ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2018
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2018 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 21 ท่าน

2018_25-26july01.jpg 2018_25-26july02.jpg 2018_25-26july03.jpg

2018_25-26july04.jpg 2018_25-26july05.jpg 2018_25-26july06.jpg

2018_25-26july07.jpg 2018_25-26july08.jpg 2018_25-26july09.jpg

2018_25-26july10.jpg 2018_25-26july11.jpg

ภาพข่าวโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ