Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IV. ภาคผนวกa

: สักการสถานของมีคาห์และสักการสถานที่เมืองดานb

สักการสถานประจำบ้านของมีคาห์

17 1 มีชายคนหนึ่งชื่อมีคาห์cอาศัยอยู่ในแถบภูเขาเอฟราอิม 2เขาบอกมารดาว่า 'เมื่อมีคนขโมยเงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทของคุณแม่ไป คุณแม่ได้สาปแช่งขโมยเอาไว้ ลูกได้ยินคุณแม่กำลังกล่าวเช่นนี้กับหู คุณแม่ครับลูกมีเงินนั้น ลูกเป็นคนลักเอาไปเอง บัดนี้ ลูกจะเอาเงินนี้คืนให้คุณแม่'d มารดาของเขาจึงกล่าวว่า 'ลูกเอ๋ย ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรลูกเถิด!' 3เขาคืนเงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทให้มารดา มารดาก็ว่า 'แม่ตั้งใจจะถวายเงินนี้แด่พระยาห์เวห์สำหรับลูก เพื่อทำเทวรูปแกะสลักหุ้มเงินe 4เมื่อมีคาห์คืนเงินให้แก่มารดาแล้ว นางก็เอาเงินหนักสองร้อยบาทจ้างช่างโลหะ ให้สลักเทวรูปแล้วเอาเงินหุ้มตั้งไว้ในบ้านของมีคาห์ 5มีคาห์ผู้นี้มีสักการสถานของตน เขาทำรูปเสื้อกั๊กและเทวรูปประจำบ้าน และแต่งตั้งบุตรชายคนหนึ่งของตนเป็นสมณะf 6ในสมัยนั้น ชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง แต่ละคนจึงทำตามใจของตน

7มีชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ เป็นชนเลวีซึ่งอาศัยอยู่ในเผ่ายูดาห์gในฐานะคนต่างถิ่น 8ชายคนนี้ออกจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ไปหาที่อยู่ใหม่ เขาเดินทางมาถึงบ้านของมีคาห์ในอถบภูเขาเอฟราอิม 9มีคาห์ถามเขาว่า 'ท่านมาจากไหน?' ชายนั้นตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นชนเลวีจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่' 10มีคาห์จึงกล่าวแก่เขาว่า 'จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด จงเป็นที่ปรึกษาและสมณะของข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะให้เงินท่านปีละหนักสิบบาท พร้อมทั้งเสื้อผ้าและอาหาร'h 11ชนเลวีผู้นั้นก็ตกลงที่จะอยู่กับมีคาห์ ซึ่งรับชายหนุ่มเป็นเหมือนบุตรคนหนึ่ง 12มีคาห์แต่งตั้งชนเลวี 13ให้เป็นสมณะชายหนุ่มก็ปฏิบัติหน้าที่นี้และพักอยู่ในบ้านของเขา 14มีคาห์กล่าวว่า 'บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่า พระยาห์เวห์จะโปรดให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง เพราะข้าพเจ้ามีชนเลวีผู้นี้เป็นสมณะ'


17a เรื่องเล่าทั้งสองเรื่อง (บทที่ 17-18 และ บทที่ 19-21) มีต้นกำเนิดจากแหล่งต่างกันถูกนำมาไว้ที่นี่เพราะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีกษัตริย์ปกครองในอิสราเอล เรื่องทั้งสองคงได้เขียนขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์แต่คงถูกนำมาอยู่ใน วนฉ นี้ เมื่อมีการเรียบเรียง หนังสือ วนฉ ในสมัยกลับจากเนรเทศแล้ว

b เนื้อหาสำคัญของบทที่ 17-18 คือการสร้างสักการสถานที่เมืองดานและที่มาของบรรดาสมณะซึ่งประจำอยู่ในสักการสถานแห่งนี้ ธรรมประเพณีนี้มีต้นกำเนิดในเผ่าดานอย่างแน่นอน แม้ว่าข้อเขียนจะมีท่าทีตำหนิการกระทำของชนเผ่าดานก็ตาม เทวรูปที่ชนเผ่าดานเคารพในวิหารนี้ได้มาจากการลักขโมยถึงสองครั้ง สมณะคนแรกที่ปฏิบัติศาสนกิจในสักการสถานก็เป็นชนเลวีเร่ร่อนคนหนึ่งที่ละทิ้งนายจ้างคนแรกเพื่อหวังจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น บางทีการเล่าเรื่องตำหนิชนเผ่าดานเช่นนี้เป็นผลงานของผู้นิยมกษัตริย์เยโรโบอัมซึ่งรับใช้อยู่ในวิหารกษัตริย์ที่ทรงสถาปนาสมณะขึ้นอีกสายหนึ่งให้ปฏิบัติศาสนกิจในสักการสถานที่เมืองดาน (1 พกษ 12:28-31) วนฉ 17:6 และ 18:1 จะกล่าวว่ากษัตริย์จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องศาสนพิธีด้วย -แต่ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติเลย เรื่องการก่อตั้งสักการสถานนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการอพยพของชนเผ่าดาน (ดู 18:1 เชิงอรรถ a)

c “มีคาห์” ต้นฉบับภาษาฮีบรู 'มีคาเยฮู' ซึ่งแปลว่า 'ใครเป็นเหมือนพระยาห์เวห์?' ในบทนี้ชื่อแบบยาวนี้พบได้อีกในข้อ 4 เท่านั้น ในข้ออื่นใช้ชื่อแบบย่อ “มีคาห์”  

d “บัดนี้ ลูกจะเอาเงินนี้คืนให้คุณแม่” ข้อความนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ตอนปลายข้อ 3 แต่น่าจะอยู่ที่นี่มากกว่า มารดาของมีคาห์จะอวยพรบุตรของตนเพื่อลบล้างคำสาปแช่งที่เคยกล่าวไว้โดยไม่ทราบว่าบุตรเป็นผู้ขโมยเงินไป

e “เทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทำรูปแกะสลักและรูปโลหะ” ดูเหมือนว่าในเรื่องนี้มีเทวรูปเพียงรูปเดียว (ดู 18:20,30,31) ที่แกะสลักจากไม้หุ้มด้วยเงิน ใน 18:17, 18 จะแยกรูปแกะสลักจากรูปโลหะซึ่งคงเป็นวิธีเขียนตามข้อความใน ฉธบ 27:15 เรื่องนี้เป็นกรณีเดียวที่กล่าวถึงการนับถือเทวรูปของพระยาห์เวห์ ทั้งๆที่บทบัญญัติสิบประการห้ามไว้แล้ว (ดู อพย 20:4) ข้อความนี้ไม่ประณามการนับถือเทวรูปของพระยาห์เวห์ รวมทั้งการนับถือรูปเสื้อกั๊ก (ephod) และเทวรูปประจำครอบครัว (teraphim) (ข้อ 5) แต่ในภายหลังลัทธินับถือพระยาห์เวห์ทางการจะไม่ยอมรับการปฏิบัติเช่นนี้

f ตามประเพณีปฏิบัติโบราณหัวหน้าเผ่าและตระกูลต่างๆทำหน้าที่สมณะด้วยตนเองหรือสามารถแต่งตั้งผู้อื่นในครอบครัวให้ทำหน้าที่นี้แทน แต่เรื่องนี้จะแสดงว่าชนเลวีมีสิทธิเป็นสมณะเหนือกว่าคนอื่น

g แปลตามตัวอักษรว่า “เป็นชนเผ่ายูดาห์” ซึ่งขัดแย้งกับความหมายของ “ชนเลวี” ชนเลวีผู้นี้คงพักอาศัยอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์อย่างคนต่างถิ่น (เทียบ อพย 12:48 เชิงอรรถ o)

h ต้นฉบับฮีบรูเสริมว่า 'ชนเลวีเข้าไป' ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับตอนต้นของข้อ 11