Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงกำหนดให้คนเจ็ดหมื่นคนเป็นกรรมกรแบกหาม และแปดหมื่นคนสกัดหินที่บ่อหินบนภูเขา มีหัวหน้าควบคุมงานสามพันหกร้อยคน 2พระองค์ทรงส่งสารไปทูลกษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระว่า “ท่านทรงปฏิบัติต่อดาวิดพระบิดาของข้าพเจ้า เคยส่งไม้สนสีดาร์ให้พระองค์เพื่อสร้างพระราชวังอย่างไร ก็จงปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอย่างนั้นเถิด 3ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างพระวิหารแด่พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า มอบถวายเป็นสักการสถานแด่พระองค์ เพื่อเผากำยานเฉพาะพระพักตร์ เพื่อตั้งขนมปังถวายแด่พระองค์เป็นประจำ และเพื่อเผาเครื่องบูชาทุกเช้าเย็น ในวันสะบาโต วันต้นเดือน และวันฉลองอื่นๆของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังที่มีกำหนดไว้ตลอดไปaสำหรับอิสราเอล 4พระวิหารซึ่งข้าพเจ้าคิดจะสร้างนั้นต้องใหญ่โต เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลาย 5ผู้ใดเล่าจะสร้างพระวิหารสำหรับพระองค์ได้ ในเมื่อสวรรค์ แม้สวรรค์ชั้นสูงสุดก็ยังรับพระองค์ไว้ไม่ได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะสร้างพระวิหารสำหรับพระองค์ แม้จะเป็นเพียงสถานที่สำหรับเผากำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์เท่านั้น 6ขอพระองค์ทรงส่งนายช่างที่ชำนาญงานคนหนึ่งซึ่งมีฝีมือในงานช่างทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก มีฝีมือเรื่องผ้าสีม่วงแดง สีแดงเข้ม และสีม่วง รวมทั้งชำนาญงานแกะสลักต่างๆ เพื่อจะทำงานกับช่างฝีมือของข้าพเจ้าซึ่งกษัตริย์ดาวิดพระบิดาทรงจัดหาไว้b ในแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม 7ขอพระองค์ทรงส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สนสองใบ และไม้จันทน์cจากภูเขาเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ชำนาญงานตัดไม้บนภูเขาเลบานอน บรรดาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะทำงานร่วมกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 8เพื่อเตรียมไม้จำนวนมากให้แก่ข้าพเจ้า เพราะพระวิหารที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างต้องใหญ่โตและสวยงามน่าชม 9ส่วนเสบียงdสำหรับคนงานที่ตัดและรวบรวมไม้นั้น ข้าพเจ้าจะให้ข้าวสาลีหกพันตัน ข้าวบาร์เลย์หกพันตัน เหล้าองุ่นแปดแสนลิตร และน้ำมันมะกอกเทศแปดแสนลิตร”

          10กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระทรงส่งพระราชสารตอบกษัตริย์ซาโลมอนว่า “พระยาห์เวห์ทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นกษัตริย์ปกครองเขาทั้งหลาย” 11กษัตริย์ฮีรามยังตรัสอีกว่า “ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ประทานพระโอรสที่มีปรีชาแก่กษัตริย์ดาวิด ประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจ เป็นผู้สร้างพระวิหารถวายแด่พระยาห์เวห์ และสร้างพระราชวังสำหรับตน 12บัดนี้ ข้าพเจ้าส่งช่างฝีมือมีปรีชาคนหนึ่ง ประกอบด้วยความเข้าใจ คือคูราม-อาบี 13มารดาของเขาเป็นชนเผ่าดาน บิดาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชำนาญงานช่างทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หินและไม้ ชำนาญงานผ้าสีม่วงแดง สีม่วง ผ้าป่าน และผ้าสีแดงเข้ม และชำนาญงานแกะสลักทุกชนิด เขายังทำลวดลายต่างๆที่กำหนดให้เขาทำได้ เขาจะทำงานร่วมกับช่างฝีมือของพระองค์ และกับช่างฝีมือของกษัตริย์ดาวิดพระบิดาผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า”

          14“บัดนี้ ขอให้เจ้านายของข้าพเจ้าทรงส่งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมันมะกอกเทศ และเหล้าองุ่น ให้แก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้เถิด 15แล้วพวกเราจะตัดไม้เท่าที่พระองค์ทรงต้องการจากภูเขาเลบานอน ผูกแพล่องมาให้พระองค์ทางทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่อพระองค์จะทรงนำขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

          16กษัตริย์ซาโลมอนทรงสำรวจจำนวนชนต่างด้าวทุกคน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล คล้ายกับการสำรวจจำนวนประชากรที่กษัตริย์ดาวิดพระบิดาเคยทรงกระทำ  และทรงพบว่ามีคนต่างด้าวหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน 17พระองค์ทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นกรรมกรแบกหาม ให้แปดหมื่นคนสกัดหินที่บ่อหินบนภูเขา และสามพันหกร้อยคนเป็นผู้ควบคุมดูแลให้กรรมกรทำงาน               

2 a ข้อความในข้อนี้คล้ายกับข้อความในตำนานสงฆ์ของหนังสือปัญจบรรพ ซึ่งกล่าวถึงพิธีกรรมในกระโจมที่ประทับในสมัยการเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ กดว บทที่ 28-29)

b ผู้เขียนพงศาวดารรวมข้อความของ 1 พกษ 5:32 กับ 7:13-15 ซึ่งกล่าวพาดพิงถึงโครงสร้างของกระโจมที่ประทับ (เทียบ อพย 26:1; 31:2ฯ)

c “ไม้จันทน์” – 1พกษ 10:11 บอกว่าไม้มีค่านี้ (almug) เป็นไม้ที่นำมาจากแดนโอฟีร์ ไม่ใช่จากภูเขาเลบานอน

d “เสบียง” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บดแล้ว”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย