Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การชำระล้างของเชลย

13โมเสส สมณะเอเลอาซาร์และหัวหน้าทุกคนของชุมชน ต่างออกจากค่ายมาต้อนรับกองทัพ  14โมเสสโกรธบรรดานายทหาร ผู้บัญชาการกองพันและกองร้อยที่กลับจากสงคราม 15โมเสสถามว่า "ทำไมท่านทั้งหลายจึงไว้ชีวิตบรรดาผู้หญิงทั้งหมดนี้เล่า  16ท่านรู้อยู่แล้วว่า ผู้หญิงเหล่านี้ทำตามคำชักชวนของบาลาอัมเป็นเหตุให้ชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ที่เปโอร์ ทำให้ชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นโรคระบาดตาย  17บัดนี้ จงประหารชีวิตเด็กชายทุกคน  และหญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเสีย  18แต่จงไว้ชีวิตหญิงสาวพรหมจารีทุกคน เพื่อท่านเอง  19ส่วนท่านทุกคนที่ได้ฆ่าคนหรือแตะต้องศพจะต้องค้างแรมอยู่นอกค่ายเป็นเวลาเจ็ดวัน วันที่สามและวันที่เจ็ดท่านจะต้องชำระร่างกาย หญิงสาวที่เป็นเชลยก็ต้องทำเช่นเดียวกัน  20ท่านต้องซักเสื้อผ้าทุกชิ้นและล้างทุกสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ขนแพะ และไม้ด้วย"

21สมณะเอเลอาซาร์กล่าวแก่บรรดาทหารที่กลับจากการสงครามว่า "นี่เป็นข้อกำหนดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส   22-23ท่านจะต้องใช้ไฟชำระทุกสิ่งที่เผาแล้วไม่ไหม้ไฟ เช่น ทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุกและตะกั่ว แล้วจึงใช้น้ำชำระอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสิ่งที่ทนไฟไม่ได้ ท่านจะใช้น้ำชำระb

24วันที่เจ็ด ท่านจะต้องซักเสื้อผ้า แล้วท่านจะหมดมลทินตามพิธีและกลับเข้าค่ายได้อีก"


b การใช้ไฟชำระเป็นพิธีโบราณ ยืมมาจากคนต่างศาสนา ผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเพิ่มเติมพิธีใช้น้ำชำระเข้าไปด้วย (ดู 19:1 เชิงอรรถ a)