Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลชนะกษัตริย์สิโหนและกษัตริย์โอกl

21ชาวอิสราเอลส่งผู้ถือสารไปเฝ้าสิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์m ทูลว่า  22"ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางผ่านดินแดนของพระองค์เถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่เข้าไปเหยียบย่ำไร่นาหรือสวนองุ่นของพระองค์เลย ทั้งจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของพระองค์ด้วย พวกเราจะเดินตามถนนใหญ่จนกว่าจะผ่านพ้นเขตแดนของพระองค์"

23แต่กษัตริย์สิโหนไม่ทรงยอมให้ชาวอิสราเอลเดินทางผ่านเขตแดนของพระองค์ พระองค์ทรงรวบรวมรี้พลทั้งหมดและทรงยกทัพมาสกัดกั้นชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร และเมื่อมาถึงเมืองยาฮาสก็ทรงเข้าโจมตีชาวอิสราเอล  24แต่ชาวอิสราเอลทำสงครามชนะพระองค์และยึดครองแผ่นดินของพระองค์ตั้งแต่แม่น้ำอารโนนไปจนถึงแม่น้ำยับบอก และถึงชายแดนของชาวอัมโมน ที่มีป้อมปราการn

25ชาวอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมด และเข้าไปอยู่ในเมืองของชาวอาโมไรต์ คือเมืองเฮชโบนและเมืองอื่น ๆ โดยรอบ  26เมืองเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ ซึ่งเคยทำสงครามกับกษัตริย์องค์ก่อนo ของชาวโมอับ แล้วยึดครองแผ่นดินทั้งหมดของชาวโมอับจนถึงแม่น้ำอารโนน  27ด้วยเหตุนี้ กวีจึงกล่าวว่าp

        "ท่านทั้งหลายจงมาเถิด  จงสร้างเมืองเฮชโบนขึ้นใหม่  จงสถาปนาเมืองของกษัตริย์สิโหนให้มั่นคง

28เพราะไฟได้ออกไปจากเมืองเฮชโบน  เปลวไฟออกมาจากเมืองของกษัตริย์สิโหน  ได้ทำลายเมืองอาร์ของโมอับ ได้กลืนq ที่สูงของแม่น้ำอารโนน

29โมอับเอ๋ย ท่านจงได้รับความวิบัติ  ประชากรของพระเคโมชเอ๋ย ท่านพินาศแล้ว

พระเคโมชr ทรงปล่อยให้บรรดาบุตรชายของท่านต้องหลบหนี

และให้บรรดาบุตรหญิงเป็นเชลยของสิโหน กษัตริย์ชาวอาโมไรต์

30พวกเราได้แทงเขาทั้งปวง  เมืองเฮชโบนถูกทำลายไปจนถึงเมืองดีโบน

พวกเราได้ทำลายล้าง จนถึงเมืองโนฟาห์ ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเมเดบา"s

31ชาวอิสราเอลต่างตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินของชาวอาโมไรต์  32โมเสสส่งคนไปสำรวจเมืองยาเซอร์ ชาวอิสราเอลเข้ายึดเมืองนี้และเมืองอื่น ๆ โดยรอบ ขับไล่ชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่นั่นออกไป

33ต่อจากนั้นชาวอิสราเอลเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปสู่แคว้นบาชาน กษัตริย์โอกของแคว้นบาชานทรงยกกองทัพทั้งหมดมาทำสงครามกับชาวอิสราเอลที่เอเดรอีt  34องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "อย่ากลัวกษัตริย์องค์นี้เลย เพราะเราได้มอบเขา ประชากรทั้งหมดและแผ่นดินของเขาให้อยู่ในมือของท่านแล้ว จงทำกับเขาเหมือนที่ได้ทำกับสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ ผู้ครองเมืองเฮชโบน"  35ชาวอิสราเอลได้ประหารกษัตริย์โอก บรรดาราชโอรสและประชากรทั้งหมดไม่มีผู้ใดรอดชีวิต แล้วชาวอิสราเอลก็เข้าครอบครองแผ่นดินของพระองค์

22  1ชาวอิสราเอลเดินทางต่อไป และตั้งค่ายในที่ราบโมอับ ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเมืองเยรีโคa


l เรื่องนี้ต่อเนื่องจาก 20:22ก

m ชาวอาโมไรต์ในที่นี้ หมายถึงอาณาจักรคานาอันเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำอารโนน มีเฮชโบนเป็นเมืองหลวง  กษัตริย์สิโหนเคยมีชัยชนะเหนือชาวโมอับที่มารุกราน (ข้อ 28-29 ดู 27ฯ และ 27 เชิงอรรถ p) แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ชาวอิสราเอล

n ต้นฉบับภาษากรีกว่า "เมืองยาเซอร์"

o แปลได้อีกว่า "กษัตริย์องค์แรก"

p บทประพันธ์บทนี้แต่เดิมคงเป็นบทเพลงของชาวอาโมไรต์ฉลองชัยชนะของกษัตริย์สิโหนเหนือชาวโมอับผู้รุกราน (ข้อ 28-30) แต่ในภายหลังชาวอิสราเอลนำเพลงบทนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อฉลองชัยเหนือกษัตริย์สิโหน โดยเพิ่มข้อ 27 และเปลี่ยนแปลงข้อ 30 เล็กน้อยจาก เฮชโบน "ทำลาย" เป็น "ถูกทำลาย"

q "ได้กลืน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เจ้านายของ"

r "พระเคโมช" ต้นฉบับว่า "เขา" พระเคโมชเป็นเทพเจ้าสำคัญของชาวโมอับ

s ข้อความภาษาฮีบรูของข้อ 30 นี้ไม่ชัด คำแปลจึงเป็นการคาดคะเน

t "เอเดรอี" การเล่าเรื่องสงครามกับกษัตริย์โอกเป็นการสรุปชัยชนะของอิสราเอลทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและเป็นเหตุผลที่ชนเผ่ามนัสเสห์ใช้เพื่อครอบครองดินแดนบาชาน ซึ่งในความเป็นจริง ชาวอิสราเอลไม่เคยยึดได้ โอกเป็นกษัตริย์ในตำนานโบราณเท่านั้น (ดู ฉธบ 3:11)

22 a แปลตามตัวอักษรว่า "ฝั่งโน้นของแม่น้ำจอร์แดนแห่งเยรีโค" หมายความว่าอยู่ในระดับเดียวกับเมืองเยรีโค แต่คนละฟากของแม่น้ำจอร์แดน แสดงว่าผู้เขียนอยู่ในปาเลสไตน์แล้ว