Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือเอสรา
I.
การกลับจากถิ่นเนรเทศและการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่

 

การกลับจากถิ่นเนรเทศ

  1. 1ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียa พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์bเป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า

          2“กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์cได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ 3ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรdของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม 4ขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตe ไม่ว่าจะพำนักอยู่ ณ ที่ใด ได้รับความช่วยเหลือจากจากประชาชนที่นั่น เป็นเงิน ทองคำ สิ่งของและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัคร สำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม’”f

          5หัวหน้าตระกูลยูดาห์และเบนยามินจึงออกเดินทาง พร้อมกับบรรดาสมณะและชนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ขึ้นใหม่ ที่กรุงเยรูซาเล็ม 6เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือgเขา ให้เงิน ทองคำ ข้าวของ สัตว์เลี้ยง และของมีค่า นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร 7กษัตริย์ไซรัสทรงบัญชาให้นำเครื่องใช้ของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ออกมา เครื่องใช้เหล่านี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงยึดจากกรุงเยรูซาเล็ม นำมาเก็บไว้ในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์ 8กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาให้มิทเรดาท ขุนคลัง นำภาชนะเหล่านี้ออกมาจากที่นั่น ตรวจสอบจำนวนมอบให้แก่เชชบัสซาร์ เจ้านายแห่งยูดาห์h 9รายการสิ่งของต่างๆมีดังนี้ อ่างทองคำสามสิบใบ อ่างเงินหนึ่งพันใบ มีดยี่สิบเก้าเล่ม 10ชามทองคำสามสิบใบ ชามเงินคุณภาพรองสี่ร้อยสิบใบ ภาชนะอื่นๆหนึ่งพันใบi 11รวมภาชนะทองคำและภาชนะเงินทั้งสิ้นห้าพันสี่ร้อยใบ เมื่อบรรดาผู้ถูกเนรเทศกลับจากกรุงบาบิโลนขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม เชชบัสซาร์ก็นำภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดกลับมาด้วย

1 a “ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย” – กษัตริย์ไซรัสทรงยึดกรุงบาบิโลนได้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 539 ก.ค.ศ. “ปีแรก” ที่ทรงปกครองอาณาจักรบาบิโลนจึงนับตั้งแต่เดือนนิสาน (มี.ค.- เม.ย.) ปี 538 ก.ค.ศ.

b “พระวาจา..โดยประกาศกเยเรมีย์” – ประกาศกเยเรมีย์ทำนายว่าชาวอิสราเอลจะถูกเนรเทศไปอยู่ที่กรุงบาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี แต่จำนวนนี้อาจเป็นเพียงจำนวนคร่าวๆ นอกจากจะนับตั้งแต่ปีที่กษัตริย์เยโฮยาคิมทรงครองราชย์ในปี 609 ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นปีที่อาณาจักรยูดาห์กลายเป็นประเทศราชของอียิปต์และต่อมาจะเป็นประเทศราชของอาณาจักรบาบิโลน (ดู 2 พกษ 24:1) --- เรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ไซรัส ดู อสย 44:28; 45:1ฯฯ

c บรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงมีพระทัยกว้าง ส่งเสริมพระวิหารของชนชาติต่างๆที่ทรงพิชิตได้ โดยทรงสนับสนุนและซ่อมแซมพระวิหารเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม และโดยวิธีนี้จึงทรงชนะใจของชนชาติที่อยู่ใต้อำนาจปกครอง ช่วยให้เขามีความจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรเปอร์เซีย ดังนั้น ท่าทีของกษัตริย์ไซรัสต่อศาสนายิวจึงไม่ใช่กรณีพิเศษอะไร นอกจากการยกย่องเรียกพระเจ้าของชาวยิวว่าเป็น “พระเจ้าแห่งสวรรค์” ซึ่งในเอกสารทางการของราชสำนักเปอร์เซียเทียบได้เท่ากับเทพเจ้าสูงสุด “อาหุรา-มัศดา” (Ahura-Mazda) ที่กษัตริย์เปอร์เซียทรงนับถือนั่นเอง

d “ประชากรของพระองค์” ในที่นี้คงหมายถึงเพียงประชากรของอาณาจักรยูดาห์ ไม่รวมถึงประชากรของอาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลด้วย (ยกเว้นการกล่าวถึงตระกูลเบนยามินในข้อ 5)

e “ทุกคนที่เหลือรอดชีวิต” (9:8,13-15; นหม 1:2) ในที่นี้หมายถึงเพียงประชากรของพระยาห์เวห์ที่ถูกเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเท่านั้น  (ดู อสร 6:8-10; อสย 4:3 เชิงอรรถ c)

f พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คงเป็นการประกาศแจ้งเป็นภาษาฮีบรูให้ประชาชนชาวยิวที่ถูกเนรเทศได้รับรู้ โดยมีอาลักษณ์ชาวยิวในราชสำนักเปอร์เซียเป็นผู้ร่างเอกสารทางการฉบับนี้ (6:3-5) ซึ่งยังเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารเตือนความจำสำหรับข้าราชการชาวเปอร์เซียด้วย

g “ช่วยเหลือ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้มือของเขาแข็งแรง”

h “เชชบัสซาร์” เป็นผู้นำชาวยิวที่ถูกเนรเทศกลุ่มแรกกลับจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็ม

i รายการในข้อ 8-11ก คงเป็นสำเนาไม่สมบูรณ์ของเอกสารภาษาอาราเมอิก จำนวนสิ่งของที่กล่าวถึง (5400) จึงไม่ตรงกับผลลัพธ์ของตัวเลขที่บวกกันได้จริง (2499)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย