Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ดาวิดช่วยกู้เมืองเคอีลาห์

23 1มีคนมาบอกดาวิดว่า 'ชาวฟีลิสเตียยกมาโจมตีเมืองเคอีลาห์ และปล้นข้าวที่เพิ่งนวดไป' 2ดาวิดจึงทูลถามพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าพเจ้าจะเข้าโจมตีชาวฟีลิสเตียเหล่านี้หรือไม่?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงเข้าโจมตีเถิด ท่านจะช่วยเมืองเคอีลาห์ไว้' 3แต่คนของดาวิดพูดกับเขาว่า 'พวกเราอยู่ในแคว้นยูดาห์นี่ก็กลัวพออยู่แล้ว ถ้าไปเมืองเคอีลาห์เพื่อสู้กับกองทัพของชาวฟีลิสเตีย ก็ยิ่งจะกลัวกันใหญ่!' 4ดาวิดทูลถามพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงรีบไปที่เมืองเคอีลาห์เถิด เราจะมอบชาวฟีลิสเตียไว้ในอำนาจของท่าน' 5ดาวิดและคนของเขาจึงไปที่เมืองเคอีลาห์ เข้าโจมตีชาวฟีลิสเตีย ฆ่าคนจำนวนมาก แล้วต้อนเอาสัตว์เลี้ยงไป ดังนั้น ดาวิดช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ไว้ได้ 6เมื่ออาบียาธาร์ บุตรของอาหิเมเลคหนีไปอยู่กับดาวิด ที่เมืองเคอีลาห์ เขาได้นำเสื้อกั๊กไปด้วยa

7มีคนไปบอกกษัตริย์ซาอูลว่า ดาวิดไปที่เมืองเคอีลาห์ ซาอูลจึงตรัสว่า 'พระเจ้าทรงมอบเขาb ไว้ในมือของเราแล้ว เขาเข้าไปติดกับด้วยตนเองโดยเข้าไปอยู่ในเมืองที่มีกำแพงล้อม มีประตูปิดหนาแน่น' 8กษัตริย์ซาอูลทรงเรียกทหารให้ไปรบ ยกกำลังไปที่เมืองเคอีลาห์ ล้อมดาวิดกับพรรคพวกไว้ 9เมื่อดาวิดทราบว่ากษัตริย์ซาอูลกำลังวางแผนจะเข้าโจมตี จึงบอกสมณะอาบียาธาร์ว่า 'จงนำเสื้อกั๊กมาที่นี่เถิด' 10แล้วดาวิดทูลถามพระเจ้าว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบข่าวว่า กษัตริย์ซาอูลกำลังยกมาที่เมืองเคอีลาห์เพื่อทำลายเมืองนี้เพราะข้าพเจ้า 11บรรดาชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบตัวข้าพเจ้าไว้ในอำนาจของกษัตริย์ซาอูลหรือไม่c กษัตริย์ซาอูลจะทรงยกกำลังมาดังที่ผู้รับใช้ได้ยินหรือไม่? ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล โปรดทรงตอบผู้รับใช้ด้วยเถิด' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'กษัตริย์ซาอูลจะยกกำลังลงมา' 12ดาวิดทูลถามอีกว่า 'แล้วชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพเจ้าและคนของข้าพเจ้าไว้ในอำนาจของกษัตริย์ซาอูลหรือไม่?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'เขาจะมอบท่าน'd 13ดาวิดกับพรรคพวกประมาณหกร้อยคน จึงรีบออกจากเมืองเคอีลาห์ เร่ร่อนไปโดยไม่มีจุดหมาย เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงทราบว่า ดาวิดหลบหนีจากเมืองเคอีลาห์ไปแล้ว พระองค์ก็ทรงเลิกติดตาม

14ดาวิดหลบซ่อนตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่มั่นและอยู่ในแถบภูเขาในถิ่นทุรกันดารศิฟe กษัตริย์ซาอูลยังทรงพยายามค้นหาเขาอยู่วันแล้ววันเล่า แต่พระเจ้ามิได้ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของกษัตริย์ซาอูล

ดาวิดที่เมืองโฮเรช โยนาธานมาเยี่ยมf

15ดาวิดทราบว่า กษัตริย์ซาอูลทรงยกกำลังจะมาฆ่าตน ดาวิดอยู่ที่เมืองโฮเรชในถิ่นทุรกันดารศิฟ 16โยนาธาน โอรสของซาอูลไปหาดาวิดที่เมืองโฮเรช และให้กำลังใจว่าพระเจ้าจะทรงพิทักษ์เขา 17โยนาธานกล่าวว่า 'อย่ากลัวไปเลย ซาอูลเสด็จพ่อของฉันจะไม่สามารถทำร้ายท่านได้ เสด็จพ่อทราบดีว่า ท่านจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ฉันจะได้ตำแหน่งรองจากท่าน' 18แล้วคนทั้งสองก็ได้ทำสัญญาไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดาวิดยังคงอยู่ที่เมืองโฮเรช ส่วนโยนาธานนั้นเดินทางกลับบ้าน

ดาวิดหลบพ้นกษัตริย์ซาอูลได้อย่างหวุดหวิด

19มีคนจากถิ่นทุรกันดารศิฟไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ ทูลว่า 'ดาวิดซ่อนตัวอยู่ในเขตแดนของข้าพเจ้า ในที่มั่นของเมืองโฮเรช บนเนินเขาฮาคีลาห์ ตอนใต้ของถิ่นทุรกันดาร 20ข้าแต่พระราชา ถ้าพระองค์ทรงปรารถนาจะเสด็จลงไปที่นั่น เชิญเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมอบดาวิดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์' 21กษัตริย์ซาอูลตรัสตอบว่า 'ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านทั้งหลายเถิด ที่มีน้ำใจต่อเรา 22จงไปสืบดูให้แน่ใจอีกว่า เขาอยู่ที่ไหน และไปไหนบ้าง ใครเห็นเขาที่นั่นg เพราะเราได้ยินมาว่า เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ 23จงดูให้แน่ว่า เขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และจงกลับมารายงานให้เราทราบอย่างละเอียดเถิด เราจะไปกับท่าน ถ้าเขายังอยู่ในแผ่นดินนั้น เราจะล่าตัวเขาให้ได้ แม้ว่าจะต้องค้นหาทั่วแผ่นดินยูดาห์ก็ตาม!'

24คนเหล่านั้นจึงออกเดินทางล่วงหน้าซาอูลไปยังถิ่นทุรกันดารศิฟ ดาวิดกับพรรคพวกอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอน ในหุบเขาเปลี่ยวตอนใต้ของถิ่นทุรกันดาร 25กษัตริย์ซาอูลทรงนำทหารออกไปค้นหาดาวิด แต่เมื่อดาวิดทราบข่าวก็หนีลงไปที่ช่องเขาh และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอน เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงทราบ จึงทรงติดตามดาวิดในถิ่นทุรกันดารมาโอน 26กษัตริย์ซาอูลi ทรงพระดำเนินอยู่ทางด้านหนึ่งของช่องเขา ส่วนดาวิดกับพรรคพวกเดินทางอยู่อีกด้านหนึ่ง ดาวิดพยายามหลบหนีให้พ้นกษัตริย์ซาอูล ส่วนกษัตริย์ซาอูลกับทหารพยายามเข้ามาใกล้ดาวิดและพรรคพวกเพื่อจับกุม 27ขณะนั้นเอง มีผู้นำข่าวมาทูลกษัตริย์ซาอูลว่า 'ขอเชิญเสด็จกลับทันทีเถิด ชาวฟีลิสเตียกำลังเข้ามาบุกรุกแผ่นดินแล้ว' 28กษัตริย์ซาอูลจึงทรงเลิกไล่ตามดาวิด ทรงยกกำลังไปสู้ชาวฟีลิสเตีย คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนั้นว่า “ช่องเขาที่แยกกัน”


23a แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูค่อนข้างสับสน

b 'ทรงมอบ' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

c ต้นฉบับภาษากรีกละประโยคนี้ ซึ่งจะซ้ำอีกในข้อ 12

d ดาวิดช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้นจากชาวฟีลิสเตียก็จริง แต่ชาวเมืองจะต้องเลี้ยงดูดาวิดและพรรคพวก (ดู 25:4-8 เชิงอรรถ b) เราจึงเข้าใจได้ไม่ยากว่าเมื่อดาวิดไปอยู่ที่ไหน ชาวเมืองที่นั่นมักคิดทรยศต่อเขา พยายามส่งข่าวไปให้กษัตริย์ซาอูลทรงทราบ (ดู 23:19-20; 24:2; 26:1)

e ถิ่นทุรกันดารศิฟอยู่ทางใต้ของเมืองเฮโบรน ข้อนี้เชื่อมเรื่องเมืองเคอีลาห์ (ข้อ 1-13) กับเรื่องถิ่นทุรกันดารศิฟ (ข้อ19-27)

f ข้อ 15-18 เป็นส่วนหนึ่งของธรรมประเพณีที่เล่าถึงมิตรภาพของดาวิดกับโยนาธาน (ดู 20:11-17) ข้อความนี้กล่าวล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าดาวิดจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ส่วนโยนาธานพอใจที่จะมีตำแหน่งรองเท่านั้น (ข้อ 17) แต่ไม่ได้หมายความว่า ทั้งสองคนกำลังวางแผนการกบฎต่อซาอูล (ดู20:3; 22:8) เรื่องนี้เล่าโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

g ข้อนี้ต้นฉบับไม่ชัด แปลโดยการคาดคะเน

h ซาอูลและทหารอยู่ทางฟากหนึ่งของช่องเขา ส่วนดาวิดกับพรรคพวกอยู่ทางอีกฟากหนึ่ง กษัตริย์ซาอูลทรงพยายามจะข้ามช่องเขามาจับดาวิดให้ได้ แต่ก่อนที่จะทำเช่นนี้ได้ ก็จำเป็นจะต้องรีบยกกำลังกลับไปต่อสู้กับชาวฟีลิสเตียที่เข้ามารุกราน เราจะพบสถานการณ์ที่คล้ายกัน ใน 26:13,22; 2 ซมอ 16:13

i ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “พร้อมกับทหาร”