Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำอวยพรa

28  1ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านและเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติทุกประการที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงบันดาลให้ท่านเป็นใหญ่กว่าชนชาติอื่น ๆ ทั้งหลายบนแผ่นดิน    2ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน พระองค์จะประทานพระพรเหล่านี้แก่ท่าน  3พระเจ้าจะทรงอวยพรท่าน ทั้งในเมืองและในชนบท  4พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านให้มีลูกหลานจำนวนมาก มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ มีฝูงโคและฝูงแพะแกะมากมาย  5พระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่านให้มีข้าวเต็มกระบุง มีแป้งขนมปังเต็มอ่างนวดแป้ง 6พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านทั้งเมื่อท่านเดินทางและอยู่ในบ้าน  7องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ศัตรูที่เข้าโจมตีท่านพ่ายแพ้ไปต่อหน้าท่าน เขาจะเข้าโจมตีท่านทางหนึ่ง แต่จะต้องวิ่งหนีท่านไปถึงเจ็ดทาง  8องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรท่านให้มีข้าวเต็มยุ้งฉาง และทรงอวยพรท่านให้ทำกิจการงานทุกอย่างได้สำเร็จ พระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านกำลังจะประทานให้ท่าน  9ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และดำเนินตามหนทางของพระองค์ พระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระองค์  10แล้วประชาชนทั้งปวงในแผ่นดินจะเห็นว่าท่านเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าb และจะกลัวท่าน  11องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระพรให้ท่านอย่างล้นเหลือ ให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมาก มีฝูงสัตว์มากมาย มีพืชผลอุดมสมบูรณ์จากพื้นดิน ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานให้ท่าน  12องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดคลังสมบัติบนท้องฟ้า ประทานฝนให้ตกบนแผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และทรงอวยพรท่านให้ทำกิจการงานทั้งหลายเจริญก้าวหน้า ท่านจะให้ชนชาติทั้งหลายยืมได้ แต่ท่านจะไม่ต้องยืมจากชาติใดเลย              13องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นหัว ไม่ใช่หาง ท่านจะเจริญขึ้นเสมอ ไม่มีวันตกต่ำ ถ้าท่านเชื่อฟังบทบัญญัติที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  14ท่านจะต้องไม่หันเหทั้งทางขวาและทางซ้ายจากถ้อยคำที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ ไปติดตามและรับใช้เทพเจ้าอื่น


28 a บทนี้ต่อเนื่องมาจาก 26:16-19; 27:9-10 จัดประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติในรูปแบบของสนธิสัญญาระหว่างพระยาห์เวห์และประชากรอิสราเอล มีคำอวยพรและการสาปแช่งสนับสนุนสนธิสัญญานี้ตามแบบสนธิสัญญาของชาวตะวันออกกลางโบราณ มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับสนธิสัญญาสวามิภักดิ์ของกษัตริย์ชาวอัสซีเรียกับบรรดาประเทศราชในศตวรรษที่เจ็ดก่อนคริสตกาล แต่ลีลาการเขียนเป็นลีลาของตำนานเฉลยธรรมบัญญัติ และมีความคิดคล้ายกับในคำสอนของบรรดาประกาศก

b ตามตัวอักษรว่า "พระนามของพระยาห์เวห์ได้ถูกเรียกเหนือท่าน" เป็นสำนวนทางกฎหมาย หมายถึง การเป็นเจ้าของ (ดู 2 ซมอ 12:28; อสย 4:1)