Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. สงครามกับชาวโมอับ

รัชสมัยกษัตริย์เยโฮรัมแห่งอิสราเอล (852-841 ก.ค.ศ.)

1ปีที่สิบแปดของรัชกาลกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ เยโฮรัมพระโอรสของกษัตริย์อาหับทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลที่กรุงสะมาเรีย ทรงครองราชย์อยู่สิบสองปีa 2พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แต่ไม่เท่ากับพระราชบิดาและพระราชมารดา พระองค์ทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัลที่พระราชบิดาทรงสร้างไว้ 3แต่พระองค์ยังทรงติดอยู่กับบาปของเยโรโบอัม บุตรของเนบัท ที่ทรงนำอิสราเอลให้ทำบาป พระองค์ไม่ทรงเลิกกระทำเช่นนี้

อิสราเอลและยูดาห์รวมกำลังพลเข้าโจมตีโมอับ

            4กษัตริย์เมชาแห่งโมอับbทรงเลี้ยงแกะ ต้องทรงส่งลูกแกะหนึ่งแสนตัวและขนแกะเพศผู้หนึ่งแสนตัวมาถวายเป็นบรรณาการแด่กษัตริย์แห่งอิสราเอล 5เมื่อกษัตริย์อาหับสิ้นพระชนม์ กษัตริย์แห่งโมอับเป็นกบฏต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอล

          6กษัตริย์เยโฮรัมทรงระดมพลอิสราเอลทั้งหมด ยกออกไปจากกรุงสะมาเรียทันที 7แล้วทรงส่งสารไปถึงกษัตริย์เยโฮชาฟัทcแห่งยูดาห์ว่า “กษัตริย์แห่งโมอับเป็นกบฏต่อข้าพเจ้า พระองค์จะทรงยกทัพมาช่วยข้าพเจ้าทำสงครามกับโมอับหรือไม่” กษัตริยแห่งยูดาห์ทรงตอบว่า ข้าพเจ้าจะไป ถ้าพระองค์ทรงพร้อม ข้าพเจ้าก็พร้อม กองทัพของข้าพเจ้าก็พร้อม กองทัพม้าของข้าพเจ้าก็พร้อมด้วย 8กษัตริย์เยโฮชาฟัททรงถามว่า เราจะใช้เส้นทางไหนเข้าโจมตี กษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสตอบว่า ทางถิ่นทุรกันดารเอโดม

          9กษัตริย์แห่งอิสราเอล กษัตริย์แห่งยูดาห์ และกษัตริย์แห่งเอโดมdทรงออกเดินทาง เดินอ้อมเป็นเวลาเจ็ดวัน ไม่มีน้ำเหลือให้กองทัพหรือสัตว์บรรทุกสัมภาระกิน 10กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงร้องว่า “หมดหนทางแล้วหรือ พระยาห์เวห์ทรงเรียกพวกเราทั้งสามคนมาเพื่อมอบไว้ในเงื้อมมือของโมอับ” 11กษัตริย์เยโฮชาฟัทตรัสถามว่า “ที่นี่ไม่มีประกาศกของพระยาห์เวห์ที่เราจะปรึกษาพระยาห์เวห์ได้หรือ” ข้าราชบริพารคนหนึ่งของกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลตอบว่า “เอลีชา บุตรของชาฟัทอยู่ที่นี่ เขาเคยเป็นผู้ช่วยประกาศกเอลียาห์”* 12กษัตริย์เยโฮชาฟัทตรัสว่า “เขาเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระยาห์เวห์อย่างแท้จริง” กษัตริย์แห่งอิสราเอล กษัตริย์เยโฮชาฟัทและกษัตริย์แห่งเอโดมจึงเสด็จไปพบเขา 13เอลีชาทูลถามกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “พระองค์เสด็จมาพบข้าพเจ้าทำไม จงเสด็จไปถามประกาศกของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์เถิด” กษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสตอบว่า “ไม่ได้ เพราะพระยาห์เวห์ทรงเรียกเราทั้งสามคนเพื่อทรงมอบเราให้ตกอยู่ในมือของโมอับ” 14เอลีชาทูลตอบว่า “พระยาห์เวห์จอมจักรวาล ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด ข้าพเจ้าคงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระองค์ และไม่มองพระองค์เลยฉันนั้น ถ้าข้าพเจ้าไม่เคารพนับถือกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ 15บัดนี้ ขอทรงนำนักดีดพิณมาให้ข้าพเจ้าเถิด”e ขณะที่นักดนตรีกำลังดีดพิณ พระอานุภาพของพระยาห์เวห์ก็มาอยู่เหนือเอลีชา 16เขาประกาศว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “จงขุดคูหลายๆแห่งในหุบเขานี้” 17เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “แม้ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นลมพัด ไม่เห็นฝน หุบเขาแห่งนี้ก็จะมีน้ำเต็ม แล้วท่าน กองทัพf และสัตว์บรรทุกสัมภาระจะมีน้ำดื่ม” 18พระยาห์เวห์จะทรงกระทำการยิ่งใหญ่กว่านี้อีก พระองค์จะทรงมอบโมอับให้อยู่ในอำนาจของท่าน 19ท่านจะบุกเข้าโจมตีเมืองป้อมปราการและเมืองสำคัญgทุกเมือง จะโค่นไม้ผลทุกต้น จะกลบพุน้ำทั้งหลาย และจะเอาหินถมทำลายไร่นาที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมด” 20เช้าวันรุ่งขึ้น เวลาถวายเครื่องบูชา ก็มีน้ำไหลมาจากทางเมืองเอโดมจนมีน้ำท่วมเต็มแผ่นดินนั้น”

          21เมื่อชาวโมอับได้ยินว่ากษัตริย์สามพระองค์ทรงยกมาโจมตี เขาจึงระดมพลชายทุกคนที่มีอายุพอจะใช้อาวุธได้ให้มาประจำอยู่ที่ชายแดน 22เมื่อเขาทั้งหลายลุกขึ้นตอนเช้า ดวงอาทิตย์ส่องแสงเหนือน้ำ ชาวโมอับเห็นแต่ไกลว่าน้ำมีสีแดงเหมือนเลือดh 23จึงพูดกันว่า “นั่นเป็นเลือด กษัตริย์ทั้งสามพระองค์คงต่อสู้กันเองและฆ่ากันตาย ชาวโมอับทั้งหลาย จงเข้าไปปล้นค่ายกันเถิด” 24เมื่อเขาไปถึงค่ายของอิสราเอล ชาวอิสราเอลก็ลุกขึ้นเข้าโจมตีไล่ชาวโมอับให้หนีกลับไปต่อหน้าเขา แล้วรุกเข้าไปในดินแดนi ไล่ฆ่าฟันชาวโมอับ 25ทำลายเมืองต่างๆ แต่ละคนโยนก้อนหินลงไปในไร่นาที่อุดมสมบูรณ์จนเต็ม เขากลบพุน้ำทุกแห่ง โค่นไม้ผลทุกต้น เหลืออยู่แต่เมืองคีร์-หะเรเชทj ซึ่งนักยิงก้อนหินเข้าล้อมและเริ่มยิงก้อนหินเข้าใส่ 26เมื่อกษัตริย์แห่งโมอับทรงเห็นว่ากำลังแพ้ จึงทรงนำทหารดาบเจ็ดร้อยคนตีฝ่าวงล้อมของศัตรู หนีไปทางด้านกษัตริย์แห่งเอโดมk แต่ไม่สำเร็จ 27พระองค์จึงทรงนำพระโอรสองค์แรกซึ่งจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์มาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาบนกำแพงเมือง ชาวอิสราเอลตกใจมากl จึงถอยทัพกลับดินแดนของตน

3 a เลข 12 นี้คงได้คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนัก ตามการคำนวณโดยทั่วไป กษัตริย์เยโฮรัมแห่งอิสราเอลครองราชย์อยู่นานเพียงแปดปีเท่านั้น

b ศิลาจารึกของกษัตริย์เมชา ซึ่งพบที่เมืองดีโบนกล่าวว่าแคว้นโมอับเป็นประเทศราชของอิสราเอลในรัชกาลกษัตริย์อมรีและอาหับ และยังกล่าวถึงสงครามกู้อิสรภาพ แต่ไม่กล่าวถึงความพ่ายแพ้ดังที่มีเล่าไว้ที่นี่

c ที่นี่ และข้อ 11,12,14 ต้นฉบับภาษาฮีบรูบอกว่าเยโฮชาฟัทเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ในขณะนั้น แต่ตามลำดับเหตุการณ์ สงครามนี้น่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยของเยโฮรัม พระโอรสของเยโฮชาฟัท การที่ต้นฉบับภาษาฮีบรูกล่าวถึงกษัตริย์เยโฮชาฟัทที่นี่น่าจะเป็นเพราะความจงรักภักดีที่กษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีต่อพระยาห์เวห์ ดังที่เราพบใน 1 พกษ 22

d กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงขอความร่วมมือจากกษัตริย์แห่งยูดาห์และความช่วยเหลือจากเอโดมซึ่งเป็นประเทศราชของกษัตริย์แห่งยูดาห์ เพื่อเข้าโจมตีโมอับจากทิศใต้ โดยอ้อมผ่านทะเลตายทางแผ่นดินเอโดม

* “ผู้ช่วยประกาศกเอลียาห์” แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้เทน้ำลงในมือของเอลียาห์”

e ดนตรีช่วยประกาศกให้เข้าภวังค์ติดต่อกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น

f “กองทัพ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ฝูงแกะ”

g “เมืองสำคัญ”  ต้นฉบับภาษากรีกละคำนี้

h สีแดงในน้ำอาจเป็นเพราะแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์และจากสีแดงของทรายในลำห้วยเอล-เฮสา ในที่นี้มีการเล่นคำภาษาฮีบรูระหว่าง ’adom (สีแดง) และคำว่า dam (เลือด) และชื่อ “เอโดม”

i “รุกเข้าไปในดินแดน” แปลโดยคาดคะเนตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

j “เหลืออยู่แต่เมืองคีร์-หะเรเซท” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ก้อนหินของเมืองที่คีร์-หะเรเซท” คีร์-หะเรเซทเป็นราชธานีของโมอับ (อสย 16:7; ยรม 48:31,36) ตั้งอยู่บริเวณเมืองเครักในปัจจุบัน

k “เอโดม” บางคนสันนิษฐานว่า “กษัตริย์แห่งโมอับน่าจะหนีไปขอความช่วยเหลือจากอารัม (ซีเรีย) มากกว่าจาก “เอโดม” ซึ่งเป็นศัตรูและเป็นพันธมิตรของอิสราเอลและยูดาห์  แต่ที่นี่อาจเป็น “เอโดม” ก็ได้ เพราะเอโดมเป็นพันธมิตรที่ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์ต่ออิสราเอลหรือยูดาห์ (เทียบ 8:20)

l “ชาวอิสราเอลตกใจมาก” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “โกรธ”  กษัตริย์โมอับถวายพระโอรสองค์แรกเป็นเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าเคโมช เพื่อขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าในสถานการณ์สิ้นหวังเช่นนี้ พิธีกระทำบนกำแพงเมืองให้ทุกคนแลเห็น เพื่อกองทัพชาวโมอับจะมีกำลังใจขึ้น ในขณะที่ชาวอิสราเอลที่ล้อมเมืองจะต้องตกใจกลัวและคิดว่าเทพเจ้าเคโมชจะต้องเข้าช่วยเหลือชาวโมอับอย่างแน่นอน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย