Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระราชสารตอบของกษัตริย์ดาริอัส

  1. 1กษัตริย์ดาริอัสจึงมีรับสั่งให้ค้นที่เก็บเอกสารในหอสมุดแห่งบาบิโลนa 2ก็พบม้วนหนังสือที่กรุงเอกบาทานา เมืองป้อมในแคว้นมีเดีย ซึ่งมีข้อความเขียนไว้ดังนี้

          “บันทึกความจำ

3ปีแรกของรัชกาลกษัตริย์ไซรัส พระองค์มีพระบัญชาให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เป็นสถานที่สำหรับเผาเครื่องบูชาที่นำมาถวาย โดยสร้างบนรากฐานเดิม มีความสูงหกสิบศอก และกว้างหกสิบศอกb 4กำแพงก่อด้วยหินสามชั้นและไม้หนึ่งชั้นc ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการก่อสร้างจะเบิกจากท้องพระคลังหลวง 5เครื่องใช้ที่ทำด้วยทองคำและเงินของพระวิหารของพระเจ้า ซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำจากพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มมาไว้ที่กรุงบาบิโลนนั้น ให้คืนและนำกลับไปยังพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและตั้งไว้ในที่เดิมในพระวิหารของพระเจ้า”d

6ดังนั้น ทัทเธนัยผู้ปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เชธาร์โบนัย และเพื่อนข้าราชการที่ร่วมปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส จงอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 7จงปล่อยให้ผู้ปกครองและบรรดาผู้อาวุโสชาวยิวeดำเนินงานก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าหลังนี้ต่อไป ให้เขาก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ในสถานที่เดิม 8เรายังสั่งท่านทั้งหลายอีก ให้ช่วยเหลือบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ ค่าใช้จ่ายในงานนี้ให้จ่ายเต็มจำนวนแก่คนเหล่านี้จากท้องพระคลังหลวง คือจากเงินภาษีที่เก็บได้ในแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เพื่องานก่อสร้างจะได้ไม่หยุดชะงัก 9ท่านจงจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเผาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ทุกๆวันอย่าได้ขาด ตามความต้องการของบรรดาสมณะที่กรุงเยรูซาเล็ม เช่น โคหนุ่มเพศผู้ แกะเพศผู้ และลูกแกะ รวมทั้งข้าวสาลี เกลือ เหล้าองุ่น และน้ำมันมะกอกเทศ 10เพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าแห่งสวรรค์พอพระทัย และอธิษฐานเพื่อพระราชาและบรรดาพระโอรสทรงพระชนมายุยืนนานf 11เรายังสั่งอีกว่าถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้รื้อไม้ขื่อท่อนหนึ่งออกจากบ้านของเขา แล้วปักลง ตรึงร่างของเขาไว้บนไม้ท่อนนั้น แล้วรื้อบ้านของเขาลงให้เป็นกองขยะเพราะความผิดนี้ 12และขอให้พระเจ้าผู้ทรงเลือกกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่พำนักสำหรับพระนามของพระองค์ ทรงทำลายกษัตริย์หรือชนชาติใดๆที่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งนี้ และพยายามทำลายพระวิหารหลังนี้ของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม เรา ดาริอัส ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ และสั่งให้ปฏิบัติตามทุกประการ”

การถวายพระวิหารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

            13แล้วทัทเธนัยผู้ปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เชธาร์โบเซนัย และเพื่อนข้าราชการก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์ดาริอัสทุกประการ 14บรรดาผู้อาวุโสชาวยิวก็ดำเนินงานก่อสร้างให้ก้าวหน้าต่อไป เพราะคำสนับสนุนของประกาศกฮักกัยและเศคาริยาห์บุตรอิดโด เขาสร้างพระวิหารจนเสร็จตามพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล และตามพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ไซรัส ดาริอัส และอารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เซียg 15พระวิหารหลังนี้สร้างเสร็จในวันที่สามh เดือนอาดาร์ ปีที่หกในรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอัส 16ชาวอิสราเอลทุกคน คือบรรดาสมณะ ชนเลวี และคนอื่นที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศiก็ร่วมใจกันเฉลิมฉลองการถวายพระวิหารของพระเจ้าหลังนี้ด้วยความยินดี 17ในงานถวายพระวิหารของพระเจ้าครั้งนี้ เขาทั้งหลายถวายโคเพศผู้หนึ่งร้อยตัว แกะเพศผู้สองร้อยตัว ลูกแกะสี่ร้อยตัว และยังถวายแพะเพศผู้สิบสองตัวเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอลทั้งปวง ตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล 18เขาจัดตั้งสมณะและชนเลวีไว้เป็นหมวดตามเวรเพื่อรับใช้พระเจ้าjที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามที่เขียนไว้ในหนังสือของโมเสสk

การฉลองปัสกา ปี 515 ก.ค.ศ.

            19วันทิ่สิบสี่เดือนแรก บรรดาผู้กลับจากถิ่นเนรเทศเฉลิมฉลองปัสกา 20บรรดาสมณะและชนเลวีชำระตนพร้อมกันทุกคน เขาไม่มีมลทิน จึงฆ่าลูกแกะปัสกาสำหรับทุกคนที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศ รวมทั้งสำหรับบรรดาพี่น้องสมณะ และสำหรับตนเองl 21ชาวอิสราเอลที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศและทุกคนที่ชำระตนจากมลทินของชนต่างชาติในท้องถิ่น มาร่วมกันนมัสการพระยาห์เวห์แห่งอิสราเอลและกินปัสกาmพร้อมกัน 22เขาฉลองเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อด้วยความยินดีเป็นเวลาเจ็ดวัน เพราะพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้เขามีความยินดีเต็มเปี่ยม และทรงโน้มน้าวให้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียโปรดปรานเขา ทรงส่งเสริมช่วยเหลือเขาในงานก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

6 a บางครั้งพระคัมภีร์ใช้คำ “กรุงบาบิโลน” เพื่อหมายถึงอาณาจักรเปอร์เซียทั้งหมด เช่น “กษัตริย์ไซรัสแห่งบาบิโลน” (5:13) – แต่แท้จริงแล้ว ในปีหนึ่งๆกษัตริย์แห่งเปอร์เซียประทับอยู่ในพระราชวังทั้งที่กรุงบาบิโลน กรุงสุสา หรือที่กรุงเอกบาทานาแล้วแต่โอกาส พระราชกฤษฎีกาที่กล่าวถึงในข้อ 2 ได้ค้นพบที่กรุงเอกบาทานา

b “สูงหกสิบศอก กว้างหกสิบศอก” – ข้อมูลไม่บอกความยาวของพระวิหาร ขนาดของความสูงและกว้างที่ให้ไว้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

c “ก่อกำแพงด้วยหินสามชั้นและไม้หนึ่งชั้น” ดู 5:8  – การก่อสร้างเช่นนี้เป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้เมื่อกษัตริย์ซาโลมอน ทรงก่อสร้างพระวิหารหลังแรก (1 พกษ 7:9-12)

d “ตั้งไว้ในที่เดิมในพระวิหารของพระเจ้า” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ -- ต้นฉบับภาษาอาราเมอิกละวลีนี้

e “ชาวยิว” – ตามต้นฉบับภาษาอาราเมอิก *** “ชาวแคว้นยูดาห์”  -- ตามสำนวนแปลภาษากรีกของ 1 เอสดรา 6:27

f หลายครั้งในพระคัมภีร์มีการเชิญชวนให้อธิษฐานภาวนาสำหรับกษัตริย์ แม้ไม่ทรงนับถือพระยาห์เวห์ – ดู 1 มคบ 7:33; ยรม 29:7; บรค 1:10-11 – ดู รม 13:1-7; 1 ปต 2:13-17 ด้วย

g “กษัตริย์ไซรัส ดาริอัส และอารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เซีย” – กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เชียทรงครองราชย์ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 464 จนถึง 423 ก.ค.ศ. จึงไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพระวิหารในช่วงเวลาระหว่างปี 520-515 ก.ค.ศ. แต่ผู้เขียนคงจะเสริมพระนามเข้ามาเพราะทรงมีบทบาทในการสนับสนุนการก่อสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มและกำแพงพระวิหาร – ดู นหม 3:9-31.

h “วันที่สาม” – สำนวนแปลโบราณภาษากรีก (1 เอสดรา 7:5) ว่า “วันที่ยี่สิบสาม” -- เดือนอาดาร์ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม *** พระวิหารหลังนี้ ซึ่งต่อมากษัตริย์เฮโรดมหาราชจะทรงบูรณะ (ดู ยน 2:20 เชิงอรรถ g) จะใช้อยู่นานถึง 585 ปี จนกระทั่งถูกพระจักรพรรดิทิตัสทรงเผาทำลายในปี ค.ศ. 70

i “ผู้กลับมาจากแดนเนรเทศ”  --  ดู 1:4 เชิงอรรถ e.

j “รับใช้พระเจ้า” – สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษากรีกฉบับ Lucianus ว่า “รับใช้พระวิหารของพระเจ้า”

k ต้นฉบับภาษาอาราเมอิกจบที่นี่  -- ข้อความต่อไปในข้อ 19-22 คงเป็นผลงานของผู้เขียนพงศาวดาร (The Chroniclers)

l “สำหรับตนเอง” – การที่ชนเลวีเท่านั้นฆ่าลูกแกะปัสกาได้เป็นความคิดเฉพาะของผู้เขียนพงศาวดาร (ดู 2 พศด 35:6) แต่เดิมไม่มีกฎนี้เขียนไว้ใน อพย 12:6; ฉธบ 16:2 – ในสมัยพันธสัญญาใหม่ ประชาชนก็ฆ่าลูกแกะปัสกาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งชนเลวี

m “กินปัสกา” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำ “ปัสกา”.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย