Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือพงศาวดารฉบับที่สอง

III. เหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนa

พระเจ้าประทานปรีชาญาณแก่กษัตริย์ซาโลมอนตามที่ทรงอธิษฐานขอb

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอน พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด ทรงครองราชย์อย่างมั่นคง พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ และทรงบันดาลให้กษัตริย์ซาโลมอนทรงยิ่งใหญ่มาก 2กษัตริย์ซาโลมอนทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลทั้งหลาย พร้อมกับนายพันนายร้อย ผู้พิพากษา หัวหน้าเผ่า และหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดในอิสราเอล มาชุมนุมกัน 3กษัตรย์ซาโลมอนเสด็จไปยังสักการสถานบนที่สูงที่เมืองกิเบโอน พร้อมกับประชาชนที่มาชุมนุมกันกับพระองค์ เพราะกระโจมนัดพบของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารอยู่ที่นั่น 4ส่วนหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้น กษัตริย์ดาวิดทรงนำจากเมืองคีริยาท-เยอาริมมาประดิษฐานไว้ในที่ที่ทรงเตรียมให้ที่กรุงเยรูซาเล็ม 5แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ที่เบซาเลล บุตรของอุรี บุตรของคูร์ สร้างขึ้น ก็อยู่ที่หน้ากระโจมนัดพบของพระยาห์เวห์ด้วย กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จพร้อมกับประชาชนที่มาชุมนุมกัน ไปทูลถามพระยาห์เวห์ 6พระองค์เสด็จขึ้นไปที่พระแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ผู้ประทับอยู่ในกระโจมนัดพบ ทรงเผาสัตว์หนึ่งพันตัวเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นc

          7คืนนั้น พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่กษัตริย์ซาโลมอน ตรัสว่า “ท่านจะขออะไร เราก็จะให้ท่าน”  8กษัตริย์ซาโลมอนทูลขอพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ต่อดาวิดพระบิดา และทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นกษัตริย์สืบแทนพระบิดา 9บัดนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า ขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดพระบิดาเป็นจริง เพราะพระองค์ทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ ปกครองประชากรจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนฝุ่นผงของแผ่นดิน 10โปรดประทานปรีชาญาณและความรู้แก่ข้าพเจ้า เพื่อจะได้เป็นผู้นำประชากรนี้ ถ้าพระองค์ไม่ประทาน ใครเล่าจะปกครองประชากรจำนวนมากเช่นนี้ของพระองค์ได้”

          11พระเจ้าตรัสตอบกษัตริย์ซาโลมอนว่า “เพราะท่านมีความปรารถนาเช่นนี้ และมิได้ขอความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชีวิตของศัตรู หรือขอชีวิตยืนยาวสำหรับตน แต่ได้ขอปรีชาญาณและความรู้เพื่อปกครองประชากรของเรา ซึ่งเราตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์ของเขา 12เราจะให้ปรีชาญาณและความรู้แก่ท่าน นอกจากนี้ เราจะให้ความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ และเกียรติยศแก่ท่านอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเคยมีมาก่อน หรือจะมีภายหลังท่าน”

          13กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จจากสักการสถานบนที่สูงที่เมืองกิเบโอน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานกระโจมนัดพบ กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และทรงเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอล

          14กษัตริย์ซาโลมอนทรงรวบรวมรถศึกและม้า พระองค์ทรงมีรถศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคัน และม้าหนึ่งหมื่นสองพันตัว เป็นกองทัพม้าอยู่ที่เมืองเก็บรถศึก และอยู่ใต้พระบัญชาของกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม 15สมัยของกษัตริย์ซาโลมอน ที่กรุงเยรูซาเล็ม เงินและทองคำมีมากเหมือนก้อนหิน และไม้สนสีดาร์ก็มีมากเหมือนไม้มะเดื่อเทศที่ปลูกไว้ในที่ราบชายทะเล 16ม้าของกษัตริย์ซาโลมอนมาจากแคว้นมูซูร์ และซีลีเชียd พ่อค้าของกษัตริย์ไปซื้อมาจากที่นั่น 17บรรดาพ่อค้าซื้อรถศึกเข้ามาจากแคว้นมูซูร์ ราคาหนึ่งคันคิดเป็นเงินหนักหกร้อยบาท ส่วนม้าหนึ่งตัวราคาคิดเป็นเงินหนักหนึ่งร้อยห้าสิบบาท พ่อค้าที่ไปซื้อจะขายม้าต่อให้กษัตริย์ฮิตไทต์และกษัตริย์ซีเรีย

การเตรียมสร้างพระวิหาร

            18กษัตริย์ซาโลมอนตั้งพระทัยจะสร้างพระวิหารสำหรับพระนามของพระยาห์เวห์ และสร้างพระราชวังสำหรับพระองค์เอง

1 a ในบรรดาเรื่องราวในรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน 2 พศด 1-9 ให้ความสนใจเกือบเพียงแต่เรื่องการก่อสร้างพระวิหาร และการทำให้แผนงานของกษัตริย์ดาวิดสำเร็จเท่านั้น เรื่องราวในแง่ลบของซาโลมอนถูกมองข้าม  - ในตอนแรกและตอนสุดท้าย (บทที่ 1 และ 9) ความร่ำรวยและความยิ่งใหญ่ได้รับการเน้นว่ามาจากความโปรดปรานของพระเจ้า

b ผู้เขียนพงศาวดารละเว้นไม่กล่าวถึงการช่วงชิงราชสมบัติหลังจากที่กษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์ (1 พกษ 2) และเริ่มเล่าถึงรัชสมัยของซาโลมอนตั้งแต่เรื่องพระสุบินที่เมืองกิเบโอน เขาอ้างว่าการไปทูลขอพระเจ้าที่เมืองกิเบโอนเป็นการกระทำถูกต้อง เพราะมีกระโจมนัดพบอยู่ที่นั่น (ดู 1 พศด 16:39 เชิงอรรถ e) นอกจากนั้นในข้อ 6 เขายังบอกด้วยว่าที่นั่นมีพระแท่นบูชาที่โมเสสสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อชาวอิสราเอลเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดาร โดยวิธีนี้ เขาจึงเน้นถึงความต่อเนื่องจากสถาบันที่โมเสสได้ตั้งขึ้น - ปรีชาญาณซึ่งทรงได้รับที่เมืองกิเบโอนจะเป็นที่มาของความรุ่งเรืองของกษัตริย์ซาโลมอน

c ผู้เขียนประวัติศาสตร์ตามแนวเฉลยธรรมบัญญัติที่เขียน 1 พกษ แก้ตัวว่าการถวายบูชาในสถานที่อื่นนอกจากพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ผิดจากเหตุผลดีที่สุดว่าเพราะขณะนั้นพระวิหารยังไม่ได้สร้าง (1 พกษ 3:2) ดังนั้น ประชาชนจึงยังคงใช้สักการสถานตามที่สูงประกอบศาสนพิธีต่อมา แต่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวว่าสักการสถานบนที่สูงที่เมืองกิเบโอนและการถวายบูชาที่นั่นเป็นการถูกต้องเพราะมีกระโจมนัดพบและพระแท่นบูชาอยู่ที่นั่น (ดูข้อ 3; 1พกษ 3:4-15; 1 พศด 16:39; 21:29)

d “มูซูร์” – เช่นเดียวกับในหนังสือพงศ์กษัตริย์ ต้นฉบับภาษาฮีบรูกล่าวถึง “อียิปต์” (ภาษาฮีบรูว่า “mizrayim”)  แทน “มูซูร์” (ภาษาฮีบรูว่า “mimmuzur”) และในข้อต่อมามีคำว่า “miqwe” (= ชุมชน [?]) แทนคำว่า “miqqoweh” (= “แคว้นซีลีเชีย” ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “Kue”) – เพราะนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่า “มูซูร์” และ “แคว้นซีลีเชีย” ในอาเซียน้อยเป็นแหล่งที่มาของม้าที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงให้จัดซื้อ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย