Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

I: สรุปรวบยอดa

กษัตริย์ที่ถูกปราบทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

12 1กษัตริย์ของประเทศที่ชาวอิสราเอลปราบชนะได้และซึ่งดินแดนได้ถูกยึดทางฟากโน้น ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน จากห้วยอารโนนไปจนถึงภูเขาเฮอร์โมน รวมทั้งอาราบาห์ทั้งหมดไปทางทิศตะวันออก มีดังต่อไปนี้

2กษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์ ซึ่งตั้งถิ่นพำนักอยู่ที่เฮชโบน และมีอาณาจักรตั้งอยู่ตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ซึ่งอยู่ติดกับหุบเขาชายแม่น้ำอารโนนรวมทั้งบริเวณกลางแม่น้ำ กับครึ่งหนึ่งของกิเลอาดจนถึงแม่น้ำยับบอก ซึ่งกั้นเป็นพรมแดนกับชาวอัมโมน 3นอกนั้น ยังรวมอาราบาห์ด้านตะวันออกจนถึงทะเลสาบคินเนโรท และเลยไปจนถึงชายทะเลด้านตะวันออกของทะเลของอาราบาห์หรือทะเลเกลือ เรื่อยไปทางเบธ-เยชิโมท และในทางใต้ รวมบริเวณแถบเชิงเขาปิสกาห์

4กษัตริย์โอกb ของบาชาน ซึ่งเป็นคนเรฟาอิมพวกสุดท้าย และตั้งถิ่นพำนักอยู่ที่อัชทาโรทและเอเดรอี 5มีอาณาจักรตั้งอยู่แถบภูเขาเฮอร์โมนและสาเลคาห์ แคว้นบาชานจนถึงพรมแดนของคนเกชูร์และมาอาคาห์ นอกนั้นยังรวมถึงครึ่งหนึ่งของกิเลอาดจนติดพรมแดนของกษัตริย์สิโหนของเฮชโบน

6โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ และชาวอิสราเอลได้ปราบพวกเหล่านี้ และโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้ยกมอบดินแดนของพวกเขาให้แก่คนเผ่ารูเบน กาดและครึ่งเผ่าของมนัสเสห์

กษัตริย์ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนที่ถูกปราบc

7พวกกษัตริย์ของประเทศซึ่งโยชูวาและชาวอิสราเอลรบชนะทางฟากใกล้ ด้านตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่บาอัล-กาดในหุบเขาเลบานอนไปจนถึงภูเขาฮาลาคที่ทอดยาวไปทางเสอีร์ และซึ่งดินแดนของพวกเขาได้ถูกโยชูวาจัดสรรให้กับเผ่าต่าง ๆของอิสราเอล มีดังต่อไปนี้

8ที่บริเวณที่ราบสูงและที่ราบต่ำ ในอาราบาห์และบริเวณเชิงเขา ในทะเลทรายและในแคว้นเนเกบ ซึ่งเป็นของชาวฮิตไทต์ อาโมไรต์ คานาอัน เปริสซี ฮีไวต์และคนเยบุส

9 กษัตริย์ของเยริโก หนึ่ง
กษัตริย์ของอัย ใกล้กับเบธเอล หนึ่ง
10 กษัตริย์ของเยรูซาเล็ม หนึ่ง
กษ้ตริย์ของเฮโบรน หนึ่ง
11 กษัตริย์ของยารมูท หนึ่ง
กษัตริย์ของลาคีช หนึ่ง
12 กษัตริย์ของเอกโลน หนึ่ง
กษัตริย์ของเกเซอร์ หนึ่ง
13 กษัตริย์ของเดบีร์ หนึ่ง
กษัตริย์ของเกเดอร์ หนึ่ง
14 กษัตริย์ของโฮรมาห์ หนึ่ง
กษัตริย์ของอาราด หนึ่ง
15 กษัตริย์ของลิบนาห์ หนึ่ง
กษัตริย์ของอดุลลัม หนึ่ง
16 กษัตริย์ของมักเคดาห์ หนึ่ง
กษัตริย์ของเบธเอล หนึ่ง
17 กษัตริย์ของทัปปูวาห์ หนึ่ง
กษัตริย์ของเฮเฟอร์ หนึ่ง
18 กษัตริย์ของอาเฟก หนึ่ง
กษัตริย์ของชารอน หนึ่ง
19 กษัตริย์ของเมโรมd หนึ่ง
กษัตริย์ของฮาโซร์ หนึ่ง
20 กษัตริย์ของชิมโรน เมโรน หนึ่ง
กษัตริย์ของอัคชาฟ หนึ่ง
21 กษัตริย์ของทาอานาค หนึ่ง
กษัตริย์ของเมกิดโด หนึ่ง
22 กษัตริย์ของคาเดช หนึ่ง
กษัตริย์ของโยกเนอัม ในคารเมล หนึ่ง
23 กษัตริย์ของโดร์ บริเวณที่ดาลชัดโดร์ หนึ่ง
กษัตริย์ของชนชาติต่าง ๆในกาลิลีe หนึ่ง
24 กษัตริย์ของทีรซาห์ หนึ่ง
รวมกษัตริย์เหล่านี้ได้ทั้งสิ้น สามสิบเอ็ดคน


12a บทที่ 12 ทั้งหมดเป็นผลงานของผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ ฉธบ 2-3 เป็นแหล่งข้อมูลของข้อ 1-6 ส่วนข้อ 7-24 เป็นรายชื่อกษัตริย์ที่โยชูวาพิชิตตามเรื่องเล่าใน ยชว 1-10 โดยเพิ่มชื่อเมืองบางเมือง จากเอกสารแบ่งเขตปกครอง ในสมัยกษัตริย์ซาโลมอน

b 'โอก' แปลตามต้นฉบับฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ดินแดนของโอก'

c ต้นฉบับภาษากรีกแตกต่างจากต้นฉบับภาษาฮีบรูในข้อ 18,19,20 และ 23 เพราะผู้แปลอาจเข้าใจไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เราแปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู

d 'มาโตน' ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ไม่มีคำนี้ในต้นฉบับภาษากรีก

e 'กาลิลี' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'กิลกาล' ซึ่งเป็นชื่อเมืองอีกเมืองหนึ่ง