Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1พระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของกษัตริย์ซาโลมอน จึงเสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อทดสอบพระองค์ด้วยปริศนายากๆ พระนางเสด็จมาพร้อมกับกับข้าราชบริพารจำนวนมาก มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศ ทองคำ และเพชรพลอยจำนวนมาก เมื่อทรงพบกษัตริย์ซาโลมอน พระนางทรงทูลถามคำถามซึ่งอยู่ในพระทัย 2กษัตริย์ซาโลมอนทรงตอบคำถามทุกข้อของพระนาง ไม่มีคำถามใดที่ไม่ทรงทราบและทรงอธิบายไม่ได้ 3เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน พระราชวังที่ทรงสร้าง 4พระกระยาหารที่โต๊ะเสวย ที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร การจัดระเบียบและเครื่องแต่งกายของข้าราชบริพาร บรรดามหาดเล็กและเครื่องเผาบูชาที่ทรงถวายaในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ก็ประหลาดพระทัยอย่างยิ่ง 5ทูลกษัตริย์ว่า “ที่หม่อมฉันได้ยินในแผ่นดินของหม่อมฉันถึงเรื่องพระองค์และพระปรีชาญาณของพระองค์นั้นเป็นความจริง 6หม่อมฉันไม่เชื่อจนกระทั่งได้มาเห็นด้วยตาตนเองที่นี่ พระปรีชาญาณที่หม่อมฉันได้ยินมานั้นไม่ได้ครึ่งหนึ่งของที่เห็นนี้ พระองค์มีพระปรีชาญาณมากกว่าคำร่ำลือที่หม่อมฉันได้ยินเสียอีก 7คนของพระองค์bช่างมีความสุข บรรดาข้าราชบริพารของพระองค์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์ และฟังพระดำรัสที่ชาญฉลาดของพระองค์อยู่เสมอ ช่างมีความสุขจริงๆ 8ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระองค์ พระยาห์เวห์โปรดปรานพระองค์ ทรงสถาปนาพระองค์บนพระบัลลังก์ให้เป็นกษัตริย์รับใช้พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ทรงรักอิสราเอล และมีพระประสงค์ให้อิสราเอลมั่นคงอยู่ตลอดไป จึงทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ให้ปกครองด้วยพระวินิจฉัยและด้วยความเที่ยงธรรมc9พระราชินีแห่งเชบาทรงถวายทองคำหนักมากกว่าสี่ตัน กับเครื่องเทศและเพชรพลอยจำนวนมากแด่กษัตริย์ซาโลมอน ไม่เคยมีใครนำเครื่องเทศจำนวนมากเท่าที่พระราชินีแห่งเชบาทรงถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน 10ข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮีรามและข้าราชบริพารของกษัตริย์ซาโลมอน ซึ่งขนทองคำมาจากเมืองโอฟีร์ ยังนำไม้จันทน์และเพชรพลอยมาถวายอีกเป็นจำนวนมาก 11กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้ไม้จันทน์ทำขั้นบันไดในพระวิหารของพระยาห์เวห์และในพระราชวัง ทรงใช้ไม้จันทน์ทำพิณใหญ่และพิณเล็กสำหรับนักดนตรีด้วย ไม่มีใครเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12กษัตริย์ซาโลมอนประทานทุกสิ่งที่พระราชินีแห่งเชบาทรงปรารถนาและทูลขอ มากกว่าที่พระนางทรงนำมาถวายกษัตริย์d ต่อมาพระนางก็เสด็จกลับแผ่นดินของพระนางพร้อมกับข้าราชบริพาร

          13ทุกปี กษัตริย์ซาโลมอนทรงรับทองคำน้ำหนักมากกว่ายี่สิบสองตัน 14ไม่รวมภาษีจากพ่อค้าและผลกำไรจากการค้า ไม่รวมทองคำและเงินที่กษัตริย์อาหรับและบรรดาเจ้าเมืองต่างๆนำมาถวาย 15พระองค์รับสั่งให้ทำโล่ขนาดใหญ่สองร้อยโล่หุ้มด้วยทองคำ แต่ละโล่ใช้ทองคำหนักหกร้อยบาท 16และรับสั่งให้ทำโล่ขนาดเล็กหุ้มทองคำอีกสามร้อยโล่ แต่ละโล่ใช้ทองคำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ทรงนำโล่เหล่านี้ไปประดับท้องพระโรง “ป่าเลบานอน” 17กษัตริย์ซาโลมอนยังรับสั่งให้สร้างบัลลังก์ขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับงาช้าง 18บัลลังก์นี้มีบันไดหกขั้น มีพนักหลังด้านบนโค้งเป็นวงกลม มีพนักวางแขนสองข้าง มีรูปสิงโตสองตัวยืนข้างพนักวางแขน 19และมีรูปสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่สองข้างบันไดทั้งหกขั้น ไม่มีอาณาจักรใดมีบัลลังก์เช่นนี้เลย

          20ภาชนะใส่เครื่องดื่มทั้งหมดของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ เครื่องใช้ทั้งหมดในท้องพระโรง “ป่าเลบานอน” ล้วนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดทำด้วยเงิน เพราะในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเงินมีค่าน้อย 21เรือหลายลำของกษัตริย์แล่นไปยังเมืองทาร์ชิชพร้อมกับกะลาสีของกษัตริย์ฮีราม ทุกสามปีเรือเหล่านี้จะบรรทุกทองคำ เงิน งาช้าง ลิงและนกยูงกลับมา 22กษัตริย์ซาโลมอนทรงร่ำรวยและทรงพระปรีชาสามารถกว่ากษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดิน 23กษัตริย์จากทั่วแผ่นดินทรงปรารถนาจะมาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน เพื่อฟังพระปรีชาญาณที่พระเจ้าประทานให้พระองค์ 24แต่ละองค์ที่มาเฝ้าทรงนำบรรณาการมาถวาย เป็นสิ่งของทำด้วยเงินและทองคำ เป็นเสื้อผ้า อาวุธ เครื่องเทศ ม้าและล่อ เป็นดังนี้ทุกปี

          25กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีโรงเก็บม้าศึกและรถศึกสี่พันแห่ง ทรงมีม้าศึกจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันตัว เป็นกองทัพม้าอยู่ที่เมืองเก็บรถศึก และอยู่ใต้พระบัญชาของกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม 26พระองค์ทรงปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสจนถึงแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียและเขตแดนประเทศอียิปต์ 27ในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนที่กรุงเยรูซาเล็มเงินมีมากเหมือนก้อนหิน และไม้สนสีดาร์ก็มีมากเหมือนไม้มะเดื่อเทศที่ปลูกไว้ในที่ราบชายทะเล 28ม้าศึกของกษัตริย์ซาโลมอนมาจากแคว้นมูซูร์e และจากดินแดนอื่นๆ

กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์

            29เหตุการณ์อื่นๆในรัชสมัยกษัตริย์ซาโลมอน ตั้งแต่ต้นจนจบมีบันทึกไว้ในหนังสือกิจการของประกาศกนาธัน ในหนังสือคำพยากรณ์ของอาคิยาห์ชาวชีโลห์ และในหนังสือนิมิตของอิดโดผู้ทำนายf ซึ่งกล่าวถึงเยโรโบอัมบุตรของเนบัท 30กษัตริย์ซาโลมอนทรงปกครองอิสราเอลทั้งหมดที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสี่สิบปี 31พระองค์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา เรโหโบอัมพระโอรสทรงเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์

9 a “เครื่องบูชาที่ทรงถวาย” – แปลตามสำนวนแปลโบราณ และตาม 1 พกษ 10:5 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังอาจอ่านได้อีกว่า “ห้องชั้นบนที่เสด็จขึ้นไป”

b “คนของพระองค์” – ต้นฉบับภาษากรีกของ 1 พกษ 10:8 ว่า “บรรดาผู้หญิง (= มเหสี) ของพระองค์” ซึ่งน่าจะเป็นตัวบทดั้งเดิมของที่นี่ด้วย – แต่ผู้เขียนพงศาวดารได้เปลี่ยนคำเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวถึง “ฮาเร็ม” ของกษัตริย์ซาโลมอน (ดู 1 พกษ 11:1-8).

c “พระเจ้าของพระองค์........เที่ยงธรรม” – ผู้เขียนพงศาวดารเพิ่มข้อความนี้เพื่อเน้นว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล แม้จะมีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์และยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามเป็นผู้ปกครองแทน.

d “ที่พระนางทรงนำมาถวายพระองค์” – วลีนี้ถูกเสริมเข้ามาเพื่อความชัดเจน  ข้อความใน 1 พกษ 10:15 อธิบายเหตุผลของความมั่งคั่งดังกล่าว

e “แคว้นมูซูร์” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อียิปต์” – ดู 1:16.

f “อิดโดผู้ทำนาย” – ดู 12:15 – อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับ “คนของพระเจ้า” ที่กล่าวถึงโดยไม่ออกชื่อใน 1 พกษ 13 – เกี่ยวกับ “ประกาศกนาธัน” ดู 1 พกษ 1 – เกี่ยวกับ “ประกาศกอาคิยาห์” ดู 1 พกษ 11:26-39.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย