Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การถวายพระวิหารแด่พระเจ้าa

  1. 1เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงอธิษฐานภาวนาจบลง มีไฟลงมาจากท้องฟ้า เผาเครื่องเผาบูชาและสัตว์ที่ถวายเป็นบูชา พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหาร 2บรรดาสมณะเข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ไม่ได้ เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหาร 3เมื่อชาวอิสราเอลทุกคนเห็นไฟตกลงมาจากท้องฟ้า และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหาร เขาก็กราบลงหน้าจรดลานพระวิหาร นมัสการและขอบพระคุณพระยาห์เวห์ว่า

                   “พระองค์ทรงความดี

                   และความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

          4กษัตริย์และประชากรทุกคนถวายเครื่องบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 5กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายโคสองหมื่นสองพันตัว และแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัวแด่พระยาห์เวห์เป็นศานติบูชา ทรงถวายพระวิหารแด่พระยาห์เวห์เช่นนี้พร้อมกับชาวอิสราเอลทุกคน 6บรรดาสมณะยืนประจำตำแหน่งของตน ชนเลวีบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งหมดที่กษัตริย์ดาวิดทรงสร้างไว้เพื่อขอบพระคุณพระยาห์เวห์ และขับร้องบทเพลงที่กษัตริย์ดาวิดทรงแต่งไว้ว่า “ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” บรรดาสมณะเป่าแตรขณะที่ชาวอิสราเอลทุกคนยืน

          7กษัตริย์ซาโลมอนทรงประกอบพิธี ถวายลานหน้าพระวิหารส่วนกลางแด่พระยาห์เวห์ ให้เป็นสถานที่สำหรับถวายเครื่องเผาบูชา และถวายไขมันของสัตว์เป็นศานติบูชา เพราะพระแท่นทองสัมฤทธิ์ที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างนั้นเล็กเกินไป ที่จะถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชา รวมทั้งถวายไขมันของสัตว์เป็นศานติบูชา 8ในโอกาสนั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงจัดพิธีฉลองอีกเจ็ดวัน ชาวอิสราเอลทั้งปวง ตั้งแต่ช่องเขาคามัทไปจนถึงลำธารแห่งอียิปต์ มาชุมนุมกันพร้อมกับพระองค์เป็นจำนวนมาก 9วันที่แปดมีการชุมนุมปิดพิธี เพราะเขาทั้งหลายได้ฉลองถวายพระแท่นบูชาเป็นเวลาเจ็ดวัน และได้ฉลองอีกเจ็ดวันแล้ว 10วันที่ยี่สิบสามbของเดือนที่เจ็ด กษัตริย์ซาโลมอนทรงให้ประชาชนกลับไปบ้าน ด้วยความยินดีและสุขใจเพราะความดีทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ประทานให้กษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ซาโลมอน และอิสราเอลประชากรของพระองค์

พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ครั้งที่สองc

            11กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระราชวัง และสิ่งอื่นๆที่ทรงปรารถนาจะสร้างในพระวิหารของพระยาห์เวห์และในพระราชวังจนสำเร็จ 12พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์แก่กษัตริย์ซาโลมอนในเวลากลางคืน ตรัสว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้ว เราได้เลือกวิหารนี้เป็นสถานที่สำหรับถวายเครื่องบูชาแก่เรา 13ถ้าเราปิดท้องฟ้าไม่ให้ฝนตก ถ้าเราสั่งตั๊กแตนให้มากินพืชผลในแผ่นดิน ถ้าเราส่งโรคระบาดมาในหมู่ประชากรของเรา 14แล้วประชากรของเราซึ่งได้ชื่อตามนามของเราจะถ่อมตนลง อธิษฐานภาวนาและแสวงหาความโปรดปรานของเรา กลับใจเลิกดำเนินตามทางชั่วร้ายของตน เราก็จะฟังเขาจากสวรรค์ จะอภัยบาปให้เขา และจะบันดาลให้แผ่นดินของเขาอุดมสมบูรณ์อีก 15บัดนี้ ตาของเราจะเปิด และหูของเราจะตั้งใจฟังคำอธิษฐานภาวนาจากสถานที่แห่งนี้ 16บัดนี้ เราเลือกและทำให้วิหารที่ท่านสร้างนี้ศักดิ์สิทธิ์ เราจะให้นามของเราอยู่ที่นี่ตลอดไป ตาและใจของเราจะอยู่ที่นี่เสมอ 17ถ้าท่านดำเนินชีวิตต่อหน้าเราเหมือนที่ดาวิดบิดาของท่านได้ทำ ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เราสั่งไว้ 18เราจะทำให้ท่านและลูกหลานของท่านเป็นกษัตริย์ดังที่เราสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของท่านเมื่อเรากล่าวว่า ‘เชื้อสายคนหนึ่งของท่านจะนั่งบัลลังก์ของอิสราเอลตลอดไป’ 19แต่ถ้าท่านหันเหไปจากเรา ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดที่เราให้ไว้ ไปรับใช้และนมัสการพระเจ้าอื่นๆ 20เราจะกำจัดท่านไปจากแผ่นดินที่เราเคยให้ไว้ เราจะละทิ้งวิหารนี้ที่เรารับไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนามของเรา อิสราเอลจะเป็นคำเปรียบเปรยและเป็นที่เย้ยหยันของประชาชาติ 21วิหารนี้จะเป็นกองซากปรักหักพัง ทุกคนที่ผ่านไปมาจะแปลกใจและถามว่า ‘ทำไมพระยาห์เวห์ทรงกระทำเช่นนี้กับแผ่นดินและพระวิหารนี้’ 22คนอื่นๆจะตอบว่า ‘เพราะชาวอิสราเอลละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษ ผู้ทรงนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ไปรับนับถือพระเจ้าอื่น นมัสการและรับใช้พระเจ้าเหล่านั้น พระองค์จึงทรงนำหายนะทั้งหมดนี้มาสู่เขา’”

7 a นอกจากข้อมูลจาก 1พกษ 8  ผู้เขียนพงศาวดารยังเสริมเรื่องต่อไปนี้ คือ [1] พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อีกครั้งหนึ่ง (7:2) ซึ่งคล้ายกับการสำแดงพระองค์ที่เล่าไว้ใน 5:14 เมื่อหีบพันธสัญญาถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิหาร  [2] ไฟตกจากท้องฟ้ามาเผาเครื่องบูชา (7:1,3) เหมือนกับเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงถวายพระแท่นบูชาใน 1พศด 21:26  [3] เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7:6) และ [4] การยืดวันฉลองให้มีจำนวนวันมากขึ้น (ดู 2 พศด 7:10 เชิงอรรถ b)

b “วันที่ยี่สิบสาม” – ขณะที่ 1 พกษ 8 เพียงแต่กล่าวว่างานถวายพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอนตรงกับเทศกาลอยู่เพิง ผู้เขียนพงศาวดารคิดว่างานถวายพระวิหารมีขึ้นก่อนเทศกาลอยู่เพิง – เทศกาลอยู่เพิง ตาม ฉธบ 16:13,15 ฉลองอยู่นานเจ็ดวันเท่านั้น ดังที่เล่าไว้ใน 1 พกษ 8:65-66 และในวันที่แปด กษัตริย์ซาโลมอนก็ทรงให้ประชาชนกลับไปบ้านได้ – ถึงกระนั้น ตามพิธีที่กำหนดไว้ใน ลนต 23:33-43 และ กดว 29:35-38 เทศกาลอยู่เพิงนี้จบลงด้วยการชุมนุมอย่างสง่าในวันที่แปด และนี่คือความคิดของผู้เขียนพงศาวดารที่คิดว่างานถวายพระวิหารฉลองกันตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 14 ของเดือน 7 แล้วต่อด้วยการฉลองเทศกาลอยู่เพิงตั้งวันที่ 15 ถึง 21 – วันที่ 22 เป็นการชุมนุมอย่างสง่า และการส่งประชาชนกลับบ้านทำกันในวันที่ 23 – ข้อความใน พศด อาจได้รับอิทธิพลจากข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก 1 พกษ ด้วย – ผู้คัดลอก 1 พกษ 8:65 ได้ยืดวันฉลองให้ยาวออกไปอีก 7 วัน.

c ข้อ 13-16 มีแต่ใน พศด เท่านั้น เป็นการที่พระยาห์เวห์ทรงตอบคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ซาโลมอนในบทที่แล้ว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย