องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพันธสัญญาc

3โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรียกเขาจากภูเขาว่า "จงบอกชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบว่าดังนี้  4ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่า เราได้ทำต่อชาวอียิปต์อย่างไร และเรานำท่านมาหาเราที่นี่เหมือนนกอินทรีที่พยุงลูกอ่อนขึ้นไว้บนปีก  5แผ่นดินทั้งหมดเป็นของเรา บัดนี้ถ้าท่านเชื่อฟังเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ ในบรรดาประชาชาติทั้งมวล ท่านจะเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา  6ท่านจะเป็นอาณาจักรสมณะ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลเช่นนี้"  7โมเสสจึงไปเรียกประชุมบรรดาผู้อาวุโสของประชากร บอกให้เขารู้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ  8แล้วประชากรทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า "เราจะทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส" โมเสสก็กลับไปทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ประชากรได้พูดตอบ


c พันธสัญญาจะทำให้อิสราเอลเป็นกรรมสิทธ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโดยเฉพาะ (ยรม 2:3) เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ (ฉธบ 7:6; 26:19;) หรือ "ศักดิ์สิทธิ์" (คำในภาษาฮีบรูรวมความหมายทั้งสองนี้) เพราะพระเจ้าของเขาทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (ลนต 19:2 ดู ลนต 11:44ฯ; 20:7,26) และเป็นอาณาจักรสมณะ (ดู อสย 61:6) เพราะสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะมีความสัมพันธ์กับศาสนพิธีนั่นเอง