Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงลงโทษผู้กบฏ

16โมเสสกล่าวแก่โคราห์ว่า "ท่านและพวกของท่านจงมาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันพรุ่งนี้ อาโรนจะอยู่ที่นั่นด้วย  17ท่านและพวกของท่านทั้งสองร้อยห้าสิบคน แต่ละคนจงนำกระถางไฟใส่กำยานของตนมาถวายเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านและอาโรนจะนำกระถางไฟของตนมาด้วย"  18ทุกคนจึงนำกระถางไฟใส่ถ่านไฟและใส่กำยาน มายืนที่ทางเข้าของกระโจมนัดพบพร้อมกับโมเสสและอาโรน  19โคราห์รวบรวมชุมชนทั้งหมด ยืนประจันหน้ากับโมเสสและอาโรนที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์แก่ชุมชน

20องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า  21"จงถอยออกไปให้พ้นคนเหล่านี้ เราจะทำลายเขาในทันทีนี่แหละ"  22โมเสสและอาโรนจึงกราบลงศีรษะจรดพื้น ทูลว่า "พระองค์คือพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน เมื่อมนุษย์คนเดียวทำบาป พระองค์จะทรงกริ้วคนทั้งชุมชนกระนั้นหรือ"  23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  24"จงบอกให้คนทั้งปวงถอยออกไปจากกระโจมของโคราห์ ดาธานและอาบีรัมเถิด"d

25โมเสสลุกขึ้น ไปหาดาธานและอาบีรัม บรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลก็ตามไปด้วย   26โมเสสสั่งชุมชนว่า "จงถอยออกไปให้พ้นกระโจมของคนชั่วเหล่านี้ อย่าแตะต้องสิ่งใดที่เป็นของเขา มิฉะนั้น ท่านจะพลอยถูกกวาดล้าง เพราะบาปของเขาไปด้วย"  27คนทั้งหลายจึงถอยออกไปจากกระโจมของโคราห์ ดาธานและอาบีรัม

ดาธานและอาบีรัมออกมายืนอยู่ที่ทางเข้ากระโจมของตนพร้อมกับภรรยา และบุตรน้อยใหญ่  28โมเสสพูดว่า "ในไม่ช้าท่านจะรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าให้ทำกิจการทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้เลือกทำตามอำเภอใจ  29ถ้าคนเหล่านี้ตายอย่างปกติเหมือนคนทั้งหลายก็หมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามา  30แต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าแผ่นดินอ้าปากกลืนคนเหล่านี้กับข้าวของทั้งหมดของเขา ลงไปสู่แดนมรณะทั้งเป็น ท่านทั้งหลายก็จะรู้ว่า คนเหล่านี้ได้ลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า"

31เมื่อโมเสสพูดจบ แผ่นดินใต้เท้าของดาธานและอาบีรัมได้แยกออก  32แผ่นดินอ้าปาก และกลืนทั้งสองคนพร้อมกับครอบครัว พรรคพวกของโคราห์และทรัพย์สมบัติของเขาeก็ถูกกลืนลงไปด้วย

33คนเหล่านี้และพรรคพวกลงไปสู่แดนมรณะทั้งเป็นf แล้วแผ่นดินก็ปิดกลับดังเดิม คนเหล่านี้หายไปจากชุมชน  34เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของคนเหล่านี้ ชาวอิสราเอลทุกคนที่อยู่ที่นั่น ก็วิ่งหนี พลางพูดว่า "หนีเถิด แผ่นดินอาจจะกลืนพวกเราด้วย"

35องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไฟมาเผาผลาญคนทั้งสองร้อยห้าสิบคนที่กำลังเผากำยานถวายอยู่นั้น


d ต้นฉบับภาษากรีกละ "ดาธานและอาบีรัม"

e เรื่องการกบฏของดาธานและอาบีรัม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการกบฏของโคราห์ (ข้อ 16:1 เชิงอรรถ a) ไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบส่วนตัว แต่พระคัมภีร์ได้นำเรื่องการกบฏทั้งสองมาเล่าต่อเนื่องกัน ชื่อของโคราห์จึงถูกเพิ่มเข้าไปด้วย

f "แดนมรณะ" เราไม่รู้ที่มาของคำนี้ (Sheol) (ฉธบ 32:22; อสย 14:9 ฯลฯ) ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ตาย "ลงไป" อยู่ (ปฐก 37:35; 1 ซมอ 2:6 ฯลฯ) ทั้งคนดีและคนชั่ว (1 ซมอ 28:19 เชิงอรรถ g; สดด 89:48; อสค 32:17-32) บรรดาผู้ตายที่นั่นมีชีวิตเจือจางเหมือนเงา (ปญจ 9:10) ที่นั่นไม่มีการสรรเสริญพระเจ้า (สดด 6:5; 88:4-5,11-12; 115:17; อสย 38:18) แต่อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (ดู ฉธบ 5:26 เชิงอรรถ d) ยังแผ่ไปถึงแม้กระทั่งดินแดนมรณะแห่งนี้ (1 ซมอ 2:6; ปชญ 16:13; อมส 9:2) คำสอนเรื่องการตอบแทนความดีความชั่วหลังความตาย และเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกายซึ่งมีกล่าวถึงบ้างในบทเพลงสดุดี (สดด 16:10-11; 49:15) จะชัดเจนขึ้นในช่วงระยะสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมเท่านั้น    (2 มคบ 12:38 เชิงอรรถ d; ปชญ 3-5 เมื่อคำสอนนี้จะรวมเข้ากับคำสอนเรื่องชีวิตอมตะ ดู ปชญ 3:4 เชิงอรรถ c)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย