Get Adobe Flash player

ดาวิดไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูล

24 1ดาวิดออกจากที่นั่นไปอยู่ในที่มั่นแห่งเอนเกดีa 2เมื่อกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับจากการรบกับชาวฟีลิสเตีย ก็ทรงทราบว่าดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารใกล้เอน-เกดี' 3กษัตริย์ซาอูลทรงเลือกทหารฝีมือเยี่ยมสามพันคนจากทั่วอิสราเอล เสด็จไปค้นหาดาวิดและพรรคพวกทางด้านตะวันออกของหินแพะป่า 4พระองค์เสด็จมาถึงคอกแกะb ริมทาง ที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่ง จึงเสด็จเข้าไปเพื่อทรงบังคนหนักc ดาวิดกับพรรคพวกแอบอยู่ลึกในถ้ำเดียวกันนั้น 5พรรคพวกจึงกล่าวแก่ดาวิดว่า 'นี่เป็นโอกาสของท่านแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสแก่ท่านว่า "เราจะมอบศัตรูไว้ในมือของท่าน ท่านจะทำกับเขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ"' ดาวิดจึงลุกขึ้นเข้าไปลอบตัดชายเสื้อคลุมของซาอูล 6แต่แล้วดาวิดก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไปตัดชายเสื้อคลุมของซาอูลd 7จึงกล่าวแก่พรรคพวกว่า 'ขอพระยาห์เวห์ทรงห้ามข้าพเจ้ามิให้ทำสิ่งนี้แก่ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์e คือมิให้ทำร้ายพระองค์แต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์' 8ดาวิดกล่าวเช่นนี้ ทำให้พรรคพวกเปลี่ยนความคิด ไม่ทำร้ายกษัตริย์ซาอูล

กษัตริย์ซาอูลเสด็จออกจากถ้ำและทรงพระดำเนินต่อไป ดาวิดก็ออกจากถ้ำตามมาและทูลเรียกกษัตริย์ซาอูลว่า 'ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า!' กษัตริย์ซาอูลทรงเหลียวมา ดาวิดก็กราบลงหน้าจรดพื้นด้วยความเคารพ 10ทูลว่า 'ทำไมพระองค์จึงทรงเชื่อฟังผู้ที่ใส่ความว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพระองค์เล่า" 11พระองค์ทรงเห็นกับตาในวันนี้แล้วว่า พระยาห์เวห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าในถ้ำ มีคนยุfให้ข้าพเจ้าประหารพระองค์เสีย แต่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตพระองค์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าแต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับการเจิมของพระยาห์เวห์" 12นี่แน่ะ เสด็จพ่อของข้าพเจ้า โปรดทอดพระเนตรดูชายเสื้อคลุมในมือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตัดมาจากเสื้อคลุมของพระองค์ แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยอมรับเถิดว่า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดกบฎต่อพระองค์หรือคิดทำร้ายพระองค์เลย ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์ แต่พระองค์กลับทรงตามล่าจะเอาชีวิตของข้าพเจ้า 13ขอพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ตัดสินระหว่างข้าพเจ้าและพระองค์เถิด ขอให้พระยาห์เวห์ทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เป็นอันขาด! 14ดังที่คำพังเพยโบราณเคยกล่าวว่า “ความชั่วย่อมมาจากคนชั่ว” แต่ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เลยg 15กษัตริย์แห่งอิสราเอลกำลังทรงไล่ตามใครอยู่? พระองค์กำลังทรงไล่ตามผู้ใด? ทำไมพระองค์จึงทรงไล่ตามสุนัขตาย หรือตัวหมัดอยู่เล่า! 16ขอพระยาห์เวห์ทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงทอดพระเนตรพิจารณาคดีของข้าพเจ้า ขอพระยาห์เวห์ทรงป้องกันข้าพเจ้าจากเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์เถิด!'

17เมื่อดาวิดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว กษัตริย์ซาอูลตรัสว่า 'ดาวิดลูกเอ๋ย นั่นเป็นเสียงของท่านหรือ?' กษัตริย์ซาอูลทรงกันแสงเสียงดัง 18แล้วตรัสแก่ดาวิดต่อไปว่า ‘ท่านเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเรา เพราะท่านทำดีต่อเรา ขณะที่เราทำร้ายท่าน' 19วันนี้ท่านแสดงให้เห็นแล้วว่า ท่านดีต่อเราเพียงไร เพราะท่านไว้ชีวิตเรา ทั้งๆที่พระยาห์เวห์ทรงมอบเราไว้ในมือของท่านแล้ว 20ไม่มีผู้ใดพบศัตรู แล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปโดยปลอดภัย ขอพระยาห์เวห์ทรงตอบแทนความดีที่ท่านได้ทำกันเราในวันนี้เถิด! 21บัดนี้ เรารู้แล้วว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นในมือของท่าน 22บัดนี้ ท่านจงสาบานกับเราเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ว่า ท่านจะไว้ชีวิตลูกหลานของเราและจะไม่ลบล้างนามของเราไปจากครอบครัวขอิงบิดาของเรา' 23ดาวิดจึงสาบานกับซาอูลhกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับบ้าน ส่วนดาวิดกับพรรคพวกก็กลับไปยังที่มั่นของตน


24a “เอนเกดี” แปลว่า “ตาน้ำลูกแพะ” อยู่ชายผั่งทะเลตาย ตรงเส้นรุ้งเดียวกันกับถิ่นทุรกันดารศิฟ

b คอกแกะที่ว่านี้เป็นกำแพงก่อด้วยก้อนหินสำหรับล้อมแกะไว้ตอนกลางคืน

c แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงคลุมพระบาท”

d ดาวิดรู้สึกไม่สบายใจ (ดู 2 ซมอ 24:10) เนื่องจากคนโบราณคิดว่าเสื้อผ้าหมายถึงบุคคลที่สวม (ดู 18:4) การสัมผัสเสื้อผ้าเท่ากับทำร้ายบุคคลนั้น

e 'ผู้รับการเจิมของพระยาห์เวห์' บางคนคิดว่าเป็นคำเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

f 'มีคนยุ' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอม”

g คำพังเพยนี้คงเป็นคำอธิบายของผู้คัดลอก มีความหมายว่าผู้ที่สัมผัสคนชั่วร้ายย่อมโชคร้ายไปด้วย

h ข้อ 21-23 ซึ่งกล่าวล่วงหน้าว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์ เป็นข้อความที่เสริมคล้ายกัน 20:12-17,
41-42; 23:15-18