Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

: เมืองสิทธิพิเศษ

เมืองสำหรับการลี้ภัยa

20 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 2'จงพูดกับชาวอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่า "จงเลือกเมืองสำหรับลี้ภัยที่เราได้เคยกล่าวถึงให้พวกท่านฟังโดยทางโมเสส 3ผู้ใดก็ตามฆ่าผู้อื่นโดยอุบัติเหตุ (ไม่ได้เจตนา) อาจหลบหนีไปอยู่ที่นั่นและเมืองนั้นจะถือเป็นเหมือนกับที่ลี้ภัยจากการล้างแค้นโลหิต 4(ผู้ฆ่าคนจะต้องหนีเข้าไปในเมืองหนึ่งเมืองใดระหว่างเมืองเหล่านี้ เขาจะหยุดตรงประตูเมืองและอธิบายกรณีของเขาให้ผู้อาวุโสของเมืองฟัง ผู้อาวุโสจะรับเขาเข้าในเมืองและกำหนดสถานที่ให้เขาอยู่ท่ามกลางพวกเขา 5ถ้าผู้ล้างแค้นโลหิตออกติดตามไป พวกเขาต้องไม่ส่งมอบตัวผู้ฆ่าให้ เนื่องจากเขาได้ฆ่าคนโดยไม่เจตนา และไม่ได้กระทำไปเพราะความเกลียดชังที่สั่งสมมานานต่อผู้นั้น 6เขาจะอยู่ในเมืองนี้) จนกว่าจะถูกนำตัวมาไต่สวนต่อหน้าชุมชน (จนกว่ามหาสมณะที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นสิ้นชีวิต หลังจากนั้นเท่านั้นที่ผู้ฆ่าคนจะกลับเมืองของตนและกลับไปบ้านของตนในเมืองที่เขาได้หลบหนีออกมา)"'

7เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว พวกเขาได้กำหนดเมืองคาเดชในกาลิลี บริเวณที่ราบสูงนัฟทาลี เมืองเชเคมในบริเวณที่ราบสูงเอฟราอิม และคีริยาท-อารบา -ปัจจุบันคือเฮโบรน- ในบริเวณที่ราบสูงยูดาห์ 8ทางอีกฟากหนึ่ง ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเยริโค ในทะเลทรายของที่ราบ พวกเขาได้เลือกเมืองเบเซอร์ของเผ่ารูเบน เมืองราโมทในกิเลอาดของเผ่ากาด และโกลานในบาชานของเผ่ามนัสเสห์ 9นั่นคือเมืองที่ได้ถูกกำหนดขึ้นสำหรับชาวอิสราเอลและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเขา เพื่อว่าผู้ใดฆ่าคนโดยอุบัติเหตุ สามารถหลบหนีไปอยู่ที่นั่นและหนีรอดจากมือของผู้ล้างแค้นโลหิต จนกว่าเขาจะถูกชึ้นไต่สวนต่อหน้าชุมชน


20a บทที่ 20-21 การจัดแบ่งแผ่นดินให้เผ่าต่างๆ บทที่ 20 เป็นการประยุกต์ใช้กฎเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยใน อพย 21:13 เชิงอรรถ e กดว 35:9ฯ กำหนดจำนวนเมืองลี้ภัยว่ามี 6 เมือง แต่ไม่ได้บอกชื่อไว้ ส่วน ฉธบ 4:41-43 กำหนดชื่อของเมืองลี้ภัยสามเมืองทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ฉธบ 19 สั่งให้เลือกอีกสามเมืองหลังจากยึดแผ่นดินคานาอันได้ บทที่ 20 นี้ เล่าการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยกำหนดชื่อเมืองลี้ภัยครบหกเมือง แต่ในความเป็นจริง สถาบันเมืองลี้ภัยไม่น่าจะมีขึ้นก่อนรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน ข้อความในวงเล็บขาดหายไปจากต้นฉบับ Gk และบางครั้งคัดลอกจาก กดว 35 และ ฉธบ 19 คำต่อคำก็ว่าได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย