Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวฟีลิสเตียส่งหีบพันธสัญญาคืน

6 1หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์อยู่ในเขตแดนชาวฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดเดือน 2แล้วชาวฟีลิสเตียเชิญบรรดาสมณะและโหรมาถามว่า 'เราจะทำอย่างไรกับหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์เล่า? จงบอกให้เราทราบว่า จะส่งกลับคืนไว้ที่เดิมได้อย่างไร' 3เขาเหล่านั้นตอบว่า 'ถ้าท่านทั้งหลายคิดจะส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลกลับไป ก็อย่าส่งหีบไปอย่างเดียว แต่จงส่งของถวายสำหรับชดเชยบาปไปด้วย แล้วท่านจะหายโรคภัย ทั้งจะทราบด้วยว่า ทำไมพระองค์จึงยังทรงลงโทษท่านอยู่' 4ประชาชนถามว่า 'เราจะถวายอะไรแด่พระองค์เป็นการชดเชยบาป' เขาเหล่านั้นตอบว่า 'จงทำรูปฝีทองคำห้ารูปกับรูปหนูทองคำห้าตัวตามจำนวนหัวหน้าของชาวฟีลิสเตียa เพราะท่านกับหัวหน้าทั้งห้าคนต่างก็เป็นโรคอย่างเดียวกัน 5จงทำรูปทั้งของฝีและของหนูที่ทำลายแผ่นดินของท่าน และนำมาถวายเป็นเกียรติแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลbเถิด บางที พระองค์จะทรงเลิกลงโทษท่าน เทพเจ้าของท่านและแผ่นดินของท่าน 6ทำไมท่านจึงดื้อรั้นเหมือนกับที่ชาวอียิปต์และพระเจ้าฟาโรห์เคยดื้อรั้นเล่า? อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงลงโทษเขาอย่างหนัก เขาจึงยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกจากประเทศไป 7เพราะฉะนั้น จงทำเช่นนี้ จงจัดเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ง นำแม่โคมีลูกอ่อนและยังไม่เคยเทียมแอกเลยcสองตัวมาเทียมเข้ากับเกวียนนั้น แยกลูกโคนำไปขังไว้ในคอกd 8แล้วนำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นบรรทุกบนเกวียน เอารูปทองคำที่ท่านต้องถวายเพื่อชดเชยบาปใส่กล่องนำมาวางไว้ข้างหีบพันธสัญญา ปล่อยให้โคลากเกวียนไปตามยะถากรรม 9แล้วคอยดูว่า “ถ้าโคเดินไปทางเมืองเบธ-เชเมชในดินแดนของชาวอิสราเอล ก็หมายความว่า หีบพันธสัญญาเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติอันใหญ่หลวงทั้งหมดนี้ แต่ถ้าโคไม่เดินไปทางนั้น พวกเราก็รู้ว่า พระเจ้ามิได้ทรงลงโทษเรา แต่ภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยบังเอิญ'e

10ประชาชนก็ทำเช่นนี้ เขานำแม่โคที่มีลูกอ่อนสองตัวมาเทียมเข้ากับเกวียน แยกลูกของมันไปขังไว้ในคอก 11แล้วเอาหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นบรรทุกบนเกวียน พร้อมกับกล่อมบรรจุรูปหนูและฝีทองคำ

12แม่โคก็ออกเดินตามทางตรงไปยังเมืองเบธ-เชเมชมุ่งหน้าไปทางเดียวโดยไม่เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย แต่ส่งเสียงร้องตลอดทาง บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียเดินตามเกวียนไปจนถึงเขตแดนเมืองเบธ-เชเมช

หีบพันธสัญญากลับมาถึงเมืองเบธ-เชเมช

13ชาวเมืองเบธ-เชเมชกำลังเกี่ยวข้าวสาลีอยู่ในที่ราบ เมื่อเงยหน้าขึ้นดูเห็นหีบพันธสัญญา ก็มีความยินดีที่เห็นหีบf 14เกวียนมาถึงที่นาของโยชูวาชาวเบธ-เชเมช และหยุดอยู่ที่นั่นใกล้หินใหญ่ก้อนหนึ่งg ชาวเมืองจึงตัดไม้เกวียนทำฟืนแล้วฆ่าโคเผาเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ 15ชนเลวียกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ลงมาh พร้อมกับกล่องที่บรรจุรูปฝีและหนูทองคำวางไว้บนหินใหญ่ก้อนนั้น ใแล้วชาวเมืองเบธ-เชเมชก็ถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆแด่พระยาห์เวห์ในวันนั้น 16หัวหน้าชาวพีลิสเตียทั้งห้าคนเห็นดังนี้ก็กลับไปเมืองเอโครนในวันเดียวกัน

17รูปฝีทองคำที่ชาวฟีลิสเตียถวายชดเชยบาปแด่พระยาห์เวห์มีดังนี้ รูปหนึ่งสำหรับเมืองอัชโดด รูปหนึ่งสำหรับเมืองกาซา รูปหนึ่งสำหรับเมืองอัชเคโลน รูปหนึ่งสำหรับเมืองกัท และอีกรูปหนึ่งสำหรับเมืองเอโครน 18ส่วนหนูทองคำมีจำนวนเท่ากับจำนวนเมืองที่หัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนปกครอง คือทั้งเมืองที่มีป้อมปราการและหมู่บ้านตามชนบท หินก้อนใหญ่i ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธ-เชเมช ซึ่งชาวเมืองเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์มาวางไว้ ยังคงอยู่เป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้j 19แต่พระยาห์เวห์ทรงประหารชาวเมืองเบธ-เชเมชบางคน เพราะเขาได้ชะโงกดูภายในหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงประหารเจ็ดสิบคนจากประชาชนจำนวนห้าหมื่นคนj ประชาชนพากันไว้ทุกข์เพราะพระยาห์เวห์ทรงลงโทษคนเหล่านั้นอย่างหนักk

หีบพันธสัญญาที่เมืองคีริยาท-เยอาริม

          20ดังนั้น ชาวเมืองเบธ-เชเมชพากันกล่าวว่า 'ใครจะสามารถยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ได้เล่า ทำอย่างไรพระองค์จึงจะเสด็จพ้นไปจากเรา?' 21เขาจึงส่งคนถือสารไปหาชาวเมืองคีรียาท-เยอาริมl บอกว่า 'ชาวฟีลิสเตียคืนหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ให้พวกเราแล้ว ท่านทั้งหลายจงลงมาอัญเชิญหีบพันธสัญญาไปอยู่กับท่านเถิด'


6a บทที่ห้ากล่าวถึงแต่เพียง 'ฝี' ว่าเป็นการลงโทษชาวฟีลิสเตียจากพระยาห์เวห์ ในข้อนี้ยังกล่าวถึง “หนู” อีกด้วย อาจอธิบายได้ว่า “หนู” เป็นพาหะนำกาฬโรคซึ่งก่อให้เกิดเป็นฝีในตัวคน แต่ข้อ 5 กล่าวว่า “หนู” ระบาดในทุ่งนาและทำลายพืชผล ดังนั้น การกล่าวถึงทั้ง “ฝี” และ “หนู” ในบทที่ 6 นี้ อาจมาจากกการรวมธรรมประเพณีสองสายเข้าด้วยกัน

b “ถวายเป็นเกียรติ” หมายถึง 'การยอมรับว่าได้ทำผิดต่อพระองค์' (ดู ยชว 7:19)

c ทั้งเกวียนใหม่และโคที่ยังไม่เคยใช้งานอื่นเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับกิจการศักดิ์สิทธิ์ (ดู กดว 19:2; ฉธบ 21:3-5; 2 พกษ 2:20)

d แม้แม่โคถูกแยกจากลูก แต่มันก็เดินมุ่งหน้าไป (ข้อ 12) แสดงว่าพระเจ้าทรงนำมันไป (ข้อ 9) เทียบ 1 พกษ 18 ประกาศกเอลียาห์ใช้อัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อพิสูจน์การกระทำของพระยาห์เวห์

e ตลอดเรื่องนี้ สรรพนามที่ใช้อาจหมายถึงทั้งพระยาห์เวห์หรือหีบพันธสัญญา (เพราะภาษาฮีบรูเป็นคำปุลลึงค์ทั้งคู่) แต่ความหมายไม่แตกต่างกัน เพราะหีบพันธสัญญาเป็นสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระยาห์เวห์

f ต้นฉบับภาษากรีกว่า “มีความยินดีไปพบหีบ”

g ในสมัยโบราณหินก้อนใหญ่ใดๆ อาจใช้เป็นพระแท่นบูชาได้ (14:33)

h ข้อ 15ก เป็นข้อความที่ผู้เรียบเรียงเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อผู้อ่านจะได้รู้สึกสบายใจที่สมณะเป็นผู้แตะต้องหีบพันธสัญญา

i 'หินก้อนใหญ่…ทุกวันนี้' แปลตามสำนวนแปลภาษาอาราเมอิกโบราณ (Targum) ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

j ต้นฉบับภาษากรีกแปลข้อ 19 นี้ว่า “บุตรของเยโคนียาห์ไม่ได้ยินดีร่วมกับชาวเมืองเบธเชเมช เมื่อเห็นหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงประหารเขาเจ็ดสิบคนและห้าหมื่นคน”

k ชาวอิสราเอลพบเช่นเดียวกันว่า ผู้ที่ไม่เคารพหีบพันธสัญญาจะต้องรับโทษอย่างหนัก (ดู 2 ซมอ 6:6-7, 7 เชิงอรรถ f)

l เมืองคีรียาท-เยอาริมเป็นเมืองหนึ่งของชาวกิเบโอน (ยชว 9:17) ดังนั้น หีบพันธสัญญาจึงมาอยู่ระหว่างเขตแดนของชาวฟีลิสเตียและของชาวอิสราเอล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย