พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลa

3 1เด็กชายซามูเอลรับใช้พระยาห์เวห์อยู่ในความดูแลของเอลี ในสมัยนั้น มีพระดำรัสของพระยาห์เวห์น้อยมาก และไม่ค่อยมีนิมิตจากพระองค์ 2คืนหนึ่ง เอลีซึ่งบัดนี้นัยน์ตามืดมัวจนเกือบจะมองอะไรไม่เห็นแล้ว นอนอยู่ในห้องของตน 3ดวงประทีปในสักการสถานของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลกำลังนอนอยู่ในสักการสถานของพระยาห์เวห์ ที่มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าประดิษฐานอยู่b 4พระยาห์เวห์ทรงเรียก ซามูเอล เขาทูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่' 5แล้ววิ่งไปถามเอลีว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' แต่เอลีตอบว่า 'พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ'” ซามูเอลก็กลับไปนอน 6พระยาห์เวห์ตรัสเรียกอีกว่า 'ซามูเอล!' ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลี ถามว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' เอลีตอบว่า 'ลูกเอ๋ย พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ' 7ซามูเอลยังไม่ทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงเรียกเขาเพราะพระยาห์เวห์ยังไม่ทรงเปิดเผยพระวาจาแก่เขามาก่อน 8พระยาห์เวห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครั้งที่สาม เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลีแล้วถามว่า 'ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' เอลีจึงเข้าใจว่า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกเด็กนั้น 9เอลีบอกซามูเอลว่า 'กลับไปนอนเถอะ ถ้ามีเสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่"' ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตน

          10พระยาห์เวห์เสด็จมาประทับที่นั่น ตรัสเรียกเช่นครั้งก่อนว่า 'ซามูเอล! ซามูเอล!' ซามูเอลทูลตอบว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่' 11พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า 'เรากำลังจะทำอะไรอย่างหนึ่งในอิสราเอลซึ่งจะทำให้ทุกคนที่ได้ยินต้องตกตะลึง 12ในวันนั้น เราจะทำตามคำของเราตั้งแต่ต้นจนปลายc ให้เหตุร้ายที่เรากล่าวไว้เกิดขึ้นแก่เอลีและครอบครัวของเขา 13เราบอกเขาแล้วว่า เราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไป เพราะเขารู้ว่า บุตรของตนทำความชั่ว ลบหลู่พระเจ้าd แต่เขาไม่ได้แก้ไขความประพฤติของบุตร 14เพราะฉะนั้น เราจึงสาบานปรักปรำครอบครัวของเอลีว่า -จะไม่มีเครื่องบูชาหรือของถวายใดๆสามารถชดเชยความชั่วช้าของครอบครัวของเอลีได้เลย'

15ซามูเอลนอนอยู่จนถึงรุ่งเช้า แล้วไปเปิดประตูสักการสถานของพระยาห์เวห์ ซามูเอลไม่กล้าบอกเอลีให้ทราบถึงเรื่องนิมิตนี้ 16เอลีเรียกซามูเอลมาหาว่า 'ซามูเอล ลูกเอ๋ย' เขาตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว' 17เอลีจึงถามว่า 'พระองค์ทรงบอกอะไรแก่ลูกบ้าง? อย่าปิดบังอะไรพ่อเลย ขอพระเจ้าทรงลงโทษลูกอย่างหนัก ถ้าลูกปิดบังพระวาจาแม้คำเดียวที่พระเจ้าทรงบอกลูก' 18ซามูเอลจึงเล่าทุกอย่างให้เอลีทราบ มิได้ปิดบังอะไรไว้เลย เอลีกล่าวว่า 'พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเห็นว่าอะไรดีก็ขอพระองค์ทรงกระทำเถิด'

19ซามูเอลเจริญวัยขึ้น พระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และทรงทำให้คำพูดทุกคำของซามูเอลเป็นความจริง 20ดังนั้น ชาวอิสราเอลทุกคนตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบาทราบว่า ซามูเอลได้รับแต่งตั้งเป็นประกาศกของพระยาห์เวห์ 21พระยาห์เวห์ยังทรงปรากฏที่ชิโลห์ต่อไป ทรงสำแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่ชิโลห์โดยตรัสกับเขา


3a เรื่องนี้ทำให้เราทราบเป็นครั้งแรกว่าพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้เป็นประกาศก (ข้อ 20) การเปิดเผยนี้ไม่ใช่ความฝัน เพราะเสียงเรียกปลุกซามูเอลให้ตื่น อีกทั้งไม่ใช่เป็น 'นิมิต' นอกจากในความหมายกว้างๆ เพราะซามูเอลได้ยินเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้า แต่ไม่เห็นพระองค์

b “หีบพันธสัญญา” แปลตามตัวอักษรว่า “หีบของพระเจ้า” ชาวอิสราเอลเชื่อว่า พระยาห์เวห์ประทับอยู่เหนือหีบพันธสัญญา และทรงมีรับสั่งจากที่นั่น (ดู อพย 25:22;อสย 6)

c ผู้เรียบเรียงคงเติมวลี “ตั้งแต่ต้นจนปลาย” นี้ในภายหลังเป็นการพาดพิงถึงข้อความใน 2:27-36

d 'พระเจ้า' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน