Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ค. ดาวิดรวบรวมสมัครพรรคพวก

22 1ดาวิดออกจากเมืองกัท หนีไปอยู่ในถ้ำใกล้เมืองอดุลลัมa บรรดาพี่น้องและครอบครัวของบิดาทราบข่าวนี้ ก็ไปหาเขาที่นั่น 2คนที่มีความทุกข์ มีหนี้สิน หรือมีเรื่องไม่พอใจก็มาหาเขา ทั้งหมดมีจำนวนประมาณสี่ร้อยคน และดาวิดตั้งตนเป็นหัวหน้า

3จากที่นั่น ดาวิดเดินทางไปถึงเมืองมิสปาห์ในแคว้นโมอับ เขาทูลกษัตริย์โมอับว่า 'ขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์เถิดb จนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดกับข้าพเจ้า 4ดาวิดฝากcบิดามารดาไว้ให้อยู่กับกษัตริย์โมอับ ตลอดเวลาเขาซ่อนตัวอยู่

5วันหนึ่งประกาศกกาดdบอกดาวิดว่า 'อย่าอยู่ในที่ซ่อนนี้อีกต่อไป จงเดินทางเข้าไปในดินแดนยูดาห์เถิด' ดาวิดจึงออกจากที่นั่น ไปอยู่ในป่าเฮเรท

การสังหารหมู่สมณะ

6กษัตริย์ซาอูลทราบว่า ดาวิดและพรรคพวกอยู่ที่ไหนดังนี้ ขณะนั้นซาอูลอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ กำลังประทับอยู่ใต้ต้นมะขามบนเนินเขา ทรงหอกและมีข้าราชบริพารเฝ้าอยู่โดยรอบ 7ซาอูลรับสั่งแก่บรรดาข้าราชบริพารว่า 'ชาวเบนยามินทั้งหลาย ที่อยู่ที่นี่ จงฟังเราเถิด ท่านคิดหรือว่า บุตรของเจสซีจะให้ทุ่งนาและสวนองุ่นแก่ท่านแต่ละคน ท่านคิดว่าเขาจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นนายพันนายร้อยหรือ 8แล้วทำไมท่านจึงวางแผนทรยศเราเล่า ไม่มีสักคนบอกให้เราทราบว่าบุตรของเราเป็นพันธมิตรกับบุตรของเจสซี ทำไมไม่มีใครเป็นห่วงe เราเลย ไม่มีใครบอกเราว่าบุตรของเราร่วมมือกับผู้รับใช้ของเราให้ดักฆ่าเรา ดังที่เป็นอยู่ในวันนี้'

9โดเอก ชาวเอโดม ยืนอยู่ที่นั่นกับข้าราชบริพารของซาอูล เขาทูลว่า 'ข้าพเจ้าเห็นบุตรของเจสซีไปหาอาหิเมเลค บุตรของอาหิทูบ ที่เมืองโนบ 10อาหิเมเลคทูลถามพระยาห์เวห์ให้ดาวิดแล้วเอาอาหารกับดาบของโกลิอัท ชาวฟีลิสเตียให้เขาด้วย' 11กษัตริย์จึงส่งคนไปเรียกสมณะอาหิเมเลค บุตรของอาหิทูบมาเฝ้าพร้อมกับสมณะทุกคนในครอบครัวของบิดาที่เมืองโนบ สมณะทุกคนก็มาเฝ้ากษัตริย์

12ซาอูลตรัสว่า 'ฟังเถิด บุตรของอาหิทูบเอ๋ย!' เขาทูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า' 13ซาอูลตรัสถามว่า 'ทำไมท่านและบุตรของเจสซีจึงร่วมกันคิดกบฎต่อเรา ทำไมท่านจึงให้อาหารกับดาบแก่เขา แล้วยังทูลถามพระเจ้าให้เขา เพื่อคิดกบฎต่อเรา และดักฆ่าเราดังที่เป็นอยู่ในวันนี้?' 14อาหิเมเลคทูลตอบว่า 'ดาวิดเป็นนายทหารที่ซื่อสัตย์ที่สุดต่อพระองค์มิใช่หรือ เขาเป็นราชบุตรเขยของพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชากองทหารราชองครักษ์f เป็นที่เคารพนับถือในราชสำนักมิใช่หรือ? 15นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าให้เขาแน่ๆ ส่วนเรื่องที่เป็นกบฎต่อพระองค์นั้น ขอพระองค์อย่าได้ทรงกล่าวโทษข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์กับคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ' 16กษัตริย์ตรัสตอบว่า 'อาหิเมเลคเอ๋ย ท่านกับทุกคนในครอบครัวจะต้องตาย'

17แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาทหารองครักษ์ที่ยืนเฝ้าอยู่โดยรอบว่า 'จงเข้ามาประหารชีวิตบรรดาสมณะเหล่านี้ของพระยาห์เวห์เถิด เขาคบคิดกับดาวิด ไม่ยอมแจ้งให้เราทราบว่า ดาวิดหนีไป แม้ตนจะรู้ดีก็ตาม' แต่บรรดาทหารองครักษ์ไม่ยอมฆ่าสมณะของพระยาห์เวห์ 18กษัตริย์จึงตรัสแก่โดเอกว่า 'จงเข้ามา! ฆ่าสมณะเหล่านี้เถิด!' โดเอก ชาวเอโดมก็เข้ามา ฆ่าสมณะทุกคน ในวันนั้นเขาประหารสมณะที่สวมเสื้อกั๊กผ้าป่านตายแปดสิบห้าคน 19ซาอูลยังรับสั่งให้ประหารชีวิตทุกอย่างในเมืองโนบซึ่งเป็น เมืองของสมณะ ทั้งชายและหญิง เด็กและทารก ฝูงโคลา แพะแกะ

20อาบียาธาร์ บุตรคนหนึ่งของอาหิเมเลค บุตรของอาหิทูบ หนีรอดไปได้ เขาหนีไปหาดาวิด 21อาบียาธาร์เล่าให้ดาวิดฟังว่า ซาอูลได้ประหารชีวิตบรรดาสมณะของพระยาห์เวห์ 22ดาวิดจึงกล่าวแก่อาบียาธาร์ว่า 'วันนั้น เมื่อข้าพเจ้าเห็นโดเอก ชาวเอโดมอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าก็รู้ว่าเขาต้องไปทูลกษัตริย์ซาอูลอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบgในความตายของทุกคนในครอบครัวของบิดาของท่าน 23จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด อย่ากลัวเลย ผู้ที่อยากประหารชีวิตของข้าพเจ้าก็อยากประหารชีวิตของท่านด้วย ท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับข้าพเจ้า'h


22a ถ้ำในถิ่นทุรกันดารในแคว้นยูดาห์เป็นที่หลบภัยของพวกที่ต้องหนีสังคม เมืองอดุลลัมเป็นเมืองที่อยู่เชเฟลาห์ (ที่ราบต่ำเชิงเขา)

b 'มาอยู่' เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ให้ออกไป' ดาวิดพาบิดามารดาของตนมาพักอยู่ในดินแดนโมอับเพื่อให้อยู่นอกเขตปกครองของกษัตริย์ซาอูล ครอบครัวของดาวิดมีความสัมพันธ์กับชาวโมอับตามที่มีเล่าไว้ใน นรธ 1:4; 4:17-21; ดู มธ 1:5-6

c 'ฝาก' แปลตามต้นฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พา”

d กาดจะเป็นประกาศกที่ดาวิดจะปรึกษาด้วยจนตลอดชีวิต ดู 2 ซมอ 24:11ฯ

e 'เป็นห่วง' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ป่วยกัน”

f 'ผู้บังคับบัญชา' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

g 'ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หันกลับ”

h อาบียาธาร์จะเป็นสมณะในราชสำนักของดาวิดจนสิ้นรัชกาล กษัตริย์ซาโลมอนจะปลดเขาออกจากหน้าที่ (1 พกษ 2:26-27)