Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์a

  1. 1ชาวฟีลิสเตียสู้รบกับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลต้องถอยทัพหนีชาวฟีลิสเตีย จึงถูกฆ่าเป็นจำนวนมากบนภูเขากิลโบอา 2ชาวฟีลิสเตียไล่ตามกษัตริย์ซาอูลและพระโอรส ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา ซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์ซาอูล 3มีการสู้รบอย่างหนักอยู่รอบๆกษัตริย์ซาอูล ทหารธนูมาพบพระองค์ จึงใช้ธนูยิงพระองค์จนทรงได้รับบาดเจ็บสาหัส 4กษัตริย์ซาอูลจึงตรัสกับผู้ถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออกแทงเราให้ตายเถิด มิฉะนั้นชาวฟีลิสเตียที่ไม่เข้าสุหนัตเหล่านี้จะมาเยาะเย้ยเรา” แต่ผู้ถืออาวุธกลัวมาก ไม่ยอมทำตามรับสั่ง กษัตริย์ซาอูลจึงทรงชักดาบออกและล้มทับดาบนั้น 5เมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของตนตายไปด้วย 6ดังนั้น กษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสทั้งสามองค์ก็สิ้นพระชนม์ ราชวงศ์ของพระองค์ก็สิ้นสุดพร้อมกัน 7เมื่อชาวอิสราเอลที่อยู่ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไป และกษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ทิ้งเมืองหนีไป ชาวฟีลิสเตียจึงเข้ายึดครองเมืองเหล่านั้น

          8วันต่อมา เมื่อชาวฟีลิสเตียมาปลดของมีค่าจากผู้ตาย ก็พบพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสอยู่บนภูเขากิลโบอา 9เขาจึงถอดเครื่องทรง ตัดพระเศียร นำศาสตราวุธของพระองค์ไป แล้วส่งผู้นำข่าวดีไปทั่วแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย เพื่อแจ้งแก่รูปเคารพและประชาชน 10เขานำอาวุธของกษัตริย์ซาอูลมาตั้งไว้ในวิหารของเทพเจ้าของตน และตรึงพระเศียรของพระองค์ไว้ในวิหารของพระดาโกน

          11เมื่อชาวเมืองยาเบช-กิเลอาดbรู้เรื่องทั้งหมดที่ชาวฟีลิสเตียทำกับกษัตริย์ซาอูล 12ผู้กล้าหาญทุกคนต่างเดินทางไปเชิญพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสกลับมาที่เมืองยาเบช ฝังพระอัฐิไว้ใต้ต้นมะขามที่เมืองยาเบช แล้วจำศีลอดอาหารไว้ทุกข์เป็นเวลาเจ็ดวัน

          13กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์เช่นนี้เพราะไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ ไม่ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า เสด็จไปปรึกษาขอคำแนะนำจากคนทรง 14พระองค์ไม่ทรงปรึกษาขอคำแนะนำจากพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงประหารชีวิต และทรงมอบราชอาณาจักรแก่ดาวิดบุตรของเจสซีc

10 a บทนี้เป็นเหมือน “อารัมภบท” ของเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด ซึ่งจะเป็นเนื้อหาของหนังสือพงศาวดารฉบับที่หนึ่งส่วนที่เหลือ – ผู้เขียนพงศาวดารเล่าถึงจุดจบน่าอนาถของซาอูล กษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าทรงทอดทิ้ง

b “ชาวเมืองยาเบช-กิเลอาด” – แปลโดยคาดคะเนตาม 1 ซมอ 31:11 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทั่วเมืองยาเบชของแคว้นกิเลอาด”

c ข้อ 13-14 นี้เป็นคำตัดสินของผู้เขียนพงศาวดารต่อการปกครองของกษัตริย์ซาอูล โดยคิดถึงแต่ข้อบกพร่องในการปกครองของพระองค์