Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่สอง a

ประกาศกเอลียาห์กับกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอล (853-852 ก.ค.ศ.)

1 1หลังจากที่กษัตริย์อาหับสิ้นพระชนม์แล้ว โมอับก็เป็นกบฏต่ออิสราเอล

          2กษัตริย์อาหัสยาห์ทรงตกจากะเบียงชั้นบนของพระราชวังในกรุงสะมาเรีย และทรงบาดเจ็บสาหัส พระองค์ทรงส่งข้าราชบริพารออกไป มีรับสั่งว่า “จงไปปรึกษาพระบาอัล-เซบูบb เทพเจ้าของเมืองเอโครน และถามว่า “เราจะหายป่วยหรือไม่” 3แต่ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์สั่งเอลียาห์ ชาวทิชบีว่า “จงลุกขึ้น ไปพบข้าราชบริพารของกษัตริย์แห่งสะมาเรีย และถามเขาว่า “ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงต้องไปปรึกษาพระบาอัล-เซบูบ เทพเจ้าของเมืองเอโครน” 4พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ท่านจะไม่ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ”” เอลียาห์ก็ไปตามพระบัญชา

          5ข้าราชบริพารกลับไปเฝ้ากษัตริย์ พระองค์ตรัสถามว่า “กลับมาทำไม” 6เขาทูลตอบว่า “ชายคนหนึ่งมาพบพวกข้าพเจ้าสั่งว่า “จงกลับไปทูลกษัตริย์ที่ทรงส่งท่านมาให้ทรงทราบว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงต้องส่งคนไปปรึกษาพระบาอัล-เซบูบ เทพเจ้าของเมืองเอโครน  ท่านจะไม่ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ”””

          7กษัตริย์ตรัสถามว่า “ชายคนนั้นที่มาพบท่านและพูดเช่นนี้มีลักษณะอย่างไร” 8เขาเหล่านั้นทูลตอบว่า “เขาสวมเสื้อคลุมทำด้วยขนสัตว์ ใช้สายหนังคาดสะเอว”c กษัตริย์จึงตรัสว่า “เขาคือเอลียาห์ ชาวทิชบี”

          9กษัตริย์ทรงส่งนายทหารกับกองทหารห้าสิบคนไปนำตัวเอลียาห์มา เขาก็ไป พบเอลียาห์นั่งอยู่บนยอดเนินเขา จึงบอกเขาว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า กษัตริย์มีรับสั่งให้ท่านลงมา” 10เอลียาห์ตอบนายทหารว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญท่านกับทหารห้าสิบคนของท่าน” ทันใดนั้นก็มีไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญนายทหารและกองทหารทั้งห้าสิบคน 11กษัตริย์ทรงส่งนายทหารอีกคนหนึ่งพร้อมกับกองทหารห้าสิบคนไปหาเอลียาห์ เขาก็ขึ้นไปdพบเอลียาห์ และบอกว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า กษัตริย์ทรงมีรับสั่งให้ท่านรีบลงมา” 12เอลียาห์ตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญท่านและกองทหารห้าสิบคนของท่าน” ทันใดนั้นก็มีไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญนายทหารและกองทหารทั้งห้าสิบคนของเขา 13กษัตริย์ทรงส่งนายทหารคนที่สามพร้อมกับกองทหารห้าสิบคนไปพบเอลียาห์อีก นายทหารคนที่สามนี้ขึ้นไปคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และอ้อนวอนว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านทั้งห้าสิบคนเหล่านี้มีค่าบ้างในสายตาของท่าน 14ไฟจากท้องฟ้าได้ลงมาเผาผลาญนายทหารไปแล้วสองคนพร้อมกับกองทหารหาสิบคนของเขา บัดนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีค่าบ้างในสายตาของท่าน” 15ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์บอกเอลียาห์ว่า “จงลงไปกับเขาเถิด ไม่ต้องกลัวเขา” เอลียาห์ลุกขึ้นและลงไปกับนายหทาร เข้าเฝ้ากษัตริย์ 16ทูลว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “เพราะท่านส่งข้าราชบริพารไปปรึกษาพระบาอัล-เซบูบ เทพเจ้าของเมืองเอโครนeทำเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลจะปรึกษาได้ ท่านจะไม่ได้ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ””f

          17กษัตริย์ก็สิ้นพระชนม์ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสผ่านทางเอลียาห์ กษัตริย์อาหัสยาห์ไม่มีพระโอรส เยโฮรัมพระอนุชาgจึงทรงเป็นกษัตริย์สืบต่อมาในปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัมพระโอรสกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์h 18กิจการอื่นๆที่กษัตริย์อาหัสยาห์ทรงกระทำมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล

1 a การแบ่งหนังสือพงศ์กษัตริย์เป็นสองฉบับเป็นการกระทำในภายหลัง ต้นฉบับภาษาฮีบรูตั้งแต่เดิมไม่มีการแบ่งดังกล่าว

b “บาอัล-เซบูบ” แปลว่า “เจ้านายของแมลงวัน” เป็นชื่อล้อเลียนนามจริงของเทพเจ้า “บาอัล-เซบูล” ซึ่งแปลว่า “เจ้านายเจ้าชาย” (มธ 10:25)

c ประกาศกเอลียาห์ใช้หนังสัตว์คาดสะเอวและสวมเสื้อคลุมยาวทำด้วยผ้าขนสัตว์ (ดู 2:8,13; 1 พกษ 18:46) เช่นเดียวกับประกาศกบางคน (ศคย 13:4)  และยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เอลียาห์คนที่สอง” (มธ 3:4//)

d “ขึ้นไป” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตอบ”

e “ทำเหมือนกับว่า.....ปรึกษาได้” ไม่มีข้อความนี้ในต้นฉบับภาษากรีก

f ข้อ 9-16 อาจถูกต่อเติมในภายหลังโดยศิษย์ของประกาศกเอลีชา (เทียบ 2:23-24) มีเจตนาจะส่งเสริมความเคารพและการเชื่อฟังประกาศก ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความตายของบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดอะไร เช่นทหารในเรื่อง หรือเป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุ เช่นเรื่องเด็กที่ถูกหมีกัดตาย

g “พระอนุชา” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

h “ปีที่สองในรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัม” ขัดกับ 3:1 ที่กล่าวว่า “ปีที่สิบแปดในรัชกาลกษัตริย์เยโฮชาฟัท” อาจใช้หลักในการคำนวณต่างกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย