Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. คำปราศรัยครั้งที่สาม 

69ต่อไปนี้คือถ้อยคำของพันธสัญญา ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับชาวอิสราเอลในแผ่นดินโมอับ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับเขาที่ ภูเขาโฮเรบd

อารัมภบททางประวัติศาสตร์a

29  1โมเสสเรียกชาวอิสราเอลทุกคนมาประชุมกัน กล่าวแก่เขาว่า

"เมื่อท่านอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ ท่านเห็นกับตาแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับกษัตริย์ฟาโรห์ กับข้าราชการและประชากรทั้งประเทศอย่างไร  2ท่านเห็นกับตาแล้วว่า พระองค์ทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่มาทดลองเขา  3แต่จนกระทั่งวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่ได้ประทานสติปัญญาให้ท่านเข้าใจไม่ได้ประทานนัยน์ตาให้ท่านเห็น และไม่ได้ประทานหูให้ท่านได้ยิน"

4ข้าพเจ้านำท่านเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปีมาแล้ว เสื้อผ้าของท่านก็ยังไม่เปื่อยยุ่ย รองเท้าของท่านก็ไม่ได้สึกหรอ  5ท่านไม่ต้องทำขนมปังกิน ไม่ต้องทำเหล้าองุ่นหรือเหล้าอื่น ๆ ดื่ม ข้าพเจ้าทำดังนี้เพื่อท่านจะได้รู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

6เมื่อท่านมาถึงสถานที่แห่งนี้ กษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบน และกษัตริย์โอกแห่งบาชาน ได้ออกมาทำสงครามกับพวกเรา แต่เราก็ชนะเขา  7ยึดเอาแผ่นดินของเขามาแบ่งให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า

8ท่านจะต้องปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้อย่างเคร่งครัด แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในกิจการทุกอย่างที่ท่านทำ


d ข้อนี้เป็นหัวข้อของคำปราศรัยครั้งที่สามของโมเสส ซึ่งจะจบลงที่ 30:20 มากกว่าที่ 32:47 (ดังที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิด) ฉธบ เท่านั้นพูดถึงพันธสัญญาในแคว้นโมอับ เป็นการเสริมพันธสัญญาที่ภูเขาโฮเรบเมื่อพระเจ้าประทานบทบัญญัติสิบประการ (5:2-22) พันธสัญญาที่แคว้นโมอับไม่มีจริงในประวัติศาสตร์ แต่สมมติขึ้นมาให้เป็นฉากของ "ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ" (12:1-26:15) ทำให้ประมวลกฎหมายใหม่นี้มีน้ำหนักเหมือนกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับชาวอิสราเอล และที่โมเสสได้ประกาศใช้ก่อนนั้น

29 a ข้อความในบทที่ 29-30 เขียนขึ้นตามสูตรโครงสร้างของสนธิสัญญา (ดู 10:12 เชิงอรรถ c; 28:1 เชิงอรรถ a) คำปราศรัยนี้เริ่มด้วยการทบทวนเหตุการณ์ในสมัยอพยพ (ข้อ 1-7; ดู 1:4; 4:46-47; 8:2-4) ตามด้วยการที่ประชากรรับรองสนธิสัญญา (ข้อ 9-14) แล้วจึงมีคำเทศน์ตามมา (ข้อ 15-20) คำเทศน์นี้ดูเหมือนจะมีต่อใน 30:11-14  คำอวยพรและคำสาปแช่งซึ่งปกติจะรวมอยู่กับสนธิสัญญาพบได้ใน 30:15-20;  ส่วนข้อความใน 29:21-30:10 ประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ และดูเหมือนจะสอดแทรกเข้ามาในภายหลังโดยผู้เรียบเรียง ฉธบ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย