II.เอสราและเนหะมีย์จัดระเบียบการปกครองชุมชนชาวยิว

ภารกิจและบุคลิกภาพของเอสราa

  1. 1หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ในรัชสมัยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เซีย เอสราบุตรของเสไรอาห์ บุตรของอาซาริยาห์ บุตรของคิลคียาห์ 2บุตรของชัลลูม บุตรของศาโดก บุตรของอาคิทูบ 3บุตรของอามาริยาห์ บุตรของอาซาริยาห์ บุตรของเมราโยท 4บุตรของเศราคิยาห์ บุตรของอุสซี บุตรของบุคคี 5บุตรของอาบีชูวา บุตรของฟีเนหัส บุตรของเอเลอาซาร์ บุตรของอาโรนbมหาสมณะ 6เอสราผู้นี้ออกเดินทางจากกรุงบาบิโลน เขาเป็นธรรมาจารย์c เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้ กษัตริย์ประทานตามที่เอสราทูลขอ เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาปกป้องเขาไว้

          7ปีที่เจ็ดในรัชสมัยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ชาวอิสราเอลบางคน รวมทั้งบรรดาสมณะ ชนเลวี นักขับร้อง คนเฝ้าประตู และพนักงานประจำพระวิหาร ร่วมเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มด้วย 8เอสรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มเดือนที่ห้า ปีที่เจ็ดในรัชสมัยของกษัตริย์ 9เขาเคยกำหนดเดินทางออกจากกรุงบาบิโลนในวันที่หนึ่งของเดือนแรก และมาถึงกรุงเยรูซาเล็มวันที่หนึ่งเดือนที่ห้า เพราะพระเจ้าทรงพระกรุณาปกป้องเขา 10เอสราเคยตั้งใจศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ปฏิบัติตามและสอนข้อกำหนดและพระวินิจฉัยของพระองค์ในหมู่ชาวอิสราเอล

พระราชสารของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสd

            11ต่อไปนี้เป็นสำเนาพระราชสาร ที่กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสประทานแก่เอสราสมณะและธรรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ และข้อกำหนดของพระองค์สำหรับอิสราเอล

          e12“อารทาเซอร์ซีส กษัตริย์แห่งบรรดากษัตริย์ ส่งความปรารถนาดีfถึงเอสราสมณะและธรรมาจารย์สอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ 13บัดนี้ เราออกกฤษฎีกาว่าชาวอิสราเอลทุกคน รวมทั้งสมณะและชนเลวีในอาณาจักรของเราที่สมัครใจกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เดินทางไปกับท่านได้ 14เราและที่ปรึกษาทั้งเจ็ดคนส่งท่านไปสำรวจดูว่าชาวยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าของท่านอย่างไร เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติ 15เรายังสั่งให้ท่านนำเงินและทองคำซึ่งกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์ยินดีถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไปด้วย 16ท่านยังจะนำเงินและทองคำทั้งสิ้นที่ท่านจะได้รับทั่วไปในแคว้นบาบิโลน พร้อมกับของถวายที่ประชากรและบรรดาสมณะเต็มใจถวายสำหรับพระวิหารของพระเจ้าของเขาที่กรุงเยรูซาเล็มไปด้วย 17ท่านจะเอาใจใส่ใช้เงินนี้ซื้อโคเพศผู้ แกะเพศผู้ ลูกแกะ ธัญบูชาและสิ่งที่ต้องหลั่งถวาย แล้วท่านจะต้องถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาในพระวิหารของพระเจ้าของท่านที่กรุงเยรูซาเล็ม 18เงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้น ท่านและพี่น้องของท่านจะใช้อย่างที่เห็นสมควรตามพระประสงค์ของพระเจ้าของท่านg 19เครื่องใช้ต่างๆที่ท่านได้รับเพื่อประกอบพิธีกรรมในพระวิหารของพระเจ้าของท่าน ท่านจงนำไปวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม 20สิ่งอื่นๆที่ท่านยังต้องการสำหรับพระวิหารของพระเจ้าของท่าน ท่านจงจัดซื้อหาด้วยเงินจากพระคลังของกษัตริย์

          21“เรา กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ออกพระราชกฤษฎีกาไปถึงผู้ดูแลพระราชทรัพย์ทุกคนในแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสว่า สิ่งใดที่เอสราสมณะและธรรมาจารย์สอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์จะขอจากท่าน ท่านจงจัดหาแก่เขาให้ครบ 22ไม่เกินจำนวนเงินหนักสามพันสี่ร้อยกิโลกรัม ข้าวสาลีสิบสองเกวียน เหล้าองุ่นหนึ่งร้อยสามสิบหกถัง น้ำมันมะกอกเทศหนึ่งร้อยสามสิบหกถัง และเกลือไม่จำกัดจำนวน 23สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชา ก็จงปฏิบัติตามอย่างถี่ถ้วนสำหรับพระวิหารของพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพื่อพระองค์จะไม่ทรงพระพิโรธต่ออาณาจักรของกษัตริย์และพระโอรสของพระองค์ 24ท่านทั้งหลายจงรู้ไว้ด้วยว่า เราไม่อนุญาตให้ท่านเก็บบรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษีจากบรรดาสมณะ ชนเลวี นักขับร้อง คนเฝ้าประตู พนักงานและผู้รับใช้อื่นๆของพระวิหารนี้ของพระเจ้า

          25“เอสรา ท่านจงใช้ปรีชาญาณที่พระเจ้าของท่านประทานให้h แต่งตั้งข้าราชการและผู้พิพากษาให้ปกครองประชาชนทั้งปวงในแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส คือให้แต่งตั้งผู้ที่รู้ธรรมบัญญัติiของพระเจ้าของท่าน ส่วนคนที่ยังไม่รู้ ท่านต้องสั่งสอนเขา  26ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าของท่าน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของกษัตริย์ ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด คือถูกประหารชีวิต ถูกเนรเทศ ถูกริบทรัพย์สมบัติ หรือถูกจองจำ”

คำอธิษฐานภาวนาของเอสรา

            27“ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระองค์ทรงบันดาลให้กษัตริย์เต็มพระทัยคืนความงดงามแก่พระวิหารของพระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม 28และยังทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ ของบรรดาที่ปรึกษาและเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์”

เอสราเดินทางกลับจากกรุงบาบิโลนมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม

            “ข้าพเจ้ามีกำลังใจมากขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรวบรวมหัวหน้าชาวอิสราเอลบางคนให้ออกเดินทางไปพร้อมกับข้าพเจ้า

7 a ข้อ 1-11 เป็นผลงานของผู้เขียนพงศาวดารซึ่งใช้บันทึกรายงานของเอสรา (ดู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์)

b ลำดับวงศ์ตระกูลของเอสราแสดงว่าผู้กลับมาจากแดนเนรเทศต้องการพิสูจน์ว่า บรรดาสมณะที่กลับมาจากเนรเทศเป็นสมณะแท้จริง มีหลักฐานพิสูจน์การสืบตระกูลมาจากอาโรน (2:62; 8:2) แต่ลำดับวงศ์ตระกูลนี้อาจเป็นการสมมุติของผู้เขียนพงศาวดารที่ใช้ลำดับวงศ์ตระกูลจาก 1 พศด 5:28ฯ

c “ธรรมาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติ” – ในราชสำนักของคนโบราณจำเป็นต้องมีข้าราชการที่ชำนาญในการเขียนเอกสารทางราชการ ดังนั้น ตำแหน่ง “ธรรมาจารย์” (ข้อ 12 และ 21) แสดงว่าเอสราเป็นข้าราชการในราชสำนักเปอร์เซียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชาวยิวด้วย แต่ผู้เขียนพงศาวดารคิดถึงภารกิจของเอสราที่กรุงเยรูซาเล็ม (นหม 8:8ฯ) ทำให้ตำแหน่งมีความหมายทางศาสนาด้วย “ธรรมาจารย์” เป็นผู้อ่าน แปลและอธิบายธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้แก่ประชากรของพระองค์ เอสรานับเป็นบิดาของธรรมาจารย์เหล่านี้ที่ทำงานที่ดีมากมายในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ ภารกิจเหล่านี้ยังคงดำรงต่อมาจนถึงสมัยพระเยซูเจ้าด้วย

d ให้สังเกต 3 ประเด็นของคำสั่งนี้ (1) ทรงอนุญาตให้ชาวยิวที่กลับจากกรุงบาบิโลนตั้งถิ่นฐานในแคว้นยูดาห์ได้ (ข้อ 13) (2) ทรงกำหนดให้ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นกฎหมายทางบ้านเมืองด้วย (ข้อ 25-26) ไม่เพียงสำหรับชาวยิวในปาเลสไตน์เท่านั้น (ข้อ 14) แต่ชุมชนชาวยิวทั่วแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส (ข้อ 25) ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติซึ่งใช้บังคับชาวยิวทุกคนด้วย (ข้อ 26) (3) การจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย (ข้อ 15-20) – เกี่ยวกับนโยบายของกษัตริย์เปอร์เซียเรื่องศาสนา ดู 1:2 เชิงอรรถ c.

e ข้อ 12-26 เขียนเป็นภาษาอาราเมอิก

f “ขอส่งความปรารถนาดี.....” ตาม 1 เอสดราส 8:9 และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาอาราเมอิกไม่ชัด แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เสร็จสมบูรณ์” – ถ้าข้อความภาษาอาราเมอิกนี้ถูกต้อง สำนวนนี้อาจหมายความว่า “มีผลบังคับใช้ตลอดไป” หรืออะไรทำนองนี้

g “พระประสงค์ของพระเจ้า” หมายถึง “ธรรมบัญญัติ” เหมือนในข้อ 25.

h “ปรีชาญาณที่พระเจ้าของท่านประทานให้” – พูดง่ายๆคือ “ธรรมบัญญัติ” เช่นเดียวกัน ดูข้อ 18.

i “การรู้ธรรมบัญญัติ” หมายถึงการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย