Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไม้เท้าของอาโรน

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  17"จงบอกชาวอิสราเอลให้หัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่านำไม้เท้าc มาให้ท่านคนละอัน ท่านจะต้องนำไม้เท้าทั้งสิบสองอันมาเขียนชื่อแต่ละเผ่าไว้บนไม้เท้า  18ท่านจะต้องเขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของเผ่าเลวี หัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าจะมีไม้เท้าหนึ่งอัน  19ท่านจะต้องนำไม้เท้าเหล่านี้มาวางไว้ในกระโจมนัดพบตรงหน้าหีบบรรจุแผ่นศิลาจารึก ซึ่งเป็นที่ที่เราเคยพบกับท่าน  20ไม้เท้าของผู้ที่เราเลือกจะแตกใบอ่อนออกมา วิธีนี้จะทำให้ชาวอิสราเอลเลิกบ่นว่าท่านทั้งสอง"

21โมเสสจึงแจ้งแก่ชาวอิสราเอล หัวหน้าเผ่าทุกคนก็นำไม้เท้ามาให้โมเสสเผ่าละอัน รวมเป็นสิบสองอัน มีไม้เท้าของอาโรนรวมอยู่ด้วย  22โมเสสนำไม้เท้าทั้งหมดวางไว้เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในกระโจมที่ประดิษฐานศิลาจารึก  23วันรุ่งขึ้น เมื่อโมเสสเข้าไปในกระโจมที่ประดิษฐานศิลาจารึก เขาก็เห็นไม้เท้าของอาโรนซึ่งเป็นผู้แทนของเผ่าเลวี ไม่เพียงแตกใบอ่อนเท่านั้น แต่ยังผลิดอกและมีผลอัลมอนด์สุกติดอยู่ด้วย  24โมเสสจึงนำไม้เท้าทั้งสิบสองอันนั้นออกมาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้านำไปให้ชาวอิสราเอลทั้งปวงดู ทุกคนได้ตรวจดู หัวหน้าเผ่าแต่ละคนก็นำไม้เท้าของตนกลับไป

25องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสอีกว่า "จงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปไว้เบื้องหน้าหีบที่บรรจุศิลาจารึก จะได้เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจชาวอิสราเอลที่กบฏว่า ถ้าเขายังไม่เลิกบ่นว่าเรา เขาจะต้องตาย"  26โมเสสก็ทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา


c "ไม้เท้า" ของหัวหน้าเผ่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจปกครอง ไม้เท้านี้อาจเป็นกิ่งไม้สดก็ได้ ในภาษาฮีบรูคำ matteh หมายถึง ได้ทั้ง "ไม้เท้า" และ "'เผ่า" ซึ่งเป็นเหมือน "กิ่ง" ที่แตกจากตอ (ดู "หน่อ" ของ อสย 11:1)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย