Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เอสราสั่งให้ชาวอิสราเอลที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติต้องหย่าร้างa

  1. 1เมื่อทำเช่นนี้แล้ว บรรดาหัวหน้าชาวอิสราเอลมาพบข้าพเจ้า พูดว่า “ประชากรอิสราเอล บรรดาสมณะและชนเลวี ไม่ได้แยกตนออกจากชนชาติท้องถิ่น คือชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวเยบุส ชาวอัมโมน ชาวโมอับ ชาวอียิปต์ และชาวอาโมไรต์ เขาเหล่านี้ประกอบกิจกรรมที่น่ารังเกียจ 2ชาวอิสราเอลและบรรดาบุตรได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติเหล่านี้ จึงทำให้เชื้อสายศักดิ์สิทธิ์เป็นมลทินไปปะปนกับชนชาติท้องถิ่นเหล่านั้น บรรดาหัวหน้าและผู้ปกครองเป็นชนกลุ่มแรกที่ล่วงละเมิดในเรื่องนี้” 3เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อผ้าและเสื้อคลุมของข้าพเจ้า ดึงทึ้งผมบนศีรษะและหนวดเครา นั่งลงด้วยความทุกข์ 4ทุกคนที่เกรงกลัวการตัดสินลงโทษของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะการล่วงละเมิดของผู้ที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศb ก็มาชุมนุมกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้านั่งนิ่งด้วยความเศร้าจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชายามเย็น 5เมื่อถึงเวลาถวายเครื่องบูชายามเย็น ข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นจากสภาพความทุกข์ สวมเสื้อผ้าและเสื้อคลุมที่ขาดวิ่น คุกเข่าลง ชูมือขึ้นหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า 6ทูลว่าc

“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าละอายใจเหลือเกินที่จะเงยหน้าขึ้นหาพระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมากมายจนท่วมศีรษะ และการกระทำชั่วร้ายของข้าพเจ้าทั้งหลายกองสุมขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า 7ข้าพเจ้าทั้งหลายทำความชั่วยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงวันนี้ และเพราะความชั่วร้าย ข้าพเจ้าทั้งหลาย บรรดากษัตริย์และบรรดาสมณะจึงตกในเงื้อมมือของบรรดากษัตริย์ต่างชาติ ถูกฆ่า ถูกจับเป็นเชลย ถูกปล้น ถูกสบประมาทอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 8แต่บัดนี้ พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายได้โปรดปรานชั่วระยะหนึ่ง ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าบางคนรอดชีวิตเหลืออยู่และประทานที่พำนักอย่างปลอดภัยในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจะทรงบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายสดชื่นขึ้น ได้รับความบรรเทาพ้นจากการเป็นทาส 9จริงอยู่ ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นทาส แต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้ทรงละทิ้งไว้ให้เป็นทาสต่อไป แต่โปรดให้เป็นที่โปรดปรานของบรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซีย พระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นใหม่ และซ่อมแซมสิ่งปรักหักพัง  พระองค์ยังประทานที่หลบภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม 10บัดนี้ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย เมื่อพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพูดอะไรได้อีก เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งบทบัญญัติของพระองค์ 11ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้อาศัยบรรดาประกาศกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “แผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าไปยึดครองนี้เป็นแผ่นดินที่มีมลทิน เพราะการกระทำชั่วร้ายน่าสะอิดสะเอียนของชาติต่างๆแห่งแผ่นดินเหล่านั้น ซึ่งเต็มไปด้วยความสกปรกdของเขาจากปลายหนึ่งจนถึงอีกปลายหนึ่ง 12ดังนั้น ท่านทั้งหลายต้องไม่ให้บุตรหญิงของท่านแต่งงานกับบุตรชายของเขา และอย่ารับบุตรหญิงของเขาเป็นภรรยาของบุตรชายของท่าน ท่านต้องไม่ส่งเสริมความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของเขา ท่านทั้งหลายจะได้แข็งแรง กินผลิตผลดีๆของแผ่นดิน และมอบแผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่ลูกหลานของท่านทั้งหลายตลอดไป”

13“แม้กิจการชั่วร้ายและความผิดยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าทั้งหลายนำโทษมาให้ พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็ยังทรงลงโทษน้อยกว่าที่ความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรจะได้รับ พระองค์ยังประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งเหลืออยู่ 14แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะกลับละเมิดบทบัญญัติของพระองค์ ไปแต่งงานกับชนชาติที่ประพฤติสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้อีกได้อย่างไร พระองค์คงจะทรงพระพิโรธถึงกับทรงทำลายข้าพเจ้าทั้งหลายจนหมดสิ้น ไม่ให้มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่ได้เลย 15ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงเที่ยงธรรมe โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้ บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีความผิดมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ แม้ว่าไม่มีผู้ใดจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้เพราะความผิดของตน”

9 a ในสมัยแรกๆ ไม่มีการห้ามชาวอิสราเอลมิให้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ (ปฐก 41:45; 48:5ฯ; กดว 12:1ฯ; นรธ 1:4; 2 ซมอ 3:3) แต่ต่อมาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจะห้ามการแต่งงานเช่นนี้ เพื่อต่อต้านการกราบไหว้รูปเคารพ เพราะภรรยาต่างชาติอาจนำรูปเช่นนี้มาไว้ภายในบ้าน (ฉธบ 7:1-4; ดู ฉธบ 23:4ฯ) อันตรายที่ว่านี้มีมากขึ้น เมื่อชาวอิสราเอลกลับมาจากแดนเนรเทศ เพราะผู้ที่กลับมาส่วนใหญ่เป็นชาย เหตุผลที่อ้างว่าต้องหย่าร้างกับหญิงต่างชาติเป็นเหตุผลทางศาสนา (9:1,11) แต่ยังมีผู้อ้างเหตุผลอื่นอีกด้วย คือ การเป็นห่วงที่จะรักษาเชื้อชาติไว้มิให้ผสมกับชนต่างชาติ (9:3)

b “ผู้ที่กลับมาจากแดนเนรเทศ” -- ชุมชนชาวยิวในปาเลสไตน์ภายหลังการเนรเทศมักจะได้ชื่อตามบุคคลที่มีความสำคัญพิเศษ คือ “บรรดาผู้ที่กลับมาจากแดนเนรเทศ” (4:1; 6:16; 10:6,8,16) ซึ่งคิดว่าตนเป็นชนกลุ่มน้อย “ที่รอดชีวิตเหลืออยู่” (the Ramnant)  ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c.

c คำอธิษฐานภาวนาของเอสรา ซึ่งมีลักษณะเหมือนบทเทศน์ด้วยนั้นได้รับความคิดมาจาก ฉธบ และคำสอนของบรรดาประกาศก – ดูข้อ 11ฯ

d “ความสกปรก” -- หมายถึงผลของการกราบไหว้รูปเคารพ

e “ทรงเที่ยงธรรม” – ความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่คู่กับพระกรุณา มิฉะนั้นแล้วคงไม่มีใครรอดชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม” ซึ่งหมายความว่าทรงช่วยให้มนุษย์ได้รับความรอดพ้นด้วย ดู อสย 56:1; รม 1:17

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย