Get Adobe Flash player

50 YEARS CBF

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11) เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การขออภัยความผิดที่ทำโดยไม่เจตนา

22ถ้าท่านทั้งหลายพลั้งเผลอ ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดนี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส  23คือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านหรือลูกหลานของท่านผ่านทางโมเสส ตั้งแต่วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระบัญชา  24หรือถ้าชุมชนทำผิดโดยไม่เจตนา ชุมชนจะต้องถวายโคเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับธัญบูชาและพิธีเทเหล้าองุ่นถวายตามที่กำหนดไว้ และถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  25สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับชุมชนชาวอิสราเอล และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอภัยบาปของเขา เพราะเป็นความผิดที่กระทำโดยไม่เจตนา และเขาได้นำของถวายมาเผาไฟเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับได้ถวายเครื่องบูชาขออภัยบาปเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขออภัยความผิดที่เขาทำโดยไม่เจตนา  26ชุมชนชาวอิสราเอลและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นจะได้รับการอภัยบาป เพราะประชากรทั้งปวงได้กระทำบาปโดยไม่เจตนา

27ถ้าบุคคลผู้เดียวทำบาปโดยไม่เจตนา เขาจะถวายลูกแพะอายุหนึ่งปีหนึ่งตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  28สมณะจะประกอบพิธีขออภัยบาปเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับบุคคลที่ได้กระทำบาปโดยไม่เจตนา เมื่อเขาได้ทำพิธีขออภัยบาปแล้ว เขาจะได้รับการอภัย  29ผู้ทำผิดโดยไม่เจตนาจะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลาย จะใช้กฎหมายเดียวกัน

30แต่บุคคลที่เจตนาทำผิด จะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าว เขาเป็นผู้ลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า จึงต้องถูกขับไล่ออกจากประชากร  31เขาได้ดูหมิ่นพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาจะต้องถูกขับไล่  และรับโทษเพราะความผิดที่ได้ทำ"b


b เป็นการตรากฎหมายที่สำคัญมากแม้ดูเหมือนว่า ผู้ที่ทำผิดโดยเจตนาจะรับการอภัยไม่ได้ ถึงกระนั้น ในที่นี้ก็ยังไม่มีการจำกัดความอย่างชัดเจนว่า "โดยเจตนา" กินความแค่ไหนแน่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย