Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

โคราห์ ดาธานและอาบีรัมเป็นกบฏa

16  1ชนเลวีคนหนึ่งชื่อ โคราห์ บุตรของอิสฮาร์ จากตระกูลโคฮาท ร่วมกับb สมาชิกสามคนจากเผ่ารูเบนคือ ดาธานและอาบีรัม บุตรของเอลีอับ และโอนบุตรของเปเลท  2เป็นกบฏต่อโมเสส โดยมีชาวอิสราเอลอื่น ๆ อีกสองร้อยห้าสิบคนร่วมด้วย คนเหล่านี้ล้วนเป็นหัวหน้าชุมชน อยู่ในคณะที่ปรึกษาและเป็นที่นับถือของทุกคน  3คนเหล่านี้มาชุมนุมกันประท้วงโมเสสและอาโรน พูดว่า "ท่านทำเกินไปเสียแล้ว ทุกคนในชุมชนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคน ทำไมท่านจึงตั้งตัวขึ้นเหนือชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า"

4เมื่อโมเสสได้ยินดังนี้ ก็กราบลงศีรษะจรดพื้น  5แล้วกล่าวแก่โคราห์และพรรคพวกว่า  "พรุ่งนี้เช้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแจ้งให้รู้ว่าใครเป็นของพระองค์ ใครเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าใกล้ พระองค์ได้ ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเท่านั้นเข้าใกล้พระองค์ได้  6จงทำดังนี้เถิด โคราห์และพวกของท่าน จงเอากระถางไฟ  7ใส่ถ่านไฟแล้วใส่กำยานลงไปบนถ่านไฟนั้นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันพรุ่งนี้ แล้วเราจะได้เห็นกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกใคร"

8โมเสสกล่าวแก่โคราห์ว่า "ชนเลวีเอ๋ย จงฟังเถิด  9ท่านทั้งหลายคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือที่พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงแยกท่านออกจากชาวอิสราเอลอื่น ๆ เพื่อให้ท่านอยู่ใกล้พระองค์ รับใช้ในกระโจมที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทำหน้าที่ช่วยศาสนพิธีในนามของชุมชน  10พระองค์ทรงให้ท่านกับพี่น้องชาวเลวีอื่น ๆ เข้าใกล้พระองค์ มาบัดนี้ท่านจะมาเรียกร้องตำแหน่งสมณะด้วยกระนั้นหรือ  11เพราะฉะนั้น ท่านและพวกของท่านกำลังกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อาโรนได้ทำอะไร ท่านจึงบ่นว่าเขา"

12โมเสสเรียกดาธานและอาบีรัม บุตรของเอลีอับมาหา แต่ทั้งสองตอบว่า "เราไม่ไป  13ยังไม่พออีกหรือที่ท่านนำเราทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลc มาฆ่าเสียในถิ่นทุรกันดาร ท่านยังตั้งตัวขึ้นเป็นนายเหนือเราด้วยหรือ  14ท่านไม่ได้นำเราไปในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลอย่างบริบูรณ์ ท่านไม่ได้ให้ไร่นาและสวนองุ่นเป็นมรดกแก่เรา ท่านคิดว่าจะหลอกลวงคนเหล่านี้ได้หรือ เราไม่ไปดอก"  15โมเสสโกรธมาก จึงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "ขอพระองค์อย่าทรงรับเครื่องบูชาของคนเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่เคยเอาอะไรจากเขาเลยแม้แต่ลาสักตัวเดียว ข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดใด ๆ ต่อเขา"


16 a นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ข้อความในบทนี้เป็นการรวมเรื่องเล่าคล้ายกันสองเรื่องเข้าด้วยกันคือ (1) เรื่องของตำนานยาห์วิสต์หรือเอโลฮิสต์ (ข้อ 1ข-2ก,12-15,25-34) เล่าถึงการกบฏของดาธานและอาบีรัม ชนเผ่ารูเบน (2) เรื่องของตำนานสงฆ์ (ข้อ 1ก, 2ข-11,16-24,35) เล่าถึงสมาชิกของตระกูลโคฮาทซึ่งอ้างสิทธิเป็นสมณะแทนตระกูลอาโรน

b "ร่วมกับ" เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด

c ที่นี่สำนวน "น้ำนมและน้ำผึ้งไหล" ซึ่งตามปกติใช้กับแผ่นดินแห่งพระสัญญาถูกนำมาใช้กับประเทศอียิปต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย