Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II.เอสราและเนหะมีย์จัดระเบียบการปกครองชุมชนชาวยิว

ภารกิจและบุคลิกภาพของเอสราa

  1. 1หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ในรัชสมัยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เซีย เอสราบุตรของเสไรอาห์ บุตรของอาซาริยาห์ บุตรของคิลคียาห์ 2บุตรของชัลลูม บุตรของศาโดก บุตรของอาคิทูบ 3บุตรของอามาริยาห์ บุตรของอาซาริยาห์ บุตรของเมราโยท 4บุตรของเศราคิยาห์ บุตรของอุสซี บุตรของบุคคี 5บุตรของอาบีชูวา บุตรของฟีเนหัส บุตรของเอเลอาซาร์ บุตรของอาโรนbมหาสมณะ 6เอสราผู้นี้ออกเดินทางจากกรุงบาบิโลน เขาเป็นธรรมาจารย์c เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้ กษัตริย์ประทานตามที่เอสราทูลขอ เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาปกป้องเขาไว้

          7ปีที่เจ็ดในรัชสมัยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ชาวอิสราเอลบางคน รวมทั้งบรรดาสมณะ ชนเลวี นักขับร้อง คนเฝ้าประตู และพนักงานประจำพระวิหาร ร่วมเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มด้วย 8เอสรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มเดือนที่ห้า ปีที่เจ็ดในรัชสมัยของกษัตริย์ 9เขาเคยกำหนดเดินทางออกจากกรุงบาบิโลนในวันที่หนึ่งของเดือนแรก และมาถึงกรุงเยรูซาเล็มวันที่หนึ่งเดือนที่ห้า เพราะพระเจ้าทรงพระกรุณาปกป้องเขา 10เอสราเคยตั้งใจศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ปฏิบัติตามและสอนข้อกำหนดและพระวินิจฉัยของพระองค์ในหมู่ชาวอิสราเอล

พระราชสารของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสd

            11ต่อไปนี้เป็นสำเนาพระราชสาร ที่กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสประทานแก่เอสราสมณะและธรรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ และข้อกำหนดของพระองค์สำหรับอิสราเอล

          e12“อารทาเซอร์ซีส กษัตริย์แห่งบรรดากษัตริย์ ส่งความปรารถนาดีfถึงเอสราสมณะและธรรมาจารย์สอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ 13บัดนี้ เราออกกฤษฎีกาว่าชาวอิสราเอลทุกคน รวมทั้งสมณะและชนเลวีในอาณาจักรของเราที่สมัครใจกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เดินทางไปกับท่านได้ 14เราและที่ปรึกษาทั้งเจ็ดคนส่งท่านไปสำรวจดูว่าชาวยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าของท่านอย่างไร เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติ 15เรายังสั่งให้ท่านนำเงินและทองคำซึ่งกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์ยินดีถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไปด้วย 16ท่านยังจะนำเงินและทองคำทั้งสิ้นที่ท่านจะได้รับทั่วไปในแคว้นบาบิโลน พร้อมกับของถวายที่ประชากรและบรรดาสมณะเต็มใจถวายสำหรับพระวิหารของพระเจ้าของเขาที่กรุงเยรูซาเล็มไปด้วย 17ท่านจะเอาใจใส่ใช้เงินนี้ซื้อโคเพศผู้ แกะเพศผู้ ลูกแกะ ธัญบูชาและสิ่งที่ต้องหลั่งถวาย แล้วท่านจะต้องถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาในพระวิหารของพระเจ้าของท่านที่กรุงเยรูซาเล็ม 18เงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้น ท่านและพี่น้องของท่านจะใช้อย่างที่เห็นสมควรตามพระประสงค์ของพระเจ้าของท่านg 19เครื่องใช้ต่างๆที่ท่านได้รับเพื่อประกอบพิธีกรรมในพระวิหารของพระเจ้าของท่าน ท่านจงนำไปวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม 20สิ่งอื่นๆที่ท่านยังต้องการสำหรับพระวิหารของพระเจ้าของท่าน ท่านจงจัดซื้อหาด้วยเงินจากพระคลังของกษัตริย์

          21“เรา กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ออกพระราชกฤษฎีกาไปถึงผู้ดูแลพระราชทรัพย์ทุกคนในแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสว่า สิ่งใดที่เอสราสมณะและธรรมาจารย์สอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์จะขอจากท่าน ท่านจงจัดหาแก่เขาให้ครบ 22ไม่เกินจำนวนเงินหนักสามพันสี่ร้อยกิโลกรัม ข้าวสาลีสิบสองเกวียน เหล้าองุ่นหนึ่งร้อยสามสิบหกถัง น้ำมันมะกอกเทศหนึ่งร้อยสามสิบหกถัง และเกลือไม่จำกัดจำนวน 23สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชา ก็จงปฏิบัติตามอย่างถี่ถ้วนสำหรับพระวิหารของพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพื่อพระองค์จะไม่ทรงพระพิโรธต่ออาณาจักรของกษัตริย์และพระโอรสของพระองค์ 24ท่านทั้งหลายจงรู้ไว้ด้วยว่า เราไม่อนุญาตให้ท่านเก็บบรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษีจากบรรดาสมณะ ชนเลวี นักขับร้อง คนเฝ้าประตู พนักงานและผู้รับใช้อื่นๆของพระวิหารนี้ของพระเจ้า

          25“เอสรา ท่านจงใช้ปรีชาญาณที่พระเจ้าของท่านประทานให้h แต่งตั้งข้าราชการและผู้พิพากษาให้ปกครองประชาชนทั้งปวงในแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส คือให้แต่งตั้งผู้ที่รู้ธรรมบัญญัติiของพระเจ้าของท่าน ส่วนคนที่ยังไม่รู้ ท่านต้องสั่งสอนเขา  26ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าของท่าน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของกษัตริย์ ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด คือถูกประหารชีวิต ถูกเนรเทศ ถูกริบทรัพย์สมบัติ หรือถูกจองจำ”

คำอธิษฐานภาวนาของเอสรา

            27“ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระองค์ทรงบันดาลให้กษัตริย์เต็มพระทัยคืนความงดงามแก่พระวิหารของพระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม 28และยังทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ ของบรรดาที่ปรึกษาและเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์”

เอสราเดินทางกลับจากกรุงบาบิโลนมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม

            “ข้าพเจ้ามีกำลังใจมากขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรวบรวมหัวหน้าชาวอิสราเอลบางคนให้ออกเดินทางไปพร้อมกับข้าพเจ้า

7 a ข้อ 1-11 เป็นผลงานของผู้เขียนพงศาวดารซึ่งใช้บันทึกรายงานของเอสรา (ดู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์)

b ลำดับวงศ์ตระกูลของเอสราแสดงว่าผู้กลับมาจากแดนเนรเทศต้องการพิสูจน์ว่า บรรดาสมณะที่กลับมาจากเนรเทศเป็นสมณะแท้จริง มีหลักฐานพิสูจน์การสืบตระกูลมาจากอาโรน (2:62; 8:2) แต่ลำดับวงศ์ตระกูลนี้อาจเป็นการสมมุติของผู้เขียนพงศาวดารที่ใช้ลำดับวงศ์ตระกูลจาก 1 พศด 5:28ฯ

c “ธรรมาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องธรรมบัญญัติ” – ในราชสำนักของคนโบราณจำเป็นต้องมีข้าราชการที่ชำนาญในการเขียนเอกสารทางราชการ ดังนั้น ตำแหน่ง “ธรรมาจารย์” (ข้อ 12 และ 21) แสดงว่าเอสราเป็นข้าราชการในราชสำนักเปอร์เซียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชาวยิวด้วย แต่ผู้เขียนพงศาวดารคิดถึงภารกิจของเอสราที่กรุงเยรูซาเล็ม (นหม 8:8ฯ) ทำให้ตำแหน่งมีความหมายทางศาสนาด้วย “ธรรมาจารย์” เป็นผู้อ่าน แปลและอธิบายธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้แก่ประชากรของพระองค์ เอสรานับเป็นบิดาของธรรมาจารย์เหล่านี้ที่ทำงานที่ดีมากมายในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ ภารกิจเหล่านี้ยังคงดำรงต่อมาจนถึงสมัยพระเยซูเจ้าด้วย

d ให้สังเกต 3 ประเด็นของคำสั่งนี้ (1) ทรงอนุญาตให้ชาวยิวที่กลับจากกรุงบาบิโลนตั้งถิ่นฐานในแคว้นยูดาห์ได้ (ข้อ 13) (2) ทรงกำหนดให้ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นกฎหมายทางบ้านเมืองด้วย (ข้อ 25-26) ไม่เพียงสำหรับชาวยิวในปาเลสไตน์เท่านั้น (ข้อ 14) แต่ชุมชนชาวยิวทั่วแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส (ข้อ 25) ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติซึ่งใช้บังคับชาวยิวทุกคนด้วย (ข้อ 26) (3) การจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย (ข้อ 15-20) – เกี่ยวกับนโยบายของกษัตริย์เปอร์เซียเรื่องศาสนา ดู 1:2 เชิงอรรถ c.

e ข้อ 12-26 เขียนเป็นภาษาอาราเมอิก

f “ขอส่งความปรารถนาดี.....” ตาม 1 เอสดราส 8:9 และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาอาราเมอิกไม่ชัด แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เสร็จสมบูรณ์” – ถ้าข้อความภาษาอาราเมอิกนี้ถูกต้อง สำนวนนี้อาจหมายความว่า “มีผลบังคับใช้ตลอดไป” หรืออะไรทำนองนี้

g “พระประสงค์ของพระเจ้า” หมายถึง “ธรรมบัญญัติ” เหมือนในข้อ 25.

h “ปรีชาญาณที่พระเจ้าของท่านประทานให้” – พูดง่ายๆคือ “ธรรมบัญญัติ” เช่นเดียวกัน ดูข้อ 18.

i “การรู้ธรรมบัญญัติ” หมายถึงการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย