Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หีบพันธสัญญานำภัยพิบัติมาสู่ชาวฟีลิสเตียa

5 1เมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้ เขาหามหีบจากเอเบนเอเซอร์ ไปที่เมืองอัชโดดb 2ชาวฟีลิสเตียเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าดาโกนcในวิหาร 3วันต่อมาชาวเมืองอัชโดดลุกขึ้นไปที่วิหารของเทพเจ้าดาโกนd ก็เห็นรูปของเทพเจ้าล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เขาจึงช่วยกันยกรูปเทพเจ้าดาโกนขึ้นตั้งไว้ที่เดิม 4เช้าตรู่วันต่อมา เขาลุกขึ้นไปที่วิหาร ก็เห็นว่ารูปของเทพเจ้าดาโกนล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์อีก ครั้งนี้ศีรษะและมือทั้งสองข้างของรูปเทพเจ้าดาโกนหักตกอยู่ที่ธรณีประตู เหลือแต่ลำตัวของเทพเจ้าดาโกนเท่านั้นที่ไม่แตกe 5เพราะเหตุนี้บรรดาสมณะของเทพเจ้าดาโกน และทุกคนที่เข้าในวิหารของเทพเจ้าดาโกนที่เมืองอัชโดดจึงไม่เหยียบธรณีประตูจนถึงทุกวันนี้f

6พระยาห์เวห์ทรงลงโทษชาวเมืองอัชโดดอย่างหนัก จนเขากลัวมาก ทรงบันดาลให้คนที่อยู่ในเมืองอัชโดดและบริเวณใกล้เคียงเป็นฝีg 7เมื่อชาวอัชโดดเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา ก็พูดว่า 'เราไม่ต้องการให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่กับเราอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงลงโทษพวกเราและดาโกนเทพเจ้าของเราอย่างหนัก' 8เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมกัน ถามว่า 'เราจะทำอย่างไรดีกับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล?' เขาเหล่านั้นตอบว่า 'จงเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปไว้ที่เมืองกัทเถิด' ดังนั้น เขาจึงนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปที่นั่น 9แต่เมื่อเขานำหีบพันธสัญญาไปไว้ที่นั่นแล้ว พระยาห์เวห์ก็ทรงลงโทษเมืองนั้นอย่างหนักจนทุกคนตกใจกลัวมาก ทรงลงโทษชาวเมืองให้เกิดเป็นฝีกันหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 10เขาจึงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปไว้ที่เมืองเอโครน แต่เมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนก็พากันร้องว่า 'เขานำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาไว้ที่นี่ก็เพื่อจะฆ่าพวกเราทั้งหมด' 11เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมอีกแล้วกล่าวว่า 'จงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลกลับไปที่เดิมเถิด มิฉะนั้นเราทุกคนจะถูกฆ่าตายหมด' -ชาวเมืองทุกคนต่างตกใจกลัวมาก เพราะพระเจ้าทรงลงโทษเขาอย่างหนัก 12ผู้ที่รอดตายก็เป็นฝี ชาวเมืองร้องคร่ำครวญเสียงดังขึ้นไปถึงฟ้า


5a ชาวฟีลิสเตีย และเทพเจ้าดาโกนของเขา (ดู วนฉ 16:23 เชิงอรรถ d) ต้องเผชิญภัยพิบัติเพราะล่วงเกินความศักดิ์สิทธิ์ของหีบพันธสัญญาอันเป็นที่ประทับของพระยาห์เวห์ (1 ซมอ 6:7 เชิงอรรถ c)

b เมืองอัชโดดเป็นเมืองหนึ่งในห้าเมืองของชาวฟีลิสเตีย เช่นเดียวกับเมืองกัท (ข้อ 8) และเอโครน (ข้อ 10) ดู 6:17;ยชว 13:2 เชิงอรรถ b

c “ข้างรูปเทพเจ้าดาโกน” ชาวฟีลิสเตียนำหีบพันธสัญญามาตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าของตน เป็นเครื่องหมายว่า เทพเจ้าดาโกนสามารถชนะพระยาห์เวห์ของชาวอิสราเอล

d 'ไปยังวิหารของเทพเจ้าดาโกน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

e 'ลำตัวของเทพเจ้าดาโกน' แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ดาโกน' เฉย ๆ

f การไม่เหยียบธรณีประตูเป็นธรรมเนียมโบราณที่แพร่หลายทั่วไป เพราะคนโบราณคิดว่าธรณีประตูเป็นที่อาศัยของจิตต่างๆ

g 'ฝี' ในที่นี้อาจหมายถึงริดสีดวงทวาร ชาวอิสราเอลเล่าเรื่องนี้ถึงชาวฟีลิสเตียเป็นเรื่องชวนหัว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย