Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การขออภัยความผิดที่ทำโดยไม่เจตนา

22ถ้าท่านทั้งหลายพลั้งเผลอ ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดนี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส  23คือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านหรือลูกหลานของท่านผ่านทางโมเสส ตั้งแต่วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระบัญชา  24หรือถ้าชุมชนทำผิดโดยไม่เจตนา ชุมชนจะต้องถวายโคเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับธัญบูชาและพิธีเทเหล้าองุ่นถวายตามที่กำหนดไว้ และถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  25สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับชุมชนชาวอิสราเอล และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอภัยบาปของเขา เพราะเป็นความผิดที่กระทำโดยไม่เจตนา และเขาได้นำของถวายมาเผาไฟเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับได้ถวายเครื่องบูชาขออภัยบาปเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขออภัยความผิดที่เขาทำโดยไม่เจตนา  26ชุมชนชาวอิสราเอลและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นจะได้รับการอภัยบาป เพราะประชากรทั้งปวงได้กระทำบาปโดยไม่เจตนา

27ถ้าบุคคลผู้เดียวทำบาปโดยไม่เจตนา เขาจะถวายลูกแพะอายุหนึ่งปีหนึ่งตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  28สมณะจะประกอบพิธีขออภัยบาปเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับบุคคลที่ได้กระทำบาปโดยไม่เจตนา เมื่อเขาได้ทำพิธีขออภัยบาปแล้ว เขาจะได้รับการอภัย  29ผู้ทำผิดโดยไม่เจตนาจะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลาย จะใช้กฎหมายเดียวกัน

30แต่บุคคลที่เจตนาทำผิด จะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าว เขาเป็นผู้ลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า จึงต้องถูกขับไล่ออกจากประชากร  31เขาได้ดูหมิ่นพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาจะต้องถูกขับไล่  และรับโทษเพราะความผิดที่ได้ทำ"b


b เป็นการตรากฎหมายที่สำคัญมากแม้ดูเหมือนว่า ผู้ที่ทำผิดโดยเจตนาจะรับการอภัยไม่ได้ ถึงกระนั้น ในที่นี้ก็ยังไม่มีการจำกัดความอย่างชัดเจนว่า "โดยเจตนา" กินความแค่ไหนแน่