาร (อพย 16) จะหยุดไปทันทีที่ชาวอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอัน (ยชว 5:12) และชาวอิสราเอลทำพิธีปัสกาที่เมืองกิลกาลหลังจาก 'การข้ามน้ำ' ครั้งที่สอง (ยชว 5:10) เหมือนกับที่ได้ทำพิธีในประเทศอียิปต์ก่อนที่จะ “ข้ามน้ำ” ครั้งแรก (อพย 12:1-28; 13:3-10) การเล่าเรื่องคู่กันที่เกิดขึ้นตอนต้นและตอนปลายของการอพยพทำให้มีเรื่องอัศจรรย์ข้ามน้ำทั้งเมืองออกเดินทางจากประเทศอียิปต์ และเมื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ดู อพย 14:15 เชิงอรรถ a) จากการที่พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ารื้อฟื้นเหตุการณ์ที่นำความรอดพ้นมาให้ในสมัยอพยพ (ดู 1 คร 10:1) ปิตาจารย์บางท่านจึงคิดว่าโยชูวาผู้ทำให้การอพยพสำเร็จลง เป็นรูปแบบของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงพระนามเดียวกัน

b หนึ่งกิโลเมตรเป็นระยะทางที่อนุญาตให้เดินทางได้ในวันสับบาโต และสะท้อนถึงการที่ประชากรต้องเดินห่างจากหีบพันธสัญญาแสดงความเคาระยำเกรงต่อผู้ประทับอยู่ที่หีบพันธสัญญา (2 ซมอ 6:7 เชิงอรรถ f)

c น้ำในแม่น้ำจอร์แดนเต็มฝั่งในเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อหิมะจากภูเขาเฮอร์โมนละลายไหลลงสู่ต้นแม่น้ำที่เชิงเขา ช่วงเวลานี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวในลุ่มแม่น้ำจอร์แดนตอนล่าง

d นักประวัติศาสตร์ชาวอาหรับบันทึกไว้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1267 เมื่อแผ่นดินถล่มมาปิดกั้นหุบเขาในบริเวณนี้ที่เรียกว่า อาดามา-อามีเอห์ และแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลเป็นเวลาสิบชั่วโมง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย