Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอนทูลว่า

                   “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์พอพระทัยประทับในเมฆมืดทึบ

                   2ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารสง่างามถวายพระองค์

                   เป็นที่พำนักถาวรแด่พระองค์”

 

กษัตริย์ซาโลมอนทรงปราศรัยกับประชาชนa

            3ขณะที่ประชากรอิสราเอลซึ่งมาชุมนุมกันยังยืนอยู่ที่นั่น  กษัตริย์ทรงหันกลับมาอวยพรเขา 4ตรัสว่า “ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงบันดาลให้พระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ดาวิดพระบิดาเป็นจริงว่า 5‘นับตั้งแต่วันที่เรานำอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต์ เราไม่ได้เลือกเมืองใดจากทุกเผ่าของอิสราเอลเพื่อสร้างพระวิหารเป็นที่อยู่สำหรับนามของเรา ไม่ได้เลือกผู้ใดให้เป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา 6แต่เราเลือกกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับนามของเรา และเลือกดาวิดให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา’ 7กษัตริย์ดาวิดพระบิดาทรงตั้งพระทัยจะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล 8แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์ดาวิดพระบิดาว่า ‘ท่านตั้งใจจะสร้างพระวิหารถวายแก่นามของเรา ท่านทำดีแล้วที่คิดเช่นนี้ 9ไม่ใช่ท่านที่จะสร้างพระวิหาร แต่บุตรที่จะเกิดจากท่านจะสร้างพระวิหารถวายแก่นามของเรา’ 10บัดนี้ พระยาห์เวห์ทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้ ข้าพเจ้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลสืบต่อจากดาวิดพระบิดา ตามที่พระยาห์เวห์ทรงสัญญาไว้ ข้าพเจ้าได้สร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล 11ทั้งยังได้ประดิษฐานหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำกับชาวอิสราเอลไว้ที่นั่น”

กษัตริย์ซาโลมอนทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับพระองค์เอง

            12กษัตริย์ซาโลมอนทรงยืนอยู่หน้าพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ ต่อหน้าชาวอิสราเอลทุกคนที่มาชุมนุมกัน ทรงชูพระกรขึ้นสู่สวรรค์ 13พระองค์ได้ทรงสร้างยกพื้นทองสัมฤทธิ์bไว้กลางลานใหญ่ ยาวสองเมตรครึ่ง กว้างสองเมตรครึ่ง สูงหนึ่งเมตรครึ่ง เสด็จขึ้นบนยกพื้น ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งปวงและทรงชูพระกรขึ้นสู่สวรรค์ 14ทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนพระองค์ทั้งในสวรรค์หรือบนแผ่นดิน พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ที่ดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์อย่างสุดจิตสุดใจ 15พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้กับดาวิดพระบิดาผู้รับใช้ของพระองค์ วันนี้พระองค์ทรงกระทำให้เป็นจริงตามที่ทรงสัญญาไว้ทุกประการ 16บัดนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล โปรดทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้แก่ดาวิดพระบิดาผู้รับใช้ของพระองค์ เมื่อตรัสว่า ‘ถ้าลูกหลานของท่านจะดำเนินชีวิตต่อหน้าเราเหมือนกับที่ท่านเคยดำเนินมาแล้ว เราจะให้ท่านมีเชื้อสายเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลสืบต่อจากท่านตลอดไป’ 17บัดนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล โปรดให้พระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้กับดาวิดพระบิดาผู้รับใช้ของพระองค์เป็นจริงเถิด 18แต่พระเจ้าทรงพำนักกับมนุษย์บนแผ่นดินได้จริงหรือ แม้สวรรค์ชั้นสูงสุดและจักรวาลทั้งปวงยังไม่อาจรองรับพระองค์ได้ แล้วพระวิหารที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้จะรองรับพระองค์ได้อย่างไร 19ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงรับคำภาวนาและคำวอนขอของผู้รับใช้ของพระองค์ โปรดทรงฟังเสียงร้องและคำอธิษฐานภาวนาซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์กราบทูลเฉพาะพระพักตร์เถิด 20ขอพระองค์ทอดพระเนตรดูแลพระวิหารนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน พระองค์ตรัสถึงพระวิหารนี้ว่า ‘นามของเราจะอยู่ที่นั่น’ โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาที่ผู้รับใช้ของพระองค์กราบทูลในสถานที่แห่งนี้ด้วยเถิด”

กษัตริย์ซาโลมอนทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อประชากร

            21“โปรดทรงฟังคำวอนขอของผู้รับใช้และของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เมื่อเขาอธิษฐานในสถานที่แห่งนี้ โปรดทรงฟังจากสวรรค์ที่พำนักของพระองค์ โปรดทรงฟังและประทานอภัยด้วยเถิด

          22“ถ้าผู้ใดทำผิดต่อพี่น้องของตน และมาสาบานต่อหน้าพระแท่นบูชาของพระองค์ในพระวิหารนี้เพราะถูกบังคับให้สาบานว่าตนบริสุทธิ์c 23ขอพระองค์ทรงฟังผู้นั้นจากสวรรค์ โปรดทรงจัดการพิพากษาผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งสองฝ่าย โปรดทรงตัดสินลงโทษผู้ผิดให้เขาได้รับโทษตามการกระทำของเขา และโปรดทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมให้เขาได้รับความเป็นธรรมด้วยเถิด

          24“เมื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ต้องพ่ายแพ้ศัตรู เพราะทำบาปต่อพระองค์ ถ้าเขากลับมาหาพระองค์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ อธิษฐานภาวนาและวอนขอพระองค์ในพระวิหารนี้ 25โปรดทรงฟังจากสวรรค์ โปรดประทานอภัยบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์ และทรงนำเขากลับมายังแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของเขาด้วยเถิด

          26“เมื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ทำบาป และพระองค์ทรงปิดท้องฟ้าไม่ให้ฝนตก ถ้าเขาอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ในสถานที่แห่งนี้ ถ้าเขาสรรเสริญพระนามของพระองค์และกลับใจละทิ้งบาป เพราะพระองค์ทรงทำให้เขาตกต่ำแล้ว 27โปรดทรงฟังจากสวรรค์ โปรดประทานอภัยบาปของผู้รับใช้ของพระองค์ และบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์ โปรดทรงสอนเขาให้ดำเนินชีวิตอย่างดี และทรงส่งฝนมารดแผ่นดินที่พระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพระองค์เถิด

          28“เมื่อเกิดกันดารอาหารในแผ่นดิน เกิดโรคระบาด เมื่อพืชผลถูกโรคหรือเชื้อราทำลาย ถูกตั๊กแตนหรือหนอนมาทำลาย เมื่อศัตรูมาล้อมเมือง เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติใดๆ 29ถ้าคนใดคนหนึ่ง หรือชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ทุกคนเป็นทุกข์ใจ ชูมือมาทางพระวิหารนี้ อธิษฐานภาวนาและวอนขอพระองค์ 30โปรดทรงฟังเขาจากสวรรค์ที่ประทับของพระองค์ โปรดประทานอภัยและทรงตอบแทนแต่ละคนตามความประพฤติของเขา เพราะพระองค์ทรงทราบความคิดในใจของเขา พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงทราบความคิดในใจของมนุษย์ 31เขาจะได้ยำเกรงพระองค์ และดำเนินชีวิตตามหนทางของพระองค์ทุกๆวันที่เขามีชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย

          32“เมื่อคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่ชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ มาจากแผ่นดินห่างไกลเพราะพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะพระหัตถ์ทรงอานุภาพและพระกรที่เหยียดออก เพื่ออธิษฐานภาวนาในพระวิหารนี้ 33โปรดทรงฟังจากสวรรค์ที่พำนักของพระองค์และทรงตอบสนองตามที่คนต่างด้าวทูลขอจากพระองค์ เพื่อประชาชาติทั้งหลายบนแผ่นดินจะได้รู้จักพระนามของพระองค์ ยำเกรงพระองค์เหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ เขาจะได้รู้ว่าพระวิหารที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้เป็นสถานที่นมัสการพระนามของพระองค์

          34“เมื่อประชากรของพระองค์ออกไปทำสงครามกับศัตรู ไม่ว่าพระองค์จะทรงส่งเขาไปที่ใด และเขาอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์โดยหันหน้าไปทางนครที่พระองค์ทรงเลือกสรร และทางพระวิหารที่ข้าพเจ้าได้สร้างถวายแด่พระนามของพระองค์ 35โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาและคำวอนขอของเขาจากสวรรค์ และประทานชัยชนะแก่เขาด้วยเถิด

          36“เมื่อประชากรทำบาปผิดต่อพระองค์ – เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่ทำบาป – แล้วพระองค์ทรงลงโทษเขา ทรงมอบเขาแก่ศัตรูที่จับเขาเป็นเชลย นำไปยังแผ่นดินใกล้หรือไกลของศัตรู 37ถ้าเขากลับใจในแผ่นดินที่เขาถูกจับเป็นเชลย และกลับมาวอนขอพระองค์ในแผ่นดินที่เขาเป็นเชลยอยู่ ทูลว่า ‘ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาป ทำผิด และประพฤติชั่ว’ 38ถ้าเขากลับมาหาพระองค์สุดจิตสุดใจในแผ่นดินเนรเทศที่เขาถูกนำไปเป็นเชลย และถ้าเขาอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ หันหน้าไปทางแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของเขา หันหน้าไปทางนครที่พระองค์ทรงเลือก และทางพระวิหารซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างถวายแด่พระนามของพระองค์ 39จากสวรรค์ที่ประทับของพระองค์ โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาและคำวอนขอของเขา และประทานความยุติธรรมแก่เขาเถิด  โปรดทรงอภัยบาปและความผิดของประชากร ที่เขาได้กระทำต่อพระองค์เถิด”

บทสรุปคำอธิษฐานภาวนาd

          40“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า บัดนี้ โปรดทอดพระเนตรและเอียงพระกรรณฟังคำอธิษฐานภาวนาที่ข้าพเจ้าวอนขอจากสถานที่นี้

                   41“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า

โปรดทรงลุกขึ้น เสด็จไปยังที่ประทับของพระองค์

                             พระองค์และหีบพันธสัญญา

เครื่องหมายแห่งพระอานุภาพของพระองค์

                   ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า

บรรดาสมณะของพระองค์จงสวมความรอดพ้นเป็นอาภรณ์

ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงชื่นชมในความดีเถิด

                   42ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า

ขออย่าได้ทรงผลักไสผู้รับเจิมของพระองค์เลย

                             โปรดทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์

ต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เถิด”

6 a ข้อความในบทนี้เล่าเรื่องเกือบเหมือนกับ 1พกษ 8 ผู้เขียนประวัติศาสตร์ตามแนวเฉลยธรรมบัญญัติเป็นผู้เขียนข้อความส่วนใหญ่ ส่วนผู้เขียนพงศาวดารจะเพิ่มเติมข้อความซึ่งเขาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเข้ามาในภายหลัง

b “ยกพื้นทองสัมฤทธิ์” – พระคัมภีร์ไม่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ “ยกพื้น” สำหรับกษัตริย์ในพระวิหารในหนังสือใดเลย ผู้เขียนพงศาวดารอาจจะบันทึกธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาแล้วจริงๆก็ได้ เพราะในพระวิหารจะมีสถานที่พิเศษสำหรับเฉพาะกษัตริย์อยู่ด้วย (ดู 2 พกษ 16:18; 23:3)

c “ถูกบังคับในสาบานว่าตนบริสุทธิ์” – แปลตามตัวอักษรว่า “สาบานให้ตนถูกสาปแช่ง”

d ผู้เขียนพงศาวดารละข้อความใน 1พกษ 8:51-53 ที่กล่าวถึงการอพยพจากอียิปต์ โมเสส และการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอิสราเอล แต่เสริมข้อความจาก สดด 132:8-10 แทน เพราะเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการประดิษฐานหีบพันธสัญญาที่กรุงเยรูซาเล็ม พันธสัญญากับกษัตริย์ดาวิด และความมั่นคงของราชวงศ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย