Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การทำลายล้างราชวงศ์กษัตริย์อาหับ

10  1กษัตริย์อาหับมีเชื้อพระวงศ์เจ็ดสิบaองค์ประทับอยู่ที่กรุงสะมาเรีย กษัตริย์เยฮูทรงส่งสารถึงบรรดาข้าราชการที่กรุงสะมาเรีย ถึงผู้อาวุโสและทหารองครักษ์ของราชวงศ์กษัตริย์อาหับ ความว่า 2“บัดนี้ เมื่อสารฉบับนี้มาถึงท่านซึ่งมีเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ มีรถศึก มีม้า มีป้อมปราการและมีอาวุธอยู่กับท่าน 3จงเลือกเชื้อพระวงศ์องค์หนึ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด แต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดา แล้วจงสู้รบเพื่อราชวงศ์ของเจ้านายของท่าน” 4คนเหล่านั้นหวาดกลัวมาก ปรึกษากันว่า “ดูซิ กษัตริย์สองพระองค์ยังไม่อาจต่อต้านเขาได้ พวกเราจะต่อต้านเขาได้อย่างไร” 5หัวหน้าผู้ดูแลสำนักพระราชวัง ผู้ว่าราชการเมือง บรรดาผู้อาวุโสและทหารองครักษ์จึงส่งสารไปทูลกษัตริย์เยฮูว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ พร้อมที่จะทำตามรับสั่งทุกประการ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่แต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงเห็นควรเถิด”

          6กษัตริย์เยฮูจึงทรงส่งสารอีกฉบับหนึ่งไปถึงพวกเขา ความว่า “ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายเรา และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของเรา จงตัดหัวbเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ นำมาให้เราที่เมืองยิสเรเอลพรุ่งนี้ เวลาเดียวกันนี้เถิด” (เชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์มีเจ็ดสิบองค์ อยู่ในความดูแลของบรรดาผู้ปกครองเมืองซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้านายเหล่านี้ตลอดมา) 7เมื่อได้รับสารนี้แล้ว เขาทั้งหลายก็นำตัวเชื้อพระวงศ์ทั้งเจ็ดสิบองค์ไปประหาร ตัดพระเศียรใส่ตะกร้าส่งไปถวายกษัตริย์เยฮูที่เมืองยิสเรเอล

          8ผู้นำสารมาถึง ทูลให้กษัตริย์เยฮูทรงทราบว่าพวกเขาได้นำพระเศียรเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์มาแล้ว กษัตริย์เยฮูทรงสั่งว่า “จงวางหัวเหล่านี้ไว้เป็นสองกองที่ทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้า” 9เมื่อถึงรุ่งเช้า พระองค์เสด็จออกไปยืนที่ประตูเมือง ประกาศแก่ประชาชนทั้งหมดว่า “ท่านทั้งหลายไม่มีความผิด เราเป็นผู้วางแผนกบฏต่อเจ้านายของเราและปลงพระชนม์พระองค์ แต่ใครเล่าประหารคนเหล่านี้ทั้งหมด 10ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าพระวาจาทุกคำที่พระยาห์เวห์ตรัสถึงราชวงศ์กษัตริย์อาหับก็เป็นความจริง พระยาห์เวห์ทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้ทางเอลียาห์ ผู้รับใช้ของพระองค์” 11แล้วกษัตริย์เยฮูทรงประหารเชื้อพระวงศ์กษัตริย์อาหับทุกพระองค์ที่ยังทรงรอดชีวิตอยู่ที่เมืองยิสเรเอล และยังทรงประหารคนสำคัญทุกคน พระสหายใกล้ชิด และบรรดาสมณะ ไม่เหลือแม้แต่คนเดียว

เชื้อพระวงศ์กษัตริย์อาหัสยาห์แห่งยูดาห์ถูกประหารชีวิต

            12กษัตริย์เยฮูเสด็จออกเดินทางไปกรุงสะมาเรีย ตามทางที่หมู่บ้านเบธ-เอเขดของผู้เลี้ยงแกะ 13พระองค์ทรงพบพระญาติcของกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งยูดาห์ จึงตรัสถามคนเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายเป็นใคร” คนเหล่านั้นทูลตอบว่า “พวกเราเป็นญาติของกษัตริย์อาหัสยาห์ กำลังเดินทางไปเยี่ยมเยียนบรรดาโอรสของกษัตริย์และพระโอรสของพระราชชนนี” 14กษัตริย์เยฮูทรงสั่งทหารที่ตามเสด็จว่า “จงจับเป็นคนเหล่านี้” พวกทหารก็จับคนเหล่านั้นมาประหารที่บ่อน้ำของหมู่บ้านเบธ-เอเขดจำนวนสี่สิบสองคน ไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว

กษัตริย์เยฮูกับเยโฮนาดับ

            15กษัตริย์เยฮูเสด็จออกเดินทางจากที่นั่น ทรงพบเยโฮนาดับ บุตรของเรคาบ ซึ่งกำลังเดินทางมาเฝ้า พระองค์ทรงทักทายเขา ตรัสถามว่า “ท่านไว้ใจเราdดังที่เราไว้ใจท่านหรือ” เยโฮนาดับทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า” กษัตริย์เยฮูจึงตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น จงยื่นมือมาเถิด” เยโฮนาดับจึงยื่นมือให้พระองค์ กษัตริย์เยฮูทรงเชิญเขาขึ้นมาบนรถศึกข้างพระองค์ 16ตรัสว่า “มากับเราเถิด ท่านจะได้เห็นความจงรักภักดีของเราต่อพระยาห์เวห์” และทรงพาเขาไปในรถศึกด้วย 17เมื่อเสด็จมาถึงกรุงสะมาเรีย ก็ทรงประหารทุกคนในราชวงศ์กษัตริย์อาหับที่ยังรอดชีวิตอยู่ ทรงทำลายล้างพระราชวงศ์ทั้งหมดตามที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้แก่เอลียาห์

กษัตริย์เยฮูทรงประหารชีวิตผู้นมัสการพระบาอัล

          18กษัตริย์เยฮูทรงเรียกประชากรทั้งหมดมาประชุมกัน ทรงประกาศว่า “อาหับได้รับใช้พระบาอัลเพียงเล็กน้อย แต่เยฮูจะรับใช้มากกว่า 19จงเรียกประกาศกทุกคนของพระบาอัลมาพบเรา เรียกทุกคนที่นมัสการพระบาอัลe และสมณะทั้งปวงของพระบาอัล อย่าให้ขาดแม้แต่คนเดียว เพราะเราตั้งใจจะถวายเครื่องบูชายิ่งใหญ่แด่พระบาอัล ผู้ใดไม่มาจะต้องถูกประหาร” นี่เป็นกลลวงของกษัตริย์เยฮูเพื่อทรงทำลายล้างผู้นมัสการพระบาอัลให้หมดสิ้น 20กษัตริยเยฮูทรงสั่งว่า จงประกาศวันสมโภชสำหรับพระบาอัล เขาก็ประกาศไปทั่ว 21กษัตริย์เยฮูทรงส่งผู้นำสารไปทั่วอิสราเอล ทุกคนที่นมัสการพระบาอัลก็มา ไม่มีผู้ใดไม่มา เขาเข้าไปประชุมกันในวิหารของพระบาอัลจนแน่นขนัด 22กษัตริย์เยฮูตรัสสั่งสมณะผู้ดูแลอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ว่า จงนำเสื้อแจกผู้นมัสการพระบาอัลทุกคนf เขาก็นำเสื้อออกมา 23กษัตริยเสด็จเข้าไปในวิหารของพระบาอัลพร้อมกับเยโฮนาดับ บุตรของเรคาบ ทรงประกาศแก่ผู้นมัสการพระบาอัลว่า จงสำรวจดูว่าไม่มีผู้นมัสการพระยาห์เวห์คนใดอยู่กับท่าน มีแต่ผู้นมัสการพระบาอัลเท่านั้น24แล้วพระองค์ทรงเริ่มถวายเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาพร้อมกับเยโฮนาดับg

          กษัตริย์เยฮูทรงจัดทหารแปดสิบคนhไว้นอกวิหาร ทรงกำชับว่า “เรามอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดปล่อยให้คนหนึ่งหนีรอดไปได้ ผู้นั้นจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต” 25เมื่อทรงถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จแล้ว ก็ทรงสั่งทหารองครักษ์และนายทหารว่า “จงเข้าไปฆ่าให้หมด โยนศพออกมาข้างนอกแล้วเข้าไปในห้องชั้นในของวิหารของพระบาอัล”i 26เขานำเสาศักดิ์สิทธิ์จากวิหารของพระบาอัลออกมาเผาj 27แล้วทุบทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัล เขาทำลายวิหารของพระบาอัล ทำเป็นสถานที่ทิ้งสิ่งสกปรก สถานที่นั้นยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

รัชสมัยกษัตริย์เยฮูแห่งอิสราเอล (841-814 ก.ค.ศ.)

          28กษัตริย์เยฮูทรงกวาดล้างการนมัสการพระบาอัลให้หมดไปจากอิสราเอล 29ถึงกระนั้นกษัตริย์เยฮูไม่ทรงเลิกทำบาปที่กษัตริย์เยโรโบอัม บุตรของเนบัท ได้ทรงนำอิสราเอลให้กระทำ เพราะไม่ทรงทำลายรูปโคทองคำซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเอลและเมืองดานk 30พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์เยฮูว่า “เนื่องจากท่านทำดีโดยกระทำแต่สิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้อง และทำทุกอย่างต่อราชวงศ์กษัตริย์อาหับตามความประสงค์ของเรา บุตรหลานของท่านจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลไปจนสี่ชั่วอายุคน” 31แต่กษัตริย์เยฮูมิได้เอาพระทัยใส่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลสุดจิตสุดใจ พระองค์ไม่ได้ทรงเลิกทำบาปซึ่งกษัตริย์เยโรโบอัมทรงนำอิสราเอลให้กระทำ

          32ในสมัยนั้น พระยาห์เวห์ทรงเริ่มลดเขตแดนของอิสราเอล กษัตริย์ฮาซาเอลทรงมีชัยชนะเหนืออิสราเอลทั่วดินแดน 33ด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ทรงยึดดินแดนกิเลอาดทั้งหมด ดินแดนของชนเผ่ากาด เผ่ารูเบน และเผ่ามนัสเสห์ ตั้งแต่เมืองอาโรเออร์บนฝั่งแม่น้ำอาร์โนน จนถึงแคว้นกิเลอาดและแคว้นบาชานl

          34เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์เยฮู สิ่งอื่นๆที่ทรงกระทำและความกล้าหาญของพระองค์มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล 35กษัตริย์เยฮูสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ที่กรุงสะมาเรีย เยโฮอาหาสพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา 36กษัตริย์เยฮูทรงครองราชย์เหนืออิสราเอลที่กรุงสะมาเรียเป็นเวลายี่สิบแปดปี

10 a “เจ็ดสิบ” เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ หมายถึง “ทุกคน” ในราชวงศ์ (ปฐก 46:27; วนฉ 8:30; 9:2; 12:14) ในที่นี้หมายถึงพระโอรสและพระนัดดาของกษัตริย์อาหับ และหมายถึงพระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมโดยเฉพาะ

b “จงตัดหัวเชื้อพระวงศ์” ยังแปลได้อีกว่า “จงนำหัวหน้าของผู้คนเชื้อพระวงศ์” เพราะคำว่า “rosh” ในภาษาฮีบรูหมายถึงทั้ง “หัว (ศีรษะ)” และ “หัวหน้า”  กษัตริย์เยฮูคงทรงใช้ประโยคที่คลุมเครือนี้โดยเจตนา (ข้อ 7) ซึ่งผู้รับคิดว่าเป็นคำสั่งให้ตัดศีรษะ แต่ในภายหลังกษัตริย์เยฮูจะทรงโยนความรับผิดชอบให้พวกนี้เท่านั้น (ข้อ 9) เทียบ คำทำนายคลุมเครือที่ประกาศกเอลีชาให้แก่ฮาซาเอลเกี่ยวกับกษัตริย์เบน-ฮาดัด (8:7-15)

c “พระญาติ” แปลตามตัวอักษรว่า “พี่น้อง” พวกนี้กำลังเดินทางไปเยี่ยมเยียนพระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมและพระโอรสของพระนางเยเซเบล ยากที่จะเข้าใจว่าคนเหล่านี้ไม่รู้เรื่องการสังหารหมู่ที่เล่าถึงในข้อ 6-7 ผู้เรียบเรียงอาจเล่าเรื่องนี้ผิดที่ตามลำดับเหตุการณ์

d “ท่านไว้ใจเรา” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด * เยโฮนาดับ บุตรของเรคาบเป็นผู้เลื่อมใสต่อพระยาห์เวห์ และบังคับให้ชนเผ่าของตนดำเนินชีวิตเรียบง่ายในถิ่นทุรกันดาร (ยรม 35:11) จึงเข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมเขาจึงสนับสนุนเยฮู

e กษัตริย์เยฮูทรงประชดว่าจะทรงถวายเครื่องบูชาอย่างใหญ่ยิ่งแด่พระบาอัล มากกว่าที่กษัตริย์อาหับเคยทรงกระทำ

f การเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการชำระตนก่อนเข้าร่วมพิธีกรรม เรามีหลักฐานของประเพณีนี้ในหมู่ชาวฟีนีเชียและชาวอาหรับโบราณก่อนยุคอิสลาม * เสื้อนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเป็นผู้นมัสการพระบาอัลที่จะต้องถูกทำลายล้างด้วย

g “พระองค์......พร้อมกับเยโฮนาดับ” ผู้เขียนเล่าว่าเยโฮนาดับผู้เลื่อมใสต่อพระยาห์เวห์ร่วมถวายบูชาแด่พระบาอัลด้วย เพื่อแสดงว่าการกระทำของกษัตริย์ไม่ผิด เพราะเป็นเพียงกลอุบายเพื่อทำลายล้างผู้นมัสการพระบาอัล

h “แปดสิบ” จำนวนทหารแค่นี้ชวนให้คิดว่าผู้นมัสการพระบาอัลที่ถูกฆ่าคงมีจำนวนไม่มากนัก

i แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

j “เสาศักดิ์สิทธิ์” นี้คงทำด้วยหิน เมื่อถูกไฟเผาแล้วเอาน้ำราดลงไป ทำให้ลดอุณหภูมิโดยกระทันหัน จะแตกได้โดยง่าย

k เป็นการประเมินเพิ่มเติมของผู้เขียน เพราะแหล่งข้อมูลที่เขาใช้มีแต่ชมเยฮูว่าเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระยาห์เวห์อย่างที่สุด (ข้อ 30)

l ชาวอิสราเอลต้องสูญเสียดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไปทั้งหมด ผู้เขียนคงจะได้เพิ่มรายละเอียดมาจาก ฉธบ 3:12ฯ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย