Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โคราห์ ดาธานและอาบีรัมเป็นกบฏa

16  1ชนเลวีคนหนึ่งชื่อ โคราห์ บุตรของอิสฮาร์ จากตระกูลโคฮาท ร่วมกับb สมาชิกสามคนจากเผ่ารูเบนคือ ดาธานและอาบีรัม บุตรของเอลีอับ และโอนบุตรของเปเลท  2เป็นกบฏต่อโมเสส โดยมีชาวอิสราเอลอื่น ๆ อีกสองร้อยห้าสิบคนร่วมด้วย คนเหล่านี้ล้วนเป็นหัวหน้าชุมชน อยู่ในคณะที่ปรึกษาและเป็นที่นับถือของทุกคน  3คนเหล่านี้มาชุมนุมกันประท้วงโมเสสและอาโรน พูดว่า "ท่านทำเกินไปเสียแล้ว ทุกคนในชุมชนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคน ทำไมท่านจึงตั้งตัวขึ้นเหนือชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า"

4เมื่อโมเสสได้ยินดังนี้ ก็กราบลงศีรษะจรดพื้น  5แล้วกล่าวแก่โคราห์และพรรคพวกว่า  "พรุ่งนี้เช้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแจ้งให้รู้ว่าใครเป็นของพระองค์ ใครเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าใกล้ พระองค์ได้ ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเท่านั้นเข้าใกล้พระองค์ได้  6จงทำดังนี้เถิด โคราห์และพวกของท่าน จงเอากระถางไฟ  7ใส่ถ่านไฟแล้วใส่กำยานลงไปบนถ่านไฟนั้นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันพรุ่งนี้ แล้วเราจะได้เห็นกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกใคร"

8โมเสสกล่าวแก่โคราห์ว่า "ชนเลวีเอ๋ย จงฟังเถิด  9ท่านทั้งหลายคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือที่พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงแยกท่านออกจากชาวอิสราเอลอื่น ๆ เพื่อให้ท่านอยู่ใกล้พระองค์ รับใช้ในกระโจมที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทำหน้าที่ช่วยศาสนพิธีในนามของชุมชน  10พระองค์ทรงให้ท่านกับพี่น้องชาวเลวีอื่น ๆ เข้าใกล้พระองค์ มาบัดนี้ท่านจะมาเรียกร้องตำแหน่งสมณะด้วยกระนั้นหรือ  11เพราะฉะนั้น ท่านและพวกของท่านกำลังกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อาโรนได้ทำอะไร ท่านจึงบ่นว่าเขา"

12โมเสสเรียกดาธานและอาบีรัม บุตรของเอลีอับมาหา แต่ทั้งสองตอบว่า "เราไม่ไป  13ยังไม่พออีกหรือที่ท่านนำเราทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลc มาฆ่าเสียในถิ่นทุรกันดาร ท่านยังตั้งตัวขึ้นเป็นนายเหนือเราด้วยหรือ  14ท่านไม่ได้นำเราไปในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลอย่างบริบูรณ์ ท่านไม่ได้ให้ไร่นาและสวนองุ่นเป็นมรดกแก่เรา ท่านคิดว่าจะหลอกลวงคนเหล่านี้ได้หรือ เราไม่ไปดอก"  15โมเสสโกรธมาก จึงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "ขอพระองค์อย่าทรงรับเครื่องบูชาของคนเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่เคยเอาอะไรจากเขาเลยแม้แต่ลาสักตัวเดียว ข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดใด ๆ ต่อเขา"


16 a นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ข้อความในบทนี้เป็นการรวมเรื่องเล่าคล้ายกันสองเรื่องเข้าด้วยกันคือ (1) เรื่องของตำนานยาห์วิสต์หรือเอโลฮิสต์ (ข้อ 1ข-2ก,12-15,25-34) เล่าถึงการกบฏของดาธานและอาบีรัม ชนเผ่ารูเบน (2) เรื่องของตำนานสงฆ์ (ข้อ 1ก, 2ข-11,16-24,35) เล่าถึงสมาชิกของตระกูลโคฮาทซึ่งอ้างสิทธิเป็นสมณะแทนตระกูลอาโรน

b "ร่วมกับ" เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด

c ที่นี่สำนวน "น้ำนมและน้ำผึ้งไหล" ซึ่งตามปกติใช้กับแผ่นดินแห่งพระสัญญาถูกนำมาใช้กับประเทศอียิปต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น