สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ
ให้วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020
เป็นวันพระคัมภีร์ (ครั้งแรก)


แปลโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์