Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลa

3 1เด็กชายซามูเอลรับใช้พระยาห์เวห์อยู่ในความดูแลของเอลี ในสมัยนั้น มีพระดำรัสของพระยาห์เวห์น้อยมาก และไม่ค่อยมีนิมิตจากพระองค์ 2คืนหนึ่ง เอลีซึ่งบัดนี้นัยน์ตามืดมัวจนเกือบจะมองอะไรไม่เห็นแล้ว นอนอยู่ในห้องของตน 3ดวงประทีปในสักการสถานของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลกำลังนอนอยู่ในสักการสถานของพระยาห์เวห์ ที่มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าประดิษฐานอยู่b 4พระยาห์เวห์ทรงเรียก ซามูเอล เขาทูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่' 5แล้ววิ่งไปถามเอลีว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' แต่เอลีตอบว่า 'พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ'” ซามูเอลก็กลับไปนอน 6พระยาห์เวห์ตรัสเรียกอีกว่า 'ซามูเอล!' ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลี ถามว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' เอลีตอบว่า 'ลูกเอ๋ย พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ' 7ซามูเอลยังไม่ทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงเรียกเขาเพราะพระยาห์เวห์ยังไม่ทรงเปิดเผยพระวาจาแก่เขามาก่อน 8พระยาห์เวห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครั้งที่สาม เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลีแล้วถามว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' เอลีจึงเข้าใจว่า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกเด็กนั้น 9เอลีบอกซามูเอลว่า 'กลับไปนอนเถอะ ถ้ามีเสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่"' ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตน

          10พระยาห์เวห์เสด็จมาประทับที่นั่น ตรัสเรียกเช่นครั้งก่อนว่า 'ซามูเอล! ซามูเอล!' ซามูเอลทูลตอบว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่' 11พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า 'เรากำลังจะทำอะไรอย่างหนึ่งในอิสราเอลซึ่งจะทำให้ทุกคนที่ได้ยินต้องตกตะลึง 12ในวันนั้น เราจะทำตามคำของเราตั้งแต่ต้นจนปลายc ให้เหตุร้ายที่เรากล่าวไว้เกิดขึ้นแก่เอลีและครอบครัวของเขา 13เราบอกเขาแล้วว่า เราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไป เพราะเขารู้ว่า บุตรของตนทำความชั่ว ลบหลู่พระเจ้าd แต่เขาไม่ได้แก้ไขความประพฤติของบุตร 14เพราะฉะนั้น เราจึงสาบานปรักปรำครอบครัวของเอลีว่า -จะไม่มีเครื่องบูชาหรือของถวายใดๆสามารถชดเชยความชั่วช้าของครอบครัวของเอลีได้เลย'

15ซามูเอลนอนอยู่จนถึงรุ่งเช้า แล้วไปเปิดประตูสักการสถานของพระยาห์เวห์ ซามูเอลไม่กล้าบอกเอลีให้ทราบถึงเรื่องนิมิตนี้ 16เอลีเรียกซามูเอลมาหาว่า 'ซามูเอล ลูกเอ๋ย' เขาตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' 17เอลีจึงถามว่า 'พระองค์ทรงบอกอะไรแก่ลูกบ้าง? อย่าปิดบังอะไรพ่อเลย ขอพระเจ้าทรงลงโทษลูกอย่างหนัก ถ้าลูกปิดบังพระวาจาแม้คำเดียวที่พระเจ้าทรงบอกลูก' 18ซามูเอลจึงเล่าทุกอย่างให้เอลีทราบ มิได้ปิดบังอะไรไว้เลย เอลีกล่าวว่า 'พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเห็นว่าอะไรดีก็ขอพระองค์ทรงกระทำเถิด'

19ซามูเอลเจริญวัยขึ้น พระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และทรงทำให้คำพูดทุกคำของซามูเอลเป็นความจริง 20ดังนั้น ชาวอิสราเอลทุกคนตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบาทราบว่า ซามูเอลได้รับแต่งตั้งเป็นประกาศกของพระยาห์เวห์ 21พระยาห์เวห์ยังทรงปรากฏที่ชิโลห์ต่อไป ทรงสำแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่ชิโลห์โดยตรัสกับเขา


3a เรื่องนี้ทำให้เราทราบเป็นครั้งแรกว่าพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้เป็นประกาศก (ข้อ 20) การเปิดเผยนี้ไม่ใช่ความฝัน เพราะเสียงเรียกปลุกซามูเอลให้ตื่น อีกทั้งไม่ใช่เป็น 'นิมิต' นอกจากในความหมายกว้างๆ เพราะซามูเอลได้ยินเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้า แต่ไม่เห็นพระองค์

b “หีบพันธสัญญา” แปลตามตัวอักษรว่า “หีบของพระเจ้า” ชาวอิสราเอลเชื่อว่า พระยาห์เวห์ประทับอยู่เหนือหีบพันธสัญญา และทรงมีรับสั่งจากที่นั่น (ดู อพย 25:22;อสย 6)

c ผู้เรียบเรียงคงเติมวลี “ตั้งแต่ต้นจนปลาย” นี้ในภายหลังเป็นการพาดพิงถึงข้อความใน 2:27-36

d 'พระเจ้า' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย