Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ดาวิดไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูล

24 1ดาวิดออกจากที่นั่นไปอยู่ในที่มั่นแห่งเอนเกดีa 2เมื่อกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับจากการรบกับชาวฟีลิสเตีย ก็ทรงทราบว่าดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารใกล้เอน-เกดี' 3กษัตริย์ซาอูลทรงเลือกทหารฝีมือเยี่ยมสามพันคนจากทั่วอิสราเอล เสด็จไปค้นหาดาวิดและพรรคพวกทางด้านตะวันออกของหินแพะป่า 4พระองค์เสด็จมาถึงคอกแกะb ริมทาง ที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่ง จึงเสด็จเข้าไปเพื่อทรงบังคนหนักc ดาวิดกับพรรคพวกแอบอยู่ลึกในถ้ำเดียวกันนั้น 5พรรคพวกจึงกล่าวแก่ดาวิดว่า 'นี่เป็นโอกาสของท่านแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสแก่ท่านว่า "เราจะมอบศัตรูไว้ในมือของท่าน ท่านจะทำกับเขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ"' ดาวิดจึงลุกขึ้นเข้าไปลอบตัดชายเสื้อคลุมของซาอูล 6แต่แล้วดาวิดก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไปตัดชายเสื้อคลุมของซาอูลd 7จึงกล่าวแก่พรรคพวกว่า 'ขอพระยาห์เวห์ทรงห้ามข้าพเจ้ามิให้ทำสิ่งนี้แก่ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์e คือมิให้ทำร้ายพระองค์แต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์' 8ดาวิดกล่าวเช่นนี้ ทำให้พรรคพวกเปลี่ยนความคิด ไม่ทำร้ายกษัตริย์ซาอูล

กษัตริย์ซาอูลเสด็จออกจากถ้ำและทรงพระดำเนินต่อไป ดาวิดก็ออกจากถ้ำตามมาและทูลเรียกกษัตริย์ซาอูลว่า 'ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า!' กษัตริย์ซาอูลทรงเหลียวมา ดาวิดก็กราบลงหน้าจรดพื้นด้วยความเคารพ 10ทูลว่า 'ทำไมพระองค์จึงทรงเชื่อฟังผู้ที่ใส่ความว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพระองค์เล่า" 11พระองค์ทรงเห็นกับตาในวันนี้แล้วว่า พระยาห์เวห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าในถ้ำ มีคนยุfให้ข้าพเจ้าประหารพระองค์เสีย แต่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตพระองค์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าแต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับการเจิมของพระยาห์เวห์" 12นี่แน่ะ เสด็จพ่อของข้าพเจ้า โปรดทอดพระเนตรดูชายเสื้อคลุมในมือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตัดมาจากเสื้อคลุมของพระองค์ แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยอมรับเถิดว่า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดกบฎต่อพระองค์หรือคิดทำร้ายพระองค์เลย ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์ แต่พระองค์กลับทรงตามล่าจะเอาชีวิตของข้าพเจ้า 13ขอพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ตัดสินระหว่างข้าพเจ้าและพระองค์เถิด ขอให้พระยาห์เวห์ทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เป็นอันขาด! 14ดังที่คำพังเพยโบราณเคยกล่าวว่า “ความชั่วย่อมมาจากคนชั่ว” แต่ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เลยg 15กษัตริย์แห่งอิสราเอลกำลังทรงไล่ตามใครอยู่? พระองค์กำลังทรงไล่ตามผู้ใด? ทำไมพระองค์จึงทรงไล่ตามสุนัขตาย หรือตัวหมัดอยู่เล่า! 16ขอพระยาห์เวห์ทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงทอดพระเนตรพิจารณาคดีของข้าพเจ้า ขอพระยาห์เวห์ทรงป้องกันข้าพเจ้าจากเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์เถิด!'

17เมื่อดาวิดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว กษัตริย์ซาอูลตรัสว่า 'ดาวิดลูกเอ๋ย นั่นเป็นเสียงของท่านหรือ?' กษัตริย์ซาอูลทรงกันแสงเสียงดัง 18แล้วตรัสแก่ดาวิดต่อไปว่า ‘ท่านเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเรา เพราะท่านทำดีต่อเรา ขณะที่เราทำร้ายท่าน' 19วันนี้ท่านแสดงให้เห็นแล้วว่า ท่านดีต่อเราเพียงไร เพราะท่านไว้ชีวิตเรา ทั้งๆที่พระยาห์เวห์ทรงมอบเราไว้ในมือของท่านแล้ว 20ไม่มีผู้ใดพบศัตรู แล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปโดยปลอดภัย ขอพระยาห์เวห์ทรงตอบแทนความดีที่ท่านได้ทำกันเราในวันนี้เถิด! 21บัดนี้ เรารู้แล้วว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นในมือของท่าน 22บัดนี้ ท่านจงสาบานกับเราเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ว่า ท่านจะไว้ชีวิตลูกหลานของเราและจะไม่ลบล้างนามของเราไปจากครอบครัวขอิงบิดาของเรา' 23ดาวิดจึงสาบานกับซาอูลhกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับบ้าน ส่วนดาวิดกับพรรคพวกก็กลับไปยังที่มั่นของตน


24a “เอนเกดี” แปลว่า “ตาน้ำลูกแพะ” อยู่ชายผั่งทะเลตาย ตรงเส้นรุ้งเดียวกันกับถิ่นทุรกันดารศิฟ

b คอกแกะที่ว่านี้เป็นกำแพงก่อด้วยก้อนหินสำหรับล้อมแกะไว้ตอนกลางคืน

c แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงคลุมพระบาท”

d ดาวิดรู้สึกไม่สบายใจ (ดู 2 ซมอ 24:10) เนื่องจากคนโบราณคิดว่าเสื้อผ้าหมายถึงบุคคลที่สวม (ดู 18:4) การสัมผัสเสื้อผ้าเท่ากับทำร้ายบุคคลนั้น

e 'ผู้รับการเจิมของพระยาห์เวห์' บางคนคิดว่าเป็นคำเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

f 'มีคนยุ' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอม”

g คำพังเพยนี้คงเป็นคำอธิบายของผู้คัดลอก มีความหมายว่าผู้ที่สัมผัสคนชั่วร้ายย่อมโชคร้ายไปด้วย

h ข้อ 21-23 ซึ่งกล่าวล่วงหน้าว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์ เป็นข้อความที่เสริมคล้ายกัน 20:12-17,
41-42; 23:15-18

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย